Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür

Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür
image_pdfimage_print
Birikim herkese gereklidir. Birikim modelleri ve şekilleri günümüzde çok çeşitli hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda yıldızı en çok parlayan birikim sistemi Bireysel emeklilik fonlarıdır. Hızla yükselen yıldızını şüphesiz devlet destesine borçludur. Yükselişini daha da hızlandırarak devam edeceğinden şüphe yoktur. Çünkü 2017 yılı başında devlet tarafından tüm ücretli çalışanlar için zorunlu hale gelecektir. Devletin zorunlu kılması ile herkes sisteme kayıt olacak ve kayıt olanlar devletten destek alacaklardır. Ancak sistemde sürekli kalınması şu an itibari ile karar altına alınmış değildir. İstemeyen kişiler bir kaç ay sonra sistemden ayrılabilecektir, ancak ayrıldığından ayrılış zamanına göre devletin sisteme girerken ve her ay düzenli olarak sağladığı destekten yoksun bırakılacaktır.
Bireysel emeklilik bu kadar gündem oluşturmuş ve bu kadar kullanıcı bulmuşken bu birikimlerin icra hukukuna konu olmaması ülkemizde ve dünyada mümkün değildir.
Son zamanlarda bir çok alacaklı borçluların bireysel emeklilik fonlarına haciz taleplerinde bulunmaktadır. Yeni yaygınlaşan bir sistem olması ve haciz taleplerinin artması nedeni ile bu hususta uygulamada farklılıklar ve eksiklikler bulunmaktadır.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesine göre bu birikimlerin haczedilmeyeceği belirtilmiş ise de aynı kanunun aynı maddesine eklenen ek fıkra ile bireysel emeklilik birikiminin haczinin önü açılmış ancak haczin uygulanabilmesi için belli bir şart ortaya konulmuştur. [ (Ek fıkra: 3/6/2007-5684/41 md.) Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır. ]
Öte yandan 01,01,2016 tarihinde resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin fon paylarına ilişkin tedbirler başlıklı 26 maddesi [ (1) Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş bağlanması veya programlı geri ödeme çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının üzerinde kalan kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir, iflas masasına dahil edilebilir.
(2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplanır.
(3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket katılımcının mevcut birikimi üzerinden ve bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilemeyecek kısım düşüldükten sonra bakiyeyi, alacağa karşılık gelen kısmına kadar olmak üzere, derhal öder.
(4) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılan işlemler şirketçe emeklilik gözetim merkezine bildirilir. Emeklilik gözetim merkezi, bildirilen işlemleri katılımcı bazında kaydeder.
(5) İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı bu hesaplamaya dahil edilir.
(6) Bu maddede geçen hacze ilişkin hükümler rehin, iflas ve ihtiyati haciz durumunda da kıyasen uygulanır. Haciz uygulamasında, alacaklar ve üçüncü şahıslar elinde haczedilen mallara dair 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(7) Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. ] n de de haczin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve düzenlemeler yer almıştır.
Bireysel Emeklilik sisteminde yer alan birikimlerin tamamının haczi mümkün olmamakla birlikte ek fıkra ve yönetmelik 26. madde gereği belirli oran ve şartlarda haczi mümkündür. 30,10,2016
TARIK BİRDAL
TRABZON HACİZ MÜDÜR YARDIMCISI
———————————————————————————————————————————-
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE
YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
Kanun Numarası : 4632
Kabul Tarihi : 28/3/2001
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40
(Ek fıkra: 3/6/2007-5684/41 md.) Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.
——————————————————————————————————————————–
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
Yayınlanan Resmi Gazete: 28462
Yayınlanan Tarih: 9.11.2012
 
Fon paylarına ilişkin tedbirler
MADDE 26
(1) Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş bağlanması veya programlı geri ödeme çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının üzerinde kalan kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir, iflas masasına dahil edilebilir.
(2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplanır.
(3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket katılımcının mevcut birikimi üzerinden ve bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilemeyecek kısım düşüldükten sonra bakiyeyi, alacağa karşılık gelen kısmına kadar olmak üzere, derhal öder.
(4) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılan işlemler şirketçe emeklilik gözetim merkezine bildirilir. Emeklilik gözetim merkezi, bildirilen işlemleri katılımcı bazında kaydeder.
(5) İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı bu hesaplamaya dahil edilir.
(6) Bu maddede geçen hacze ilişkin hükümler rehin, iflas ve ihtiyati haciz durumunda da kıyasen uygulanır. Haciz uygulamasında, alacaklar ve üçüncü şahıslar elinde haczedilen mallara dair 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(7) Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.
 
TARIK BİRDAL
İCRA MÜDÜRÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir