Archive For The “Takip” Category

Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir

By |

Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir

T.C.SAMSUNBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ6. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2019/400KARAR NO : 2019/408T Ü R KM İ L L E T İ A D I N Aİ S T İ N A F K A R A R IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 01/10/2018NUMARASI : 2018/1304 Esas – 2018/1334 KararDAVACI:DAVALI : – DAVANIN…

Read more »

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz

By |

4. Hukuk Dairesi         2018/2231 E.  ,  2018/5092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 25/05/2015 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 13/06/2017 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar…

Read more »

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

By |

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

İCRA HUKUKUNDA TAZMİNAT KARARLARININ İNFAZINA  DAİR UYGULAMALAR.  İcra Hukukunda Tazminatlar başlığı ile yasa koyucu , Alacaklı ve borçlu lehine tazminat verilmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapmıştır.             Genel ifade ile Tazminatların hükmedilmesine gerekçe olarak , tarafların haksız,  kötü niyetli  takiplerin   başlatılması,   tahsili geciktirmeye yönelik itirazların  önüne geçilmesi ve davalar sonunda haksız çıkan tarafa yükletilen doğan zararın…

Read more »

İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür yorum ile hüküm kısmı belirlenemez

By |

 T.C. Y A R G I T A Y Hukuk Genel Kurulu E. 1997/12-517 K. 1997/776 T. 08/10/1997 ÖZET : İcra takibine konulan kesinleşmiş ilam edayı ve yaptırımı içermediği halde icra hakimliğinin hüküm fıkrasını kendiliğinden yoruma tabi tutarak edayı kapsayan bir ilam olarak nitelendirilmesi isabetsizdir. Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonuda; Kartal I….

Read more »

İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkündür.

By |

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/12-138 K. 2010/169 T. 24.3.2010 • ŞİKAYET ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğundan Reddi Gereği ) • FER’İ ALACAKLAR ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğu –…

Read more »

İpotek veren üçüncü kişiye hesap özeti tebliği zorunlu değil ise de adı geçene MK 887 gereğince muacceliyet ihtarının yapılması takip şartıdır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/4601 E.  ,  2017/10987 K. KARŞI OYA DİKKAT “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup…

Read more »

İİK’nun 68/b ve İİK’nun 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/7753 E.  ,  2017/13703 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

İLAMDAKİ HAKLAR AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEMEZ

By |

T.C.YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas No:2014/611Karar No:2016/492 Taraflar arasındaki “şikayet” kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından şikayetin reddine dair verilen 15.2.2013 gün ve E:2013/162, K:2013/124 sayılı kararın incelenmesi şikayetçi-borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 24.10.2013 gün ve E:2013/8492, K: 2013/15039 sayılı ilamı ile, (…Sair temyiz itirazları yerinde değil…

Read more »

icra takibinde iradi taraf değişikliği yapılamayacağına ilişkin kuralın mutlak olmadığı, maddi hata ve temsilcide yanılma halleriyle sınırlı olarak istisnai bazı hallerde uygulanabileceği (HGK)

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2016/32747KARAR NO : 2017/183 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası…

Read more »

İmza itirazında, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup takibe başlayarak imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir (HGK)

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/32756KARAR NO : 2017/197 Taraflar arasındaki itiraz sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası,…

Read more »