Akaryakıt İstasyonunda Muhafaza İşleminde EPDK ya bildirim için 4 gün süre bulunmaktadır.

Akaryakıt İstasyonunda Muhafaza İşleminde EPDK ya bildirim için 4 gün süre bulunmaktadır.
image_pdfimage_print
AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YAPILAN İCRA KANALI İLE MUHAFAZA İŞLEMLERİNDE OTOMASYON SİSTEMİ KESİNTİYE UGRAYACAĞI İÇİN AZAMİ 4 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE PETROL ŞİRKETİ VEYA İŞLETMECİ TARAFINDAN EPDK YA BİLDİRİM YAPILMASI ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.  CEZALAR BİR MİLYON ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN HEM PETROL ŞİRKETİ HEM DE İŞLETEN ŞİRKET TARAFINDAN İCRA KANALI İLE YAPILAN İŞLEMLER SONU YAŞANAN KESİNTİLERDE GENELLİKLE ARIZA OLMAKSIZIN İCRA TARAFINDAN ZORLA KESİNTİ YAPILDIĞINDAN BAHİSLE EPDK YA BİLDİRİM YAPILMADIĞI GİBİ EPDK YA İCRA MÜDÜRLÜKLERİ ŞİKAYET EDİLMEKTEDİR. 
 
İCRA MÜDÜRLÜKLERİ KESİNLİKLE BU CEZANIN MUHATABI DEĞİLDİR. İCRA KANALI İLE YAŞANACAK KESİNTİLER İÇİN KANUNLARDA YADA EPDK NIN YÖNETMELİKLERİNDE BİR DÜZENLEME YOKTUR. ANCAK KÖTÜ NİYETLİ PETROL ŞİRKETLERİ VE İŞLETMELER BU DURUMU İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE MAL ETMEYE ÇALIŞMAKTADIRLAR. 
 
BU NEDENLE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA PETROL ŞİRKETİNE AİT OLAN OTOMASYON CİHAZLARI, POMPALAR VB. ARİYET SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TÜM CİHAZLAR İÇİN EPDK ya E-TEBLİGAT İLE BİLDİRİM YAPILMASININ OLUMLU KATKISI OLACAKTIR.

EPDK        E-TEBLİGAT ADRESİ

epdk.genel@epdk.hs03.kep.tr     

 
 
K URUL KARARI
Karar No: 5180-3                                                                 Karar Tarihi: 21/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2014 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Kurul Kararı alınmıştır:
Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı
MADDE 1 (1) 06/10/2013 tarih ve 28787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 19/09/2013 tarihli ve 4614/11 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararı’nın 5’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 (1) Aynı Kararın 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 (1) Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(11) Dağıtıcı, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı her türlü tedbiri alır. Bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan istasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahalelere ilişkin otomatik uyarı/ikaz sistemini düzenli olarak kontrol eder. Akaryakıt istasyonunda bulunan sisteme herhangi bir izinsiz müdahalede bulunulduğunun dağıtıcı tarafından tespit edilmesi halinde, bayiye akaryakıt ikmali durdurulur. Aykırılığın ortadan kaldırıldığının dağıtıcı tarafından “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilmesinden sonra akaryakıt ikmaline başlanır. Dağıtıcı tarafından yapılan kontrollerde kayıt dışı ikmal ve/veya satış tespit edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır”
MADDE 4 (1) Aynı Kararın 16’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“MADDE 16 (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(16) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunar. Kurumun anlık erişimine sunulacak olan sistemin asgari olarak;
a) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayilerinin istasyon otomasyon sistemine bağlı olup olmama durumlarını ve bağlantısı kesilmiş olan bayilerin arıza takip detaylarını izleme,
b) Bayi seçimine göre çalışan sorgu ekranlarında bayi lisans numarasına göre sorgulama,
c) Araç plakası ve zaman aralığına göre zaman, bayi lisans numarası, akaryakıt türü, pompa no, tank no, fiyat ve miktar bilgilerini içerecek şekilde pompa satış hareketlerini sorgulama,
ç) Bayilerin dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmeli olduğu zaman aralıklarını sorgulama,
d) Tüm sorgu ekranlarında tarih aralığı seçilerek geçmişe dönük sorgulama,
e) Satış yapılan akaryakıt türünü içerecek şekilde tank ve bağlı oldukları pompa bilgilerini sorgulama,
f) Bayi stok hareketlerini (tank dolumu, stok miktar ölçümü vb.) tank bazında ve toplam olarak sorgulama,
g) Bayi pompa satış hareketlerini plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat bilgilerini içerecek şekilde sorgulama,
ğ) İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaların akaryakıt istasyonu bazında arıza takip detaylarını izleme ve sorgulama,
h) İstasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahale ve arızalara ilişkin otomatik uyarı/ikaz oluşturma, uyarı sonrasında dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan işlemlerin izlenmesi ve sorgulanması
ı) Tüm sorgu ekranlarında sorgu sonuçlarını XLS veya XLSX biçiminde dışa aktarma,
i) Http veya https protokolleri kullanılarak Kurumun anlık erişimine sağlanma,
j) Saatlik, günlük, aylık vb. zaman aralıkları ve tank bazında stok seviye grafiği görüntüleme,
özelliklerine sahip olması gerekir.”
MADDE 5 (1) Aynı Kararın 19’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 (1) Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’na 5 inci maddeden sonra gelmek üzere 6 ncı madde eklenmiş ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“MADDE 6 (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve satışları günlük takip eder. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından düzenlenen satış belgesi ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içerisinde eşleştirilir. Kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye akaryakıt ikmali derhal durdurulur. Söz konusu duruma ilişkin dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılacak inceleme ve tespit sonucunda;
a) Kayıt dışı ikmal ve/veya satış verisinin istasyon otomasyon sistemindeki hata nedeniyle oluştuğu tespit edilirse öncelikle sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayi arasında düzenlenen tespit formu 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır.”
b) Akaryakıt istasyonunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığı tespit edilirse; dağıtıcı lisansı sahibi tarafından durum istasyon otomasyon sistemi verileri ile birlikte “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır.”
(2) Dağıtıcı lisansı sahibi, her bir akaryakıt istasyonu için Ek-1’de yer alan “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin, bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulların hiçbirini birbirini takip eden 4 iş günü süresince sağlamaması durumunda veya “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin birbirini takip eden 4 iş günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması durumunda bayiye akaryakıt ikmalini durdurur. Akaryakıt istasyonundaki sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri arasında form düzenlenerek, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır. Ancak, akaryakıt istasyonunun tadilatta bulunduğuna ilişkin ispat niteliği taşıyan belgenin bayilik lisansı sahibi tarafından dağıtıcısına sağlanması, dağıtıcı lisansı sahibinin durumu “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirmesi ve tadilat döneminde akaryakıt istasyonundan akaryakıt satışı yapılmaması durumunda ilgili akaryakıt istasyonuna ait elektronik verilerin tadilat tamamlanana kadar bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulları sağlama durumu dikkate alınmaz.
(3) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış nedeniyle mutabakat sağlanamaması durumunda dağıtıcı lisansı sahibi tarafından ilgili bayiye akaryakıt ikmali durdurulur. Kayıt dışı ikmal ve/veya satışa konu ürüne ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki prosedür takip edilir. Ancak, ilgili mutabakat dönemi içerisinde lisans sahibine ilişkin bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Kuruma bildirim yapılmış ise, bu fıkra hükümleri ilgili bayilik lisansı sahibi için dağıtıcı lisansı sahibi tarafından tekrar uygulanmaz.
(4) Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemlerinin bu Kurul Kararının 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullardan günlük bazda en az birini sağlayacak şekilde çalışıp çalışmadığının yerinde kontrolünü yılda en az bir defa yapar. Kontrol çalışması sonucunda sistemin doğru ölçüm sonuçlarını verecek şekilde çalışmadığı tespit edilirse aksaklıkların giderildiğine dair bayi ile mutabakat düzenleninceye kadar bayiye akaryakıt ikmali yapılmaz.”.
(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yaptığını tespit etmesi halinde akaryakıt satışına ilişkin bilgi belgeleri (fatura, sevk irsaliyesi v.b.) satışın yapıldığı lisans sahibinin lisans numarasını da içerecek şekilde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak derhal Kuruma bildirir.
(6) Kurum sisteminde oluşabilecek arızalar sebebiyle elektronik verilerin Kuruma gönderilememesi durumunda Kurumun erişimine sağlanamayan elektronik veriler arızanın giderilmesini takip eden iş günü Kurumun erişimine sağlanır.
(7) Bu Kurul Kararı kapsamında dağıtıcının bayiye ikmalini kesmesini gerektiren durumların bayinin lisansına derç edilmiş köy pompası veya tarımsal satış amaçlı tankerde oluşması durumunda, akaryakıt ikmali yalnızca ilgili köy pompasına ve/veya tankere durdurulur.
 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/08/20140830.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/08/20140830-4.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir