Archive For The “Yargıtay Kararları” Category

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

By |

Alacaklı banka borçlunun emekli maaşı hesaplarına resen haciz koyamaz

11. Hukuk Dairesi         2017/5324 E.  ,  2019/4152 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 gün ve 2014/204 – 2015/571 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/09/2017 gün ve 2016/2564 – 2017/4666 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve…

Read more »

Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

By |

Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

22. Hukuk Dairesi         2019/4930 E.  ,  2019/12977 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi…

Read more »

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

Teminat mektubunun haczi

By |

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/26001 Karar No:2016/13002 K. Tarihi:3.10.2016 Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi Tarihi:21/08/2014 Numarası:2014/460-2014/441 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya…

Read more »

İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır

By |

23. Hukuk Dairesi         2017/1918 E.  ,  2018/3375 K. “İçtihat Metni” … Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R-Şikayetçi vekili, hazırlanan sıra cetvelinde 1. Sırada bulunan ve…

Read more »

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz

By |

4. Hukuk Dairesi         2018/2231 E.  ,  2018/5092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 25/05/2015 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 13/06/2017 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar…

Read more »

İcra müdürü verdiği karardan dönemez ise de bazı hallerde dosya kapsamı ve yasaya uygun olmayan kararından dönebilir.

By |

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2016/17602 E. , 2017/9917 K. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı … Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…

Read more »

Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise zarar unsuru oluşmadığından haciz ilgililerine kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedeni kabul edilemez

By |

T.C.  BURSA  6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                   GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2017/304 KARAR NO : 2017/377 DAVALI  : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 17/03/2017 KARAR TARİHİ : 18/04/2017 İCRA DOSYASI           : 13. İC. 2015/14371 KARAR YAZIM TARİHİ : 25/04/2017 Ön inceleme tensip zaptı ekli meşruhatlı davetiyenin davacı vekiline 30/03/2017  tarihinde, ön inceleme tensip zaptı ve dava…

Read more »

Aynı evde birlikte ikamet eden borçlu ile hissedar yönünden borçlu adına hissedara yapılan tebligatlar hasıma yapılmış sayılamaz. Yerel Mahkeme, İstinaf ve Yargıtay kararı birlikte İhalenin feshi davası

By |

T.C.  İSTANBUL ANADOLU                                       9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                         ESAS NO : 2016/769 KARAR NO : 2017/19 DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 16/11/2016 KARAR TARİHİ : 12/01/2017 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 16/01/2017 Davacı vekili tarafından açılan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmada; müvekkilinin hissedarı olduğu taşınmazda hisselerin satışı için birinci satış…

Read more »

İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür yorum ile hüküm kısmı belirlenemez

By |

 T.C. Y A R G I T A Y Hukuk Genel Kurulu E. 1997/12-517 K. 1997/776 T. 08/10/1997 ÖZET : İcra takibine konulan kesinleşmiş ilam edayı ve yaptırımı içermediği halde icra hakimliğinin hüküm fıkrasını kendiliğinden yoruma tabi tutarak edayı kapsayan bir ilam olarak nitelendirilmesi isabetsizdir. Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonuda; Kartal I….

Read more »