Teminat mektubunun haczi

image_pdfimage_print

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/26001
Karar No:2016/13002
K. Tarihi:3.10.2016
Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi
Tarihi:21/08/2014
Numarası:2014/460-2014/441

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Alacaklı vekili, takip dayanağı ilama ilişkin Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2007/121 Esas 2013/99 Karar sayılı dosyasına teminat olarak sunulan teminat mektubunun haczