Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri

Ortaklığın giderilmesi örnek satış dosyası baştan sona işlemleri
image_pdfimage_print

Ortaklığın giderilmesi satış dosyaları ile ilgili kısa ve net bilgiler vermeye çalışarak elinizde satış yaptığınız dosyalarda satış memurlarına yardımcı olmaya çalışmış ve aynı zamanda dosyalarda taraf olan hissedarların genel işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamıştım.

Yazmış olduğum yazılardan sonra konunun daha net anlaşılması için örnek olaylar çözerek baştan sona işlemleri birlikte yapacağız böylelikle yapacağınız yada içerisinde bulunduğunuz dosyaları ve durumları daha net şekilde anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağım.

(Tamamen hayali bir dosya, hayali kişiler ve hayali bir olay örgüsüdür)

Örnek olayımız,

1-……………… Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2019/1 esas, 2019/1 karar sayılı ilam ile, Balıkesir, Susurluk, Yeni Mahallede bulunan 6900 ada, 4200 parselde kain taşınmaz yönünden 13. maddedeki gibi ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

2- Mahkeme kararda yer alan taşınmazın tapuda arsa olarak kayıtlı olmasına rağmen yaptığı keşif incelemesinde üzerinde 2 katlı her katı 200 m² olan bir müstakil ev şeklinde olan yapının olduğu tespit etmiştir.

3-Taşınmazın mahkemece aldırılan tapu takyidatında hissedar malik olarak 2 kişi kayıtlı durumdadır.

4-Kayıtlı maliklerin adı Jankat Sağlam ve Sinemis Aslandır. Her iki malik kardeştir. Ancak Sinemis Aslan yaptığı evlilik sonrası Aslan soyadını almıştır.

5-Yargılama sırasında Jankat Sağlam vekili taşınmazın tapu kaydında arsa olarak belirtilmesine rağmen yapılan keşiftende anlaşılacağı üzerine arsa üzerinde bir yapı bulunduğunu ve bu yapıyı Jankat Sağlam’ın inşa ettiğini beyan ederek, arsa üzerinde bulunan yapının Jankat Sağlam adına aidiyetine karar verilmesini talep etmiştir.

6-Aidiyetin tespiti konusunda diğer hissedara bu aidiyet beyanını kabul edip etmediği sorulmak istenilmiştir. Ancak mahkeme devam ettiği sırada diğer mirasçı Sinemis Aslan vefat etmiş olup alacaklı vekiline süre ve yetki verilerek Sinemis Aslan’ın yasal mirasçılarını gösteriı veraset ilamı çıkarttırması ve bu kişilerin davaya dahili davalı olarak kayıt ettirmeleri sağlanarak, alacaklı tarafın aidiyet beyan ve talebi yasal mirasçılar olan, Neris Aslan ve Ritsa Aslan’a tebliğ edilmiş dahili davalı yasal mirasçılar Jankat Aslan’ın bu beyan ve talebini kabul etmemişlerdir.

7-Mahkeme diğer hissedarların arsa üzerinde bulunan yapının aidiyetine ilişkin olarak kabul beyanında bulunmamaları üzerinde alacaklı vekilinin aidiyetin tespiti davası açmak için izin süre ve yetki talebinde bulunması nedeni ile bu talebi kabul etmiş alacaklı vekiline taşınmaz üzerinde bulunan yapının aidiyetinin tespiti için süre ve yetki vermiştir.

8-Alacaklı vekili taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde aidiyetin tespiti davası açmış ve açtığı davayı Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasına bildirmiştir.

9-Sulh Hukuk Mahkemesince verilen sürede dava açılması nedeni ile ortaklığın giderilmesi konusunda karar verilebilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan aidiyetin tespiti davası kesinleşene kadar bekletici sorun yapılarak dosya beklemeye alınmıştır.

10-Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılamada arsa üzerinde bulunan yapının Jankat Aslan’a ait olduğuna karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

11-Alacaklı vekilince aidiyet konusunda verilen kesin karar Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasına ibraz edilmiş olup dosyaya kalındığı yerden devam edilmiştir.

12-Aidiyetin tespitine yönelik karar bulunması nedeni ile Sulh Hukuk Mahkemesince yeniden keşif yapılmıştır, yapılan keşifte aldırılan bilirkişi raporunda mahkeme arsa değeri ve yapı değerini ayrı ayrı hesaplatmıştır. Arsanın değeri yapının bulunduğu alan ve yapının değeri ile birlikte 400.000,00 TL olarak belirtilmiş yapının değeri ise 200.000,00 TL olarak tespit edilerek yapının değerinin taşınmazın tamamının değeri içerisindeki oranlaması yapılmış ve oranlama neticesinde taşınmaz üzerinde bulunan yapının taşınmazın değerinin toplam arsa bedelinin %50 sine isabet ettiği ve bu isabet eden miktarın Jankat Aslan’a ait olan taşınmaz üzerindeki yapının pay değeri olduğu belirtilmiştir.

