www.tarikbirdal.com

Güncel Yazılar

Next  

Tarık Birdal Yazıları

Next  

Yargıtay Kararları

 • 11. Hukuk Dairesi         2017/5324 E.  ,  2019/4152 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 gün ve 2014/204 – 2015/571 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/09/2017 gün ve 2016/2564 – 2017/4666 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve...

 • 22. Hukuk Dairesi         2019/4930 E.  ,  2019/12977 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi...

 • İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

  T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine...

 • Teminat mektubunun haczi

  T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/26001 Karar No:2016/13002 K. Tarihi:3.10.2016 Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi Tarihi:21/08/2014 Numarası:2014/460-2014/441 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya...

 • İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır

  23. Hukuk Dairesi         2017/1918 E.  ,  2018/3375 K. “İçtihat Metni” … Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R-Şikayetçi vekili, hazırlanan sıra cetvelinde 1. Sırada bulunan ve...