Archive For The “Sıra Cetveli” Category

İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır

By |

23. Hukuk Dairesi         2017/1918 E.  ,  2018/3375 K. “İçtihat Metni” … Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R-Şikayetçi vekili, hazırlanan sıra cetvelinde 1. Sırada bulunan ve…

Read more »

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

By |

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

İİK’nun 140/2. maddesi gereğince, alacaklılar 206. madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar. 4562 sayılı yasanın 15/3 maddesi uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde öncelikle ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ alacakları ödenir.İİK’nun 206/4 maddesinde 3. sıranın özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar olduğu sayılmıştır. Takip, ipoteğin…

Read more »

Alacağa mahsuben taşınmazı alan dosya alacaklısından sıra cetveli yapılmadan ihale bedelini yatırması istenemez.

By |

12. Hukuk Dairesi         2018/1130 E.  ,  2018/1951 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten…

Read more »

Tasarrufun iptalinde yapılan sıra cetvelinde eski ve yeni malik in borçlu olması halinde bile davayı açanın alacağı öncelikli olarak tatmin edilmelidir.

By |

T.C.Yargıtay23. Hukuk Dairesi Esas No:2013/6920 Karar No:2014/605 K. Tarihi:31.1.2014  MAHKEMESİ : İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 26/02/2013 NUMARASI : 2012/1768-2013/237 Taraflar arasında görülen sıra cetveline şikayet davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 11.07.2013 gün ve 2013/3562 Esas, 2013/4881 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi şikayetçi vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği…

Read more »

Tasarrufun İptali Davasını açan dışında başka alacaklar amme alacağı olsa bile öncelikli değildir.

By |

T. C YARGITAY 23.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/4815 KARAR NO:2014/7625 KARAR TARİHİ:27/11/2014 MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/08/2013 NUMARASI : 2012/604-2013/624 Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. …

Read more »

İcra ve İflas Kanununun 142. maddesine göre sıra cetveline itiraz davaları, kural olarak genel mahkemede görülür; itiraz, sadece sıraya ve icra müdürünün icra hukuku kurallarına uygun davranmadığına ilişkin ise görev icra mahkemesindedir

By |

20. Hukuk Dairesi         2017/6190 E.  ,  2017/4136 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. İcra Hukuk ve….Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, sıra cetvelindeki alacağa itiraza ilişkindir. ……

Read more »

Garamaten Sıra Cetveli

By |

Garamaten Sıra Cetveli

GARAMATEN SIRA CETVELİ PROGRAMI GOOGLE DOCS ile İNDİR İndire tıklayarak google docs ile kullanabilirsiniz okunma sayısı 226

Read more »