Archive For The “Satış” Category

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

By |

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

İİK. 133 maddenin iki açıdan değerlendirilmesi gerekir.1- ihale kararının kaldırılmasına sebep olan ihale alıcısının, iki ihale arasındaki farktan sorumluluğun nasıl oluşacağı …2- Yasa da düzenlenen , HEMEN ARTIRMAYA ÇIKARILIR Cümlesi ile yapılan Tamamlama satış işleminin doğurduğu sonuçlardır.Yasa koyucu 133 maddenin değişik son paragrafında ” İHALEYE KATILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAK SURETİYLE İHALENİN FESHİNE SEBEP…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

By |

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

Ortaklığın giderilmesi satış dosyaları ile ilgili kısa ve net bilgiler vermeye çalışarak elinizde satış yaptığınız dosyalarda satış memurlarına yardımcı olmaya çalışmış ve aynı zamanda dosyalarda taraf olan hissedarların genel işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamıştım. Yazmış olduğum yazılardan sonra konunun daha net anlaşılması için örnek olaylar çözerek baştan sona işlemleri birlikte yapacağız böylelikle yapacağınız yada…

Read more »

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

By |

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

İİK’nun 140/2. maddesi gereğince, alacaklılar 206. madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar. 4562 sayılı yasanın 15/3 maddesi uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde öncelikle ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ alacakları ödenir.İİK’nun 206/4 maddesinde 3. sıranın özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar olduğu sayılmıştır. Takip, ipoteğin…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için İcra Müdürü’nün yetki verme yetkisi yoktur. Yetki İcra Hukuk hakimine aittir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

İflasın açıldığı yerde yapılan ihalenin ve icra dairesine ait vazifelerin, iflas idaresince yapılması gerekmekte olup, bu görevin, alınan karar ile iflas müdürlüğüne devredileceğine dair yasada bir hükmün mevcut olmadığı gözetildiğinde, iflas müdürlüğünce ihalenin yapılması doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/6800 E.  ,  2017/14337 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/07/2017 tarih, 2017/3715 Esas – 2017/10277 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Read more »

Satış ilanının tebliğ tarihi ile satış arasında bulunan bir günlük süre makul bir süre değildir.

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/20495KARAR NO : 2016/25400 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi ilamı nedeniyle yapılan satışlara ilişkin ihalenin feshi davalarında alıcı ile birlikte hissedarların tamamının hasım olarak gösterilmeleri gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22441KARAR NO : 2017/478 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Beykoz Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ :NUMARASI :DAVACI : ŞİKAYETÇİ:DAVALI : İHALE ALICISI:DAVALILAR : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi, veraset, vesayet, kayyım, atama ve yetkiye ilişkin

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2016/13339KARAR NO : 2017/4579 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi…

Read more »

Hissedar tarafından ortaklığın giderilmesi kararına yönelik açılan yargılamanın yenilenmesi davasının sonucu, kesinleşen ihalede taşınmazın alıcı adına tesciline engel olmaz

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2017/1911KARAR NO : 2017/5668 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından…

Read more »