İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır

image_pdfimage_print

23. Hukuk Dairesi         2017/1918 E.  ,  2018/3375 K.

“İçtihat Metni”Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
-K A R A R-
Şikayetçi vekili, hazırlanan sıra cetvelinde 1. Sırada bulunan ve rehinle temin edilmiş olan alacak bakımından bir itirazlarının bulunmadığını, ancak rehinle takip edilen alacak arkasında yer alan alacaklar bakımından ihtiyati haciz tarih esas alınarak sıra cetveli oluşturulmasının mümkün olmadığını, müvekkiline ait takip dosyasındaki ihtiyati haczin kesinleşme tarihinin şikayet olunun …’ye ait takip dosyasından daha önce olduğunu, 3. sırada yer alan alacaklı …ait dosya yönünden ise şikayet olunan alacaklı şirketin henüz kıymet takdiri yapılmadan satış avansı yatırdığı dolayısıyla satış aşamasına geçelmeden yatırılan satış avansının haczin düşmemesi için işleyecek süreleri kesmeyeceği dolayısıyla da şikayet olunan alacaklı şirketin düşen haczine dayanılarak sıra cetveli uluşturulabilmesinin mümkün olmadığını, müvekkilinin alacağının şikayet olunanlarınkinden önce kesinleştiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin buna göre düzenlenerek iptalini şikayet etmiştir.
Şikayet olunan … vekili, tüm işlemlerin yasal süreler içinde yapıldığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; … alacaklı olduğu takibin kesinleşmesine müteakip borçlunun taşınmazına 26.04.2010 tarihinde haciz konulduğu, şikayet olunan şirket tarafından 05.04.2012 tarihinde satış masrafları yatırılarak borçluya ait haczedilen taşınmazın satış işlemlerinin başlatılmasının talep edildiği ve aynı gün icra müdürünce talep gibi işlem yapılmasına karar verilmesi karşısında haczin ayakta olduğu, bu nedenle şirket sırasına yapılan itirazın yerinde olmadığı, İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihi yerine ihtiyati haciz tarihlerinin esas alınmasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, alacaklı … yönünden ise şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
…/…
S.2.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir