Archive For The “Ortaklığın Giderilmesi” Category

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

By |

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

Ortaklığın giderilmesi satış dosyaları ile ilgili kısa ve net bilgiler vermeye çalışarak elinizde satış yaptığınız dosyalarda satış memurlarına yardımcı olmaya çalışmış ve aynı zamanda dosyalarda taraf olan hissedarların genel işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamıştım. Yazmış olduğum yazılardan sonra konunun daha net anlaşılması için örnek olaylar çözerek baştan sona işlemleri birlikte yapacağız böylelikle yapacağınız yada…

Read more »

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

İİK 121. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davada birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek miktarda taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddedilmesi gerekir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için İcra Müdürü’nün yetki verme yetkisi yoktur. Yetki İcra Hukuk hakimine aittir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLAŞIM TEVZİ CETVELİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLAŞIM TEVZİ CETVELİ

indir İndir e tıklayarak openofis tablosunu indirip kullanabilirsiniz formüllüdür. Kullanım için anlatımı çok yakında sitemizde yayına girecektir. okunma sayısı 399

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ     Bir önceki yazımızda satış işlemlerini anlatmadan satış sonu işlemlerine geçeceğimizi söylemiştik. Şu anda satış işlemi gerçekleşmiş ve üzerinden 7 gün geçmiş durumda. Bu aşamada satış memurluğunun bulunduğu tüm sulh hukuk mahkemelerine ihalenin feshi davası açılıp açılmadığını sorulması gerekmektedir.   İhalenin feshi davası açılmış ise yine İcra satışlarında ihalenin…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ     Dosyanın satış talebi üzerine icra müdürlüğüne gönderilmesi halinde icra müdürü tarafından yapılacak olan satış işlemleri genel uygulamalar itibari ile şöyledir.   Dosya satış işlemi için her ne kadar icra müdürlüğüne gönderilmiş ise de sulh hukuk mahkemelerinden gelen satış dosyalarına ilişkin satış işlemleri artık icra müdürlüğü ekranlarından değil mahkeme…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ       Ortaklığın giderilmesi davasında verilen kararın infazı satış işlemi ile son bulmaktadır. Satış işleminde icra satış usulü uygulanmaktadır. Ancak satış işlemlerinin başlangıcında ve sonunda dikkate alınması gereken başkaca hususlar bulunmaktadır.   Ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkeme ilamı kesinleştikten sonra kararı veren mahkemeden kararı infazı gereği ilama konu malların…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için İİK’nun 121. maddesi uyarınca yetki alınması konusunda icra mahkemesine başvurulması, alacaklının takibin devamına yönelik iradesini gösteren bir icra takip işlemi olup, anılan işlem zaman aşımını keser

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/25306KARAR NO : 2017/1613 Takibe dayanak bonoların vade tarihleri itibariyle yürürlükte olup olayda uygulanması gereken mülga 6762 sayılı TTK’nun 662. maddesinde; dava açılması, takip…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi ilamı nedeniyle yapılan satışlara ilişkin ihalenin feshi davalarında alıcı ile birlikte hissedarların tamamının hasım olarak gösterilmeleri gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22441KARAR NO : 2017/478 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Beykoz Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ :NUMARASI :DAVACI : ŞİKAYETÇİ:DAVALI : İHALE ALICISI:DAVALILAR : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki…

Read more »