Archive For The “Haciz” Category

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

By |

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

11. Hukuk Dairesi         2017/5324 E.  ,  2019/4152 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 gün ve 2014/204 – 2015/571 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/09/2017 gün ve 2016/2564 – 2017/4666 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve…

Read more »

Teminat mektubunun haczi

By |

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/26001 Karar No:2016/13002 K. Tarihi:3.10.2016 Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi Tarihi:21/08/2014 Numarası:2014/460-2014/441 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya…

Read more »

Huzur hakkının haczi

By |

Huzur hakkının haczi

HUZUR HAKKININ HACZİ Son zamanlarda İcra Dairelerinde alacaklı taraflarca borçluların konumları ve görevleri itibari ile resmi ve özel kurumlardan hak ettikleri huzur haklarına haciz talepleri artış göstermektedir. Huzur Hakkı TTK da düzenlenmiştir. Yeni TTK MADDE 394– (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim…

Read more »

Şirket kayıtları ve şirket ortağının şirket hisselerinde ticaret sicil tarafından alınacak olan harçların durumu.

By |

Haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden şirket kayıtlarına ya da şirket yetkilisinin hissesine haciz şerhi işlenmesinden ne şekilde ticaret sicili harcı aranılacağı hk. Sayı: 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 Tarih: 01/11/2016 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 01.11.2016 Konu : Ticaret sicili harçları İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun…

Read more »

İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır

By |

23. Hukuk Dairesi         2017/1918 E.  ,  2018/3375 K. “İçtihat Metni” … Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R-Şikayetçi vekili, hazırlanan sıra cetvelinde 1. Sırada bulunan ve…

Read more »

MISIR MAHSULÜ HACZİ

By |

MISIR MAHSULÜ HACZİ

Çukurovada yoğun şekilde ziraatı yapılan mısır mahsülü ile ilgili haciz ve pazarlıkla satış safhaları konusunda bu işi çokça uygulayan birisi olarak anlatayım… Birinci safha….HACİZ… Yetişmemiş mahsüllerin haczi için illa ki mahsülün sahibinin taşınmaz sahibi ile aynı kişi olması gerekmemektedir. Taşınmaz sahibi başka birisine kiraya verebilir. Sizin olayınızda olduğu gibi… Kiracı taşınmaz maliki ile yapmış olduğu…

Read more »

Haksız şekilde yapılan haciz işlemi de haksız eylem niteliğinde olup, bundan dolayı kişilik hakkı zedelenen kişi manevi tazminat isteminde bulunabilir.

By |

Hukuk Genel Kurulu         2018/374 E.  ,  2018/943 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.09.2013 gün ve 2011/189 E., 2013/374 K. sayılı karar davalı vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 10.02.2014 gün…

Read more »

Haczin yenilenmesi söz konusu değildir, her haciz yeni bir hacizdir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2018/1739 E.  ,  2018/2625 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

Banka hesapları üzerine konulan hacizler yönünden para isteme işlemi yapılmamış ise 6 ay içinde İİK 106-110 gereği düşer

By |

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/2981 Karar No:2015/13263 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahu Başgöz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:…

Read more »

İcra Müdürü olan sanığın haciz işlemlerine kendisi katılmadığı, icra müdürlüğünde görevli … katıldığı halde kendi kaşe ve imzasını kullanarak haciz işlemini kendisi yapmış gibi haciz tutanaklarını düzenlemekten ibaret eylemlerinin sübutu halinde TCK’nın 204/2, 43/7. madde ve fıkralarına uyan zincirleme biçimde “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu oluşturacağı

By |

11. Ceza Dairesi         2017/14319 E.  ,  2017/8085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Görevi kötüye kullanmak, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : 1)Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan sanıklar … ve … haklarında: Beraat 2)Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık … hakkında: Beraat 3)Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık … hakkında: Mahkumiyet…

Read more »