Archive For The “Tahliye ve Teslim” Category

İİK’nun 135. maddesi uyarınca; tahliye talebinde bulunmak isteyen, talebini, dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. Tahliye talebi adli bir işlem olup, talebin vekil aracılığıyla yapılmak istenmesi halinde, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre, yalnız baroda yazılı avukatlar aracılığıyla tahliye talebinde bulunulabilir.

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2015/13202KARAR NO : 2015/26506 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »