Archive For The “Genel” Category

Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir

By |

Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir

T.C.SAMSUNBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ6. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2019/400KARAR NO : 2019/408T Ü R KM İ L L E T İ A D I N Aİ S T İ N A F K A R A R IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 01/10/2018NUMARASI : 2018/1304 Esas – 2018/1334 KararDAVACI:DAVALI : – DAVANIN…

Read more »

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

By |

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

İİK. 133 maddenin iki açıdan değerlendirilmesi gerekir.1- ihale kararının kaldırılmasına sebep olan ihale alıcısının, iki ihale arasındaki farktan sorumluluğun nasıl oluşacağı …2- Yasa da düzenlenen , HEMEN ARTIRMAYA ÇIKARILIR Cümlesi ile yapılan Tamamlama satış işleminin doğurduğu sonuçlardır.Yasa koyucu 133 maddenin değişik son paragrafında ” İHALEYE KATILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAK SURETİYLE İHALENİN FESHİNE SEBEP…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

By |

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

Ortaklığın giderilmesi satış dosyaları ile ilgili kısa ve net bilgiler vermeye çalışarak elinizde satış yaptığınız dosyalarda satış memurlarına yardımcı olmaya çalışmış ve aynı zamanda dosyalarda taraf olan hissedarların genel işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamıştım. Yazmış olduğum yazılardan sonra konunun daha net anlaşılması için örnek olaylar çözerek baştan sona işlemleri birlikte yapacağız böylelikle yapacağınız yada…

Read more »

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

By |

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

11. Hukuk Dairesi         2017/5324 E.  ,  2019/4152 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 gün ve 2014/204 – 2015/571 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/09/2017 gün ve 2016/2564 – 2017/4666 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve…

Read more »

Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

By |

Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

22. Hukuk Dairesi         2019/4930 E.  ,  2019/12977 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi…

Read more »

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

Teminat mektubunun haczi

By |

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/26001 Karar No:2016/13002 K. Tarihi:3.10.2016 Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi Tarihi:21/08/2014 Numarası:2014/460-2014/441 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya…

Read more »

Huzur hakkının haczi

By |

Huzur hakkının haczi

HUZUR HAKKININ HACZİ Son zamanlarda İcra Dairelerinde alacaklı taraflarca borçluların konumları ve görevleri itibari ile resmi ve özel kurumlardan hak ettikleri huzur haklarına haciz talepleri artış göstermektedir. Huzur Hakkı TTK da düzenlenmiştir. Yeni TTK MADDE 394– (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim…

Read more »

Şirket kayıtları ve şirket ortağının şirket hisselerinde ticaret sicil tarafından alınacak olan harçların durumu.

By |

Haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden şirket kayıtlarına ya da şirket yetkilisinin hissesine haciz şerhi işlenmesinden ne şekilde ticaret sicili harcı aranılacağı hk. Sayı: 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 Tarih: 01/11/2016 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 01.11.2016 Konu : Ticaret sicili harçları İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun…

Read more »

Nezihe Hatun ile 20 dakikada icra

By |

okunma sayısı 259

Read more »