Archive For The “İpotek ve Rehin” Category

TAŞINIR REHNİNDE TAKİPLE BİRLİKTE RPÇ ŞERHİNİN YANINDA TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAKALAMA ŞERHİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ÜZERİNE…

By |

TAŞINIR REHNİNDE TAKİPLE BİRLİKTE RPÇ ŞERHİNİN YANINDA TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAKALAMA ŞERHİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ÜZERİNE…

Bir kaç gün önce bir meslektaşımın sorusu üzerine , hem uygulanabilir hem de uygulanamaz yönünde farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine , cevaplara cevap niteliğinde değil de, genel bir değerlendirme yaparak, taktiri siz meslektaşlarıma bırakmak istiyorum.REHİN SÖZLEŞMESİNİN mutlaka Medeni Kanun hükümlerine göre kurulması gerekir. Ayrıca rehin sözleşmesinin yanında menkül rehninin usulüne uygun kabul edilebilmesi için aracın…

Read more »

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

By |

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

İİK’nun 140/2. maddesi gereğince, alacaklılar 206. madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar. 4562 sayılı yasanın 15/3 maddesi uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde öncelikle ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ alacakları ödenir.İİK’nun 206/4 maddesinde 3. sıranın özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar olduğu sayılmıştır. Takip, ipoteğin…

Read more »

Rehnin paraya cevrilmesi ile yapılan takipde itirazın iptalindeki vekalet ücreti ve icra inkar tazminatı hakkında

By |

Rehnin paraya cevrilmesi ile yapılan takipde itirazın iptalindeki vekalet ücreti ve icra inkar tazminatı hakkında

Takibimiz Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takip şekli. Dayanak belge , diğer adi alacaklılara karşı rüçhan hakkı tanıyan iki taraf arasında imzalanan rehin sözleşmesinde belirlenen miktar. Ve rehinli mal. Yapılan takibe karşı borçlu itiraz etti. İtiraz sebebine dayalı olarak alacaklı , genel mahkemeye itirazın iptaline gitti. Mahkeme ilgili mal üzerine uygulanan rehin şerhinde…

Read more »

İpotek veren üçüncü kişiye hesap özeti tebliği zorunlu değil ise de adı geçene MK 887 gereğince muacceliyet ihtarının yapılması takip şartıdır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/4601 E.  ,  2017/10987 K. KARŞI OYA DİKKAT “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup…

Read more »

İİK’nun 68/b ve İİK’nun 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/7753 E.  ,  2017/13703 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

İflas Ertelemesinde ipotekli taşınmaz kiracısına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi

By |

T.C.Yargıtay12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/20433Karar No:2015/23261 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. A. E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Sair temyiz nedenleri…

Read more »

Limit aşımına ilişkin şikayet, süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir. (HGK)

By |

T.C.  YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2016/25115KARAR NO : 2017/334 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

İflas Ertelemesinde ipotekli taşınmaz kiracısına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi

By |

T.C.Yargıtay12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/20433Karar No:2015/23261 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. A. E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Sair temyiz nedenleri…

Read more »