Archive For The “Genelgeler” Category

Türkiye’de ölen yabancıların terekelerine uygulanacak Esaslar Bakanlık Genelgesi

By |

TÜRKİYE’ DE ÖLEN YABANCILARIN TEREKELERİNE UYGULANACAK ESASLAR (13) Yargı çevreleri içinde adlî bir olay sonucu yabancı uyrukluların vefatı halinde Cumhuriyet başsavcılıkları, cezaî yönden gerekli araştırma ve soruşturmayı yapıp bu evraka yabancı uyruklu ölünün terekesini teşkil eden eşya listesini ekledikten sonra, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması için keyfiyeti derhal yerel Tereke Hakimliğine intikal ettirecektir….

Read more »

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili Bakanlık Genelgesi

By |

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/2/2 … /…./2011 Konu : Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili GENELGE No:64/2 Nafaka alacaklarının yabancı devletlerde tahsiline ilişkin 01/03/2008 tarihli ve 64/1 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. BİRİNCİ BÖLÜM NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI DEVLETLERDE TAHSİLİ…

Read more »

85/son maddesi ile ilgili Adalet Bakanlığı’na gönderilen görüş talebi ve Bakanlık görüşü

By |

ADALET BAKANLIĞIHUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NEsunulmak üzereTRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIBAKANLIK MUHABERE BÜROSU’NA Müdürlüğümüzde açılan ilamlı takiplerde mahkeme ilamının davacı veya davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine müdürlüğümüzden İİK nun 36. maddesi gereği dosyaya depo edilen teminatbedelleri veya ibraz edilen teminat mektupları gereğince takip olduğu yerde durdurulmaktadır. Dosyalar durdurulduktan sonra borçlu adına haciz işlemleri yapılmamaktadır. Ancak teminat nedeni ile dosyalar durdurulmadan önceki safhalarda dosyalarda yapılmış olan…

Read more »