13-Mahkeme kararında taşınmazın satışı yolu ile ortaklığın giderilmesine, taşınmaz üzerinde bulunan yapıdan dolayı taşınmazın %50 hisse payının Jankat Aslan’a ait olan yapı değeri olarak değerlendirilmesi, arsa paylarının ise miras payları oranında pay edilmesine şeklinde karar vermiştir.

14-Alacaklı vekili mahkemeden karar gereği satış talebinde bulunmuş mahkemede karar gereği satış işlemlerinin yapılması için dosyaya satış memurluğuna göndermiştir.

15-Satış memurluğunca dosya Ortaklığın giderilmesi satış esasına kaydedilmiş ve işlemlere başlanmıştır.

Dosya kendisine satış memuru olarak tevdi edilen satış memurluğu personeli olan satış memuru dosyayı eline aldığında,

1-Öncelikle mahkeme kararının hüküm kısmını ve hüküm kısmının yüzdeli paylaşımı nedeni ile dosyada olması gereken aidiyetin tespiti kararını bulup inceler.

2-Kıymet takdiri, satış masrafları, harçlar ve posta masraflarının tamamı tespit edilerek bakiye eksiklik bulunması halinde alacaklı vekilince eksik kalan kısımlarında bilahare yatırılması gerektiği şeklinde gerekli avanslar yönünden tensip kararı alarak alacaklı vekiline tensip kararını tebliğ eder. (Bunun için satış talebini alan mahkeme yazı işleri müdürünce tebliğ için yeterli posta pulu alınması gerekmektedir). Gerekli avanslar yatırıldıktan sonra işlemlere başlanacağını için avansın yatırılması beklenir, avans yatırıldıktan sonra,

3-Öncelikle taşınmazın güncel son tapu takyidatı alınarak incelenir.

Yukarıda 3 maddeyi yerine getiren satış memurumuz devam eden işlemleri şöyle yapar.

Tapu taydiyatında sadece Jankat Sağlam ve Sinemis Aslan bulunduğu ancak Sinemis Aslan’ın vefatı nedeni ile yasal mirasçılarını gösterir veraset ilamı bulunup bulunmadığına ilişkin mahkeme dosyası incelenir. Mahkeme dosyasında veraset ilamı bulunduğu için alacaklı vekiline satış memurluğunca veraset için herhangi bir yetki, izin ve sürü verilmesine gerek yoktur. (Öncelikle takyidatta yer alan kişiler dosyaya hissedar olarak eklenir. Dosyaya ekleme sırasında ölü uyarısı verenlerin veraseti olup olmadıkları kontrol edilir.)

Jankat Sağlam dosyaya mirasçı olarak, Sinemis Aslan ise yine dosyaya ölü olduğundan muris olarak eklenir, Sinemis Aslan mirasçıları Neris Aslan ve Ritsa Aslan dosyaya yasal mirasçı olduklarından hissedar sıfatı ile eklenir. Tüm hissedarların devam eden yargılama sürecinde vefat etme ihtimali bulunduğundan uyap tarafından ölü uyarısı vermese dahi ihtiyaten nüfus kayıt örnekleri dosyaya alınır.

Yapılan incelemeler neticesinde Sinemis Aslan harici diğer tüm mirasçıların hayatta oldukları tespit edilmiş durumdadır.

Yapılan yazışmalar uzun süre aldığından dosyadaki satış işlemleri devam ederken bir yandan da Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği Sinemis Aslan’ın son ikamet adresine bilinmiyorsa nüfusa kayıtlı olduğu adrese göre ilgili Veraset İntikal Vergi Dairesi bulunuyorsa oraya yok ise ilgili Vergi Dairesine müzekkere yazılarak veraset ilişiğinin kesilip kesilmediği sorulmalıdır. Yazılan müzekkereye Veraset intikal vergisinin hangi ıban numarasına yatırılması gerektiğine ilişkin ıban numarası isteme bilgisinin mutlaka yazılması gerekmektedir.

Dosya kıymet takdirinden önce tüm yasal mirasçılar yönünden miras payları ile miras ağı oluşturulur.

Bizim dosyamızda

1-Jankat Sağlam = 2/4

2-Sinemis Salam = 2/4 (Muris)

2-1.Neris Aslan = 1/2

2-2.Rista Aslan = 1/2

Bu paylaştırmayı kişi sayısı çok olduğunda kıymet takdirini yapan bilirkişiden isteriz zira kişiler ve alt soylar çoğaldıkça pay ve paydaların kat kat genişletilerek yapılması gerekmektedir. Bu paylaşım oranları da bilirkişi raporunun sonuç kısmında mutlaka yazılı olmalıdır. Çünkü hissedarlar bilirkişi raporunu aldıklarında bütün taşınmaz bedeli içerisinden kendi hisse paylarını bilmelidirler ki buna itiraz edebilsinler.

Bir adet parsel bulunduğu için 1 adet haciz, teslim ve satış harcı başlığı altında yer alan harç miktarınca harç kesilerek bilirkişiler ile birlikte kıymet takdirine gidilir.

Bilirkişiden raporlamanın mahkeme kararı hüküm kısmında yer alan aidiyetin tespiti yüzde oranı, hazırlamışsak dosyada hazırladığınız miras ağı ve payları oranında hazırlamamış isek dosyada yer alan taşınmaz takyidatı, aidiyetin tespiti kararı ve veraset ilamlarından faydalanılarak her hissedara ne kadar pay düştüğü tablo halinde belirtilmek sureti ile rapor tanziminde bulunması istenilir.

Rapor geldikten sonra raporu mutlaka iyice incelemeliyiz zira arsa üzerinde yer alan yapı bedeli yüzdelemesi bizi satışta sıkıntıya sokabilir.

**** Bu tür kararlarda üzerinde durulması gereken ve en sıkıntılı durum mahkemece yapılan keşifte alınan rapor sonrası mahkemeninde hüküm kısmına paylama yüzdesi ile karar vermesidir. Yani taşınmazın toplam değeri içerisinde yapının değerinin toplam değerin %50 sine isabet ettiği ve satışın bu şekilde yapılmasına karar vermesidir. Burada ki sıkıntı şuradan kaynaklanmaktadır. Bir mahkeme ilamının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu düşünüldüğünde, taşınmaz arsa fiyatlarının ve taşınmaz üzerinde aidiyeti tespit edilmiş yapının zaman içerisinde yıpranarak değer kaybetmesi, yada değer kazanması veya taşınmazın arsa bedeli ile arsa üzerinde bulunan yapı bedelinin aynı oranlarda azalıp, artmamasıdır. Mahkeme tarafından verilen %50 yüzdelemesi zaman geçtikçe uygulanması maddi kayıplara neden olacak bir hüküm haline gelmektedir. Oysa mahkemece yapılması gereken şey sadece taşınmazın keşif ile tespiti ve durumuna ilişkin rapor almak iken ne yazık ki ortaklığın giderilmesi dosyalarının tamamında miktar yönünden rapor alınmaktadır. Mahkemece alınan kıymet takdiri raporuna göre satış yapılması mümkün bulunmadığından mahkemece alınan raporun bedel nitelikli olmasının satış memurluğu işlemlerine hiç bir katkısı bulunmamaktadır. Öte yandan mahkeme hükmü dışında hareket edilemeyeceğinden satış memurluğunca alınan bilirkişi raporunda da sırf mahkeme hükmünden dolayı gerçek değerlemeler üzerinden yüzde paylaşımları sağlıklı yapılamamaktadır. Yeni raporda yüzdelemeler faklı çıksa bile mahkeme hükmüne aykırı işlem tesisi mümkün bulunmadığından satış sonu paylaştırma işlemleri tevzi tablosunun taraflara tebliğini zorunlu hale getirmektedir. Zira tebliğ edilen rapordaki miktar ile mahkeme hükmüne göre yapılacak olan paylaştırmalar farklı çıkacağından tarafların itiraz hakları doğmaktadır.

Dosyamızdan yaptığımız keşif neticesinde bilirkişiden yeni rapor gelmiştir.

Bilirkişimiz ibraz ettiği raporda arsa ve arsa üzerindeki yapının değerlerinin aynı oranlarda artış gösterdiği belirterek raporu tanzim ettiği beyan etmiştir. Zira farklı oranlarda artış olup bilirkişi tarafından yeni bir yüzdeleme yapılmış olsaydı dahi yeniden ek rapor aldırılmak sureti ile mahkeme ilamı doğrultusunda yüzdeleme yapmasını istemek gerekebilirdi.

Taşınmazın içerisinde yer alan yapı ile birlikte değeri 600.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazın içerisinde yer alan yapı mahkeme ilamı doğrultusunda değerin %50 sine isabet ettiği için 300.000,00 TL si yapı değeri olarak tespit edilmiş ve rapor son kısmı şu şekilde oluşturulmuştur.

