Şirket kayıtları ve şirket ortağının şirket hisselerinde ticaret sicil tarafından alınacak olan harçların durumu.

image_pdfimage_print

Haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden
şirket kayıtlarına ya da şirket yetkilisinin hissesine haciz
şerhi işlenmesinden ne şekilde ticaret sicili harcı
aranılacağı hk.
Sayı:
97895701-140.01.03[2016/115]-190767
Tarih:
01/11/2016
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı : 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 01.11.2016
Konu : Ticaret sicili harçları
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Müdürlüğünüz tarafından yazılan
haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden ilgili şirket kayıtlarına ya da şirket
yetkilisinin hissesine haciz şerhi işlenmesinin talep edildiği belirtilerek, yapılacak ticaret sicili
işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş sorulduğu
anlaşılmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde, yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1)
sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu belirtilmiş olup, Kanuna bağlı (I) sayılı
Tarifenin “C) Ticaret sicili harçları” başlıklı bölümünün “I-Kayıt ve tescil harçları” bölümünde;
“1- Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında,
2- Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için),
3- Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde
4-Kayıt silinmesinde (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil) listede belirtilen
miktarlarda
harç tahsil edileceği” hüküm altına alınmıştır.
Harçlar Kanununun “Resen yapılan işlemler” başlıklı 126 ncı maddesinde, “Herhangi bir
istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem
yapılan kişilerden alınır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre çıkarılan ve
ticaret sicil kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Ticaret Sicili
Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde, “Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya
örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Resen yapılması gereken tescil,
değişiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden önce yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, 492 sayılı
Harçlar Kanununun 126 ncı maddesi hükmüne göre tahsili için derhal ilgili vergi dairesine
bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemiş olmasına rağmen harca tabi işlemi yapmış veya örneği
vermiş olan müdür ve müdür yardımcısı harçtan, mükellef ile beraber müteselsil olarak
sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Yapılan açıklamalar çerçevesinde harç; bir hizmet veya yapılan bir işlem karşılığında hizmet
alan veya işlemin gerçekleştirilmesini isteyen kişiden talep ve tahsil edilen bir kamu geliridir.
Harcın konusu kişi tarafından talep edilen hizmet veya işlemdir. Mahiyetine bakılmaksızın, harca
tabi işlem veya hizmet gerçekleştirildiği anda harç alacağı doğmakta olup, yapılan bir işlem veya
hizmet olmadığı sürece harç alacağından söz edilmeyecektir.
Bu itibarla, Müdürlüğünüz tarafından talep edilen ve Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine
getirilecek olan söz konusu ticaret sicili işleminden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı
tarifenin C/I-3 bendi gereğince harç tahsil edilmesi ve harç mükellefiyetinin de borçluya ait olması
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir