Archive For The “İhalenin Feshi” Category

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise zarar unsuru oluşmadığından haciz ilgililerine kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedeni kabul edilemez

By |

T.C.  BURSA  6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                   GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2017/304 KARAR NO : 2017/377 DAVALI  : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 17/03/2017 KARAR TARİHİ : 18/04/2017 İCRA DOSYASI           : 13. İC. 2015/14371 KARAR YAZIM TARİHİ : 25/04/2017 Ön inceleme tensip zaptı ekli meşruhatlı davetiyenin davacı vekiline 30/03/2017  tarihinde, ön inceleme tensip zaptı ve dava…

Read more »

Aynı evde birlikte ikamet eden borçlu ile hissedar yönünden borçlu adına hissedara yapılan tebligatlar hasıma yapılmış sayılamaz. Yerel Mahkeme, İstinaf ve Yargıtay kararı birlikte İhalenin feshi davası

By |

T.C.  İSTANBUL ANADOLU                                       9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                         ESAS NO : 2016/769 KARAR NO : 2017/19 DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 16/11/2016 KARAR TARİHİ : 12/01/2017 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 16/01/2017 Davacı vekili tarafından açılan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmada; müvekkilinin hissedarı olduğu taşınmazda hisselerin satışı için birinci satış…

Read more »

İflasın açıldığı yerde yapılan ihalenin ve icra dairesine ait vazifelerin, iflas idaresince yapılması gerekmekte olup, bu görevin, alınan karar ile iflas müdürlüğüne devredileceğine dair yasada bir hükmün mevcut olmadığı gözetildiğinde, iflas müdürlüğünce ihalenin yapılması doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/6800 E.  ,  2017/14337 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/07/2017 tarih, 2017/3715 Esas – 2017/10277 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Read more »

İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/19181KARAR NO : 2016/25498 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

İcra İflas Kanunu’nda pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin davanın genel mahkeme açılması gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22114KARAR NO : 2017/3140 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 09.05.2016 tarih, 2016/9103 E. – 2016/13494 K. sayılı daire ilamının müddeti…

Read more »