Jankat Sağlam = Arsadaki yapı yönünden 300.000,00 TL Yapı bedeli

300.000,00 TL / 4 x 2 = 150.000,00 TL Arsa bedeli

+——————

450.000,00 TL

Sinemis Aslan = 300.000,00 TL / 4 x 2 = 150.000,00 TL Arsa bedeli (Muris)

Neris Aslan = 150.000,00 TL / 2 x 1 = 75.000,00 TL Arsa bedeli

Ritsa Aslan = 150.000,00 TL / 2 x 1 = 75.000,00 TL Arsa bedeli

Rapor tüm hissedarlara ve hissesinde haciz bulunanlar yönünden tüm haciz alacaklılarına tebliğ edilerek kesinleştirilmesi gerekmektedir. İcra dosyası satışlarından kıymet takdiri raporlarının hissedarların tamamına tebliğ zorunluğu yoktur ancak bizim dosyamız ortaklığın giderilmesi olduğu ve taşınmazın tamamı satılacağından hissedarlar dahil tüm herkese kıymet takdiri tebliğ edilerek kesinleştirilir.

Raporumuz itiraz edilmeyerek tebliğden itibaren 7 gün sonra kesinleşmiştir.

Artık satış işlemlerine başlanabilir.

Taşınmaz satış kararı alınır, taşınmaz satış ilanı yapılır, taşınmaz satış şartnamesi, satış tutanakları, ilan askı tutanağı hazırlanır, belediyeye tellal istemesi müzekkeresi yazılır elektronik ilan raporu alınır alınan satış kararına göre ilan ulusal yada yerel gazetede yayımlattırılır. Satış ilanı yine tüm ilgililere tebliğ edilir.

Kanuni süre olan 7 günlük süre kadar ihalenin feshi davası açılabileceğinden beklenilir, satış, teminat sonrası para yatırma için 10 günlük süre verilerek yapılmış ise paranın tamamının yatırılması beklenilir. 7 günlük süre geçtikten sonra ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerinin hepsine yada Sulh Hukuk Mahkemeleri tevzisine ihalenin feshi davası açılıp açılmadığı sorulur, dava açılmamış ve bakiye satış bedeli yatırılmış ise ihale kesinleştirme işlemi uyap üzerinden yapılır. KDV kanununda yapılan değişiklik gereği sorumluluğumuz doğmaması için KDV bedeli de hemen yatırtılmak zorundadır.

Bizim satışımıza itiraz olmadı ve kesinleşti.

Satışın oluş şekli.

İhale belirlenen gün ve saatte mezat salonunda herkese açık olarak yapılmak üzere ihaleye başlandı. İhaleden önce satış memuru internetten teklif ve teminat olup olmadığına ilişkin uyap raporlarını çıkardı. İnternetten herhangi bir teklif ve teminat olmadığı anlaşıldı.

Belediyeden resmi olarak görevlendirilmiş olan tellal yüzde 18 lik KDV, Damga Vergisi ve Alıcı tapu harcı yükü satış bedelinden ayrıca alınacağı bilgisi vererek taşınmazın muammen bedelinin %50 si artı satış masrafları ile birlikte 310.000,00 TL den ihalenin başladığı, internetten teklif ve teminat yatıran olmadığı, fiziki olarak ihaleye katılacak olanların teminatlarını sunmaları gerektiği yüksek sesle mezat salonu kapısında duyurdu, ihaleye hissedarlardan Jankat Sağlam hisse bedeli taşınmazın muammen bedeli olan miktarın %20 olarak belirlenen teminat bedelini karşıladığı için teminatsız olarak girmek istedi hesaplama yapıldı ve hisse bedeli teminat bedeline yettiği için ihaleye teminatsız olarak kabul edildi. (Teminat bedeli 120.000,00 TL dir. Jankat Sağlam hisse payı 450.000,00 TL dir bu nedenle teminatsız ihaleye kabul edilmiştir)

Hissedarlar dışında dışarıdan üçüncü kişi olarak 2 kişi daha ihaleye katılmak istediler ve gerekli olan teminat bedelini nakit olarak dosyaya ibraz ettiler.

İhale için ayrılmış olan 5 dakikalık sürede;

Jankat Sağlam ihalede ilk teklif olarak 315.000,00 TL

Birkan Aksu 320.000,00 TL

Hanife Acar 330.000,00 TL

Devamla

Jankat Sağlam 400.000,00 TL teklif etti. Verilen süre kadar beklenildi. Tellal tarafından ihalenin verilen süresinin dolmasına 1 dakika kaldığı hatırlatıldı ve sürenin tamamen dolmasından sonra tellal 3 KEZ tekrar etmek üzere taşınmazın Jankat Sağlam’a ihale edildiğini ilan etti. İhale sona erdi.

