Archive For The “İstihkak” Category

İstihkak davası sonucuna kadar haczin durması için üçüncü kişi tarafından verilen teminat mektubunun icra dosyasına konu ….

By |

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/701 Karar No:2016/141 Taraflar arasındaki “icra müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırılması” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 18.03.2013 gün ve 2013/231 E. – 2013/253 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 gün ve 2013/14047…

Read more »

İstihkak davası sonucuna kadar haczin durması için üçüncü kişi tarafından verilen teminat mektubunun icra dosyasına konu borcun tahsili için paraya çevrilmesi mümkün değildir

By |

T.C.Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas No:2014/701Karar No:2016/141  Taraflar arasındaki “icra müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırılması” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 18.03.2013 gün ve 2013/231 E. – 2013/253 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 gün ve 2013/14047 E. – 2013/23091…

Read more »

İstihkak Davası Açılabilmesi İçin Yapılmış Bir Haciz Bulunması Şarttır

By |

Hacizden doğan istihkak davası açılabilmesi için gereken koşullardan biri de, hukuken geçerli bir haczin bulunmasıdır. Bir başka ifadeyle, “haciz” olarak nitelendirilebilecek bir icra işlemi yoksa, kural olarak, istihkak davasından söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, istihkak prosedürünün tatbik edilebilmesi için, icra dairesi tarafından borçluya ait olduğu gerekçesiyle bir malın haczedilmiş olması gerekir. Denilebilir ki, bir haczin bulunması zorunluluğu,…

Read more »