Birkan Aksu ve Hanife Acar en yüksek teklifi veremedikleri için fiziken ibraz ettikleri teminatlar kendilerine teminatımı aldım ibaresi ve imzaları karşılığında teslim edildi. Satış taşınmaza ilişkin olduğu için ikinci en yüksek teklif sunan Hanife Acar’ın da T.C Kimlik fotokopisi dosya arasına alındı. İkinci pey süren olarak adı soyadı, T.C Kimlik numarası beyan ettiği tebligat adresi ve telefon numarası satış tutanağına yazılarak beyanı altına imzası alındı.

Jankat Sağlam taşınmaz üzerinde bulunan yapının sahibi ve arsa bedeli üzerinde de hissedar olduğu için kendisine yatırması gereken miktar olarak 400.000,00 %50 si 200.000,00 TL yapı bedeli geriye kalan 200.000,00 TL 2/4 hissedarı olması nedeni ile de 100.000,00 TL si olmak üzere toplam 300.000,00 TL nin mahsubu ile geriye kalan 100.000,00 TL yi yatırması için 10 günlük yasal azami süre verildiği de satış tutanağına yazıldı. İmzası alındı. Son olarak tellal imzası tutanağa alındı. Satış memuru tarafından evrak imzalandı. Tutanak kapatıldı.

Böylelikle 600.000,00 TL muammen bedelli taşınmaz satış masrafları dahil 310.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılarak 400.000,00 TL bedel ile hissedarlardan Jankat Sağlam’a ihale edilmiş oldu.

Yasal 7 günlük süre sonunda ilgili mahkemelerden alınan cevaplar ve Jankat Sağlam’ın yatırması gereken ihale bedelini yatırmış olması nedeni ile ihale KDV ninde yatırılması şartı ile kesinleşti. Akabinde İhale Damga vergisi de yatırtıldı.

Satış süreci yukarıda şekildeki tamamlandıktan sonra geriye paraların paylaştırılmasına yönelik olarak yapılacak bilirkişi raporuna geldi.

Bilirkişi raporunu yazabilmek için dosyayı ihale sonunda satış kararı veren mahkemeye ibraz etmemiz gerekiyor dosya ibrazımızdan sonra mahmenin bizi paylaştırma için bilirkişi olarak görevlendirmesi gerekmektedir. Mahkeme bizi bilirkişi olarak tayin ettikten sonra,

Dosyada son durum itibari ile

Taşınmaz 400.000,00 TL ye hissedar Jankat Sağlam’a ihale edilmiştir.

Mahkeme kararında taşınmaz üzerindeki yapının değerinin taşınmazın tamamının %50 sine isabet ettiği karar altına alınmış olduğundan 400.000,00 TL nin yarısı olan 200.000,00 TL ve yine arta kalan 200.000,00 TL den Jankat Sağlam ‘ ın arsa hissesi olan 2/4 lik kısmı olan 100.000,00 TL mahsup edilmiş ve diğer iki hissedar yani Sinemis Aslan Mirasçıları olan Neris Aslan ve Ritsa Aslan adlarına ½ şer pay olarak 50.000,00 TL lik miktarlar isabet etmiştir.

Alınması gereken KDV %18 lik orana sahip olup, taşınmazı hissedar satın almış olduğundan ve kendi hissesini satın alamayacağından ve yine KDV yapılan satıştan kaynaklandığından kendi hisse payları mahsup edilmek sureti ile geriye kalan 100.000,00 TL üzerinden %18 KDV ile 18.000,00 TL KDV ilgili vergi dairesine yatırtılmıştır.

Damga vergisi ihale damga vergisi olduğundan ihale bedelinin tamamı üzerinden alınması gerekli olup herhangi bir hisse payı mahsubu yapılamayacağından 400.000,00 TL üzerinden Binden 5,69 luk oran ile 2.276,00 TL olarak ilgili vergi dairesine yatırtılmıştır.

Şimdi paylaştırma için rapora esas paylaşımlara bakalım.

İhale bedeli içerisinden;

Yine satıcı tapu harcı da alınan hisse bedelleri üzerinden alınacağından 100.000,00 TL lik bedel için binde 20 oranında satıcı tapu harcı 2.000,00 TL satıcı tapu harcı ayrılmıştır.

Zira toplam satıcı tapu harcı 400.000,00 TL üzerinden 8.000,00 TL dir. Hesaplama yapılacak olursa Taşınmazın %50 hissesi ve geriye kalan arsa bedelininde 2/4 ü dikkate alındığında 6.000,00 TL Jankat Sağlam payına isabet etmektedir. Ancak satıcı tapu harcıda satın alınan hisse bedellerince alınacağından Jankat Sağlam adına paylaştırma yapılmayarak diğer hissedarların hisse paylarınca olan 2.000,00 TL olarak hepaplamaya dahil edilmiştir.

Tellaliye resmi tam satış miktarı üzerinden alınacağından 400.000,00 TL üzerinden %1+1,00 TL olarak 4.001,00 TL olarak ayrılmıştır.

Karar ilam harcı tam satış miktarı üzerinden alınacağından 400.000,00 TL üzerinden binde 11,38 olarak 4.552,00 TL olarak ayrılmıştır.

Neris Aslan ve Ritsa Aslan taşınmazın maliki olan anneleri Sinemis Aslan yönünden veraset ilişiğini kesmedikleri için her ne kadar Veraset İntikal Vergisi kanununda ve bazı uygulamayı doğru yapamayan vergi dairelerince %5 lik oranlarda kesinti yapılması isteniyor ise de Vergi Dairelerine gönderilen ve uyulması zorunlu bulunan özelgelerde %10 luk bir kesinti yapılması zorunlu olduğu için Sinemis Aslan ve Ritsa Aslan mirasçıları tam payları olan 50.000,00 TL lik kısımlardan ayrı ayrı % 10 oranında 5.000,00 TL lik kesintiler ile birlikte toplam 100.000,00 TL den 10.000,00 TL ayrılarak ilgili vergi dairesine hemen ödenmiştir.

Satış masrafları olarak da ortaklığın giderilmesi maktu satış vekalet ücretide dahil olmak üzere toplam 10.000,00 TL masraf edilmiştir.

Şimdi masrafların ve yapılan kesintilerin paylaştırılmasına geçelim.

2.000,00 TL lik satıcı tapu harcının paylaşımı

Taşınmazı satın alan hissedar Jankat Sağlam olduğu için kendi payları yönünden satıcı tapu harcı ödemeyeceği için satıcı tapu harcı sadece kendi hissleri haricinde kalan Neris ve Ritsa Aslan paylarına isabet eden toplam 100.000,00 TL lik bedel üzerinden hesaplandığı için 2.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

2.000,00 TL ½ si olan 1.000,00 TL Neris Aslan

2,000,00 TL ½ si olan 1.000,00 TL Ritsa Aslan

4.001,00 TL tellaliye resminin paylaşımı

Taşınmazın %50 artı arsa bedelinin 4/2 sine sahip olduğu için

4.001,00 TL %50 =2.005,00 TL geriye kalan 2.005,00 TL masraf kısmınında 4/2 si 1.000,25 TL olmak üzere,

Satıcı tapu harcının 3.005,25 TL si Jankat Sağlam

Geriye kalan 995,75 TL lik satıcı tapu harcının

995,75 TL ½ si olan 497,875 TL Neris Aslan

995,75 TL ½ si olan 497,875 TL Ritsa Aslan

4.552,00 TL lik karar ilam harcının paylaşımı

Taşınmazın %50 artı arsa bedelinin 4/2 sine sahip olduğu için

4.552,00 TL %50 =2.276,00 TL geriye kalan 2.276,00 TL masraf kısmınında 4/2 si 1.138,00 TL olmak üzere,

Satıcı tapu harcının 3.414,00 TL si Jankat Sağlam

Geriye kalan 1.138,00 TL lik satıcı tapu harcının

1.138,00 TL ½ si olan 569,00 TL Neris Aslan

1.138,00 TL ½ si olan 569,00 TL Ritsa Aslan

10.000,00 TL lik toplam satış masrafının paylaşımı

Taşınmazın %50 artı arsa bedelinin 4/2 sine sahip olduğu için

10.000,00 TL %50 =5.000,00 TL geriye kalan 5.000,00 TL masraf kısmınında 4/2 si 2.500,00 TL olmak üzere,

Satış masrafının 7.500,00 TL si Jankat Sağlam

Geriye kalan 2.500,00 TL lik satış masrafının

2.500,00 TL ½ si olan 1.250,00 TL Neris Aslan

2.500,00 TL ½ si olan 1.250,00 TL Ritsa Aslan

Özetle;

Jankat Sağlam

Tellaliye resmi : 3.005,25 TL

Karar ilam harcı : 3.414,00 TL

Satış masrafı : 7.500,00 TL

Ritsa Aslan

Satıcı tapu harcı : 1,000,00 TL

Tellaliye resmi : 497,875 TL

Karar ilam harcı : 569,00 TL

Satış masrafı : 1.250,00 TL

Veraset İnt.Vergisi : 5.000,00 TL

Neris Aslan

Satıcı tapu harcı : 1,000,00 TL

Tellaliye resmi : 497,875 TL

Karar ilam harcı : 569,00 TL

Satış masrafı : 1.250,00 TL

Veraset İnt.Vergisi : 5.000,00 TL

Jankat Sağlam hem davayı açan hem satışı isteyen hem de tüm masrafları peşin olarak yatıran kişi olduğu için satış masrafı payı zaten kendisine ihale bedelinden ayrılarak ödenecek bir miktar olduğu için satış masrafı payı olan 7.500,00 TL ve yine taşınmazın ihale alıcısı olduğu için tapu dairesince ihale anından alıcı ve satıcı tapu harcı teslici yaptıran kişiden peşin olarak tahsil edildiği için satıcı tapu harcından kendisine düşen miktardan da sorumlu olmayacağından 6,000,00 TL lik satıcı tapu harcı payı da kendisinden istenemez ancak tellaliye resmi ve karar ilam harcından sorumluğu bulunduğundan bu miktarlar kendisinden tescilden önce yada bakiye ihale bedeli esnasında hesaplanabilecekse istenilir bu miktarlar alınmadan tescil vermemek gerekir zira paralar öncelikli ödenecek miktarlar olduğu için sorumlusu biz oluruz.

Ritsa Aslan ve Neris Alsan ihaleye alıcısı olmadıkları için kendi paylarına isabet eden 50.000,00 TL lik miktarlar yönünden

Ritsa Aslan 50.000,00 TL – 8.316,875 TL ( Satıcı tapu harcı, Tellaliye resmi, Karar ilam harcı, Satış masrafı ve Veraset ve İntikal vergisi) = 41.683,125 TL geriye kalan kendisine ödenmesi gereken miktar olarak ortaya çıkmaktadır.

Neris Aslan 50.000,00 TL – 8.316,875 TL ( Satıcı tapu harcı, Tellaliye resmi, Karar ilam harcı, Satış masrafı ve Veraset ve İntikal vergisi) = 41.683,125 TL geriye kalan kendisine ödenmesi gereken miktar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu arada Jankat Sağlam yatırması gereken sorumlu olduğu miktarları dosyaya yatırmıştır. Jankat Sağlam’ın yatırmış olduğu miktarlar ile diğer hissedarlardan kesilen miktarlar birleştirilerek, yatırılması gereken, tellaliye resmi ilgili belediyeye , yatırılması gereken karar ilam harcı mahkemeler harç veznesine yatırılmıştır.

Veraset intikal vergileri zaten mevcut miktardan kesilmiş olduğundan daha öncede ödemiştik.

Akabinde ihale alıcısına taşınmaz tescilini verdik, ihale alıcısı tescili aldı. Kendisinden tescil anında tahsil edilen satıcı tapu harcının makbuzunu ibraz ederek satıcı tapu harcından kendisine iade edilmesi gereken miktarın bildirdiği ıbana gönderilmesi talebini aldık, Toplam satıcı tapu hacı olan 2.000,00 TL yi bildirdiği ıbana satıcı tapu harcının iadesi olarak ödedik.

Diğer hissedarlar Ritsa ve Neris Aslan’ın payları tespit edilmiştir. Artık ihale günü itibari ile alınan taşınmaz tapu takyidatının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Dosya içerisine daha önceden aldığımız yada tescil belgesi düzenlenirken tescil işlemi yapılmadan hemen önce aldığımız tapu takdiyatı mutlaka olmalıdır.

Dosyamızda bulunan takdiyatı incelediğimizde Ritsa Aslan yönünden malik Sinemis Aslan’dan kendisine intikal edecek hisse payları üzerine herhangi bir haciz bulunmadığı ancak Neris Aslan yönünden 3 farklı icra dairesiden Sinemis Aslan’dan mirasçı Neris Aslan’a intikal edecek taşınmaz hisselerine hacizler bulunduğunu gördük.

Ritsa Aslan yönünden herhangi bir engel kalmadığından, eğer Ritsa Aslan tarafından kendisine isabet edecek miktarın gönderilmesini istediği bir ıban numarası bildirimi var ise ıban numarasına yok ise Ritsa Aslan adına Vakıflar Bankasında dosya hesabının alt hesabı olacak şekilde bir hesap açtırılması gerekmektedir. Açılacak olan bu hesaba yatacak miktar vadeli hesaba uygun ise mutlaka aylık vadeli yada hak kaybına sebep olmamak için kırık vadeli olarak açılarak yatırılmalı, eğer miktar vadeli hesap limiti altında ise vadesiz olarak açılmalı ve açılan hesaba ilgili miktar yatırılmalıdır. Yapılan bankacılık işlemine ilişkin olarak banka hesap cüzdanı ve dekontlar dosya arasına alınmalıdır.

Neris Aslan yönünden hacizlerin bulunduğunu söylemiştik, yapılan incelemede, Neris Aslan’a intikal edecek olan taşınmaz hissesi üzerinde takyidatta yer alan tarih ve yevmiye sırasına göre Trabzon İcra Dairesinin ……./115900 esas sayılı dosyasının ihtiyat-i haciz şerhi, İstanbul İcra Dairesinin …../48400 esas sayılı dosyasının haciz şerhi, Susurluk İcra Dairesinin ise ……../465 esas sayılı dosyasının haciz şerhleri bulunduğu anlaşılmıştır.

Taşınmaz takyidatında her ne kadar haciz tarih ve yevmiyeleri ve haciz miktarları yazılı bulunuyor ise de dosyamızda bulunan Neris Aslan’a ait olan paranın tüm dosya alacaklarını karşılayıp karşılamadığını bilmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle zaman kaybetmeden ilgili icra dosyalarından İİK 100. maddeye yarar bilgileri toplamamız gerekmektedir.

Müzekkereleri yazdık,

Gelen yazı cevaplarında Trabzon İcra Müdürlüğününün ihtiyat-i haciz tarihinin 11/08/2018 olmasına rağmen esas takibe geçilerek ihtiyat-i haczin kesin hacze dönüştüğü tarihin 12/09/2018 ve alacak miktarının 35.000,00 TL olduğu, İstanbul İcra Dairesinin haciz tarihinin 10/09/2018 ve kesin haciz olduğu alacak miktarının 30.000,00 TL olduğu, Susurluk İcra Dairesinin kesin haciz tarihinin ise 15/02/2019 tarihi olduğunu ve alacak miktarının 5.000,00 TL olduğunu tespit ettik.

Dediğimiz gibi sadece takyidata bakarak ilk haczin Trabzon İcra Dairesinin olduğuna karar verseydik hata edecektir o yüzden İİK 100. maddeleri toplamamız gerekiyordu topladık.

Şimdi yaptığımız araştırmada ilk aktif haczin İstanbul İcra Dairesi olduğu ve haciz alacaklılarının toplam alacak miktarlarının 70.000,00 TL olduğu ve dosyamızda bulanan satıştan elde edilen miktarın bu bedeli karşılamaya yetmediğini ve İİK 140 ve devamı maddeleri gereğince sıra cetveli yapılmasının zorunlu olduğu tespit ettik.

*** Unutmayalım ki eğer dosyamızda bulunan para tüm haciz alacaklıların alacağına karşılıyor olsaydı örneğin 75.000,00 TL miz olsaydı tüm miktarları belirtilen oranda ilgili icra müdürlüğü dosyalarına gönderir geriye kalan miktar olan 5.000,00 TL yönünden ise Ritsa Aslan yönünden paranın ödenmesi aşamalarını yapardık. Ancak para yeterli gelmediğinden sıra cetveli yapılması gerekir ve kesin olarak hacizde sıra cetveli ilk sıradaki aktif icra dosyasından yapılır, satış memurluğunun sıra cetveli yapma yetkisi ve görevi yoktur. Bu nedenle Neris Aslan payına düşen miktar olan 41.683,125 TL nin tamamını ilk aktif haciz dosyası olan İstanbul İcra Dairesinin …../48400 esas sayılı dosyasına gönderdik, Yine İstanbul İcra Dairesi’ne parayı neden gönderdiğimize ilişikin detaylı müzekere yadık, yazdığımız müzekkere ekine topladığımız İİK 100. maddeye yarar bilgilere ilişkin icra daireleri tarafından gönderilen cevap müzekkerelerini ve satış tutanağımızı mutlaka ekledik, çünkü sıra cetvelini yapacak olan icra dairesi yeniden bir tespit yapmaya ihtiyaç duymadan hemen sıra cetveli de düzenleyebilir yada dosya durumuna göre kendi takdiri ile yeniden İİK 100. maddeleri toplayarak sıra cetveli yapabilir.

Dosyada şu an yapacak başkaca bir işlem kalmamıştır.

Tabi bu arada mahkemenin bilirkişi ücreti olarak sizin için takdir edeceği ücretinizi de iş sonunda kendi adınıza reddiyat yaparak mahkemeler veznesinden alabilir yada mahkemeler veznesi uygulamasına göre kayıtlı ıbanınıza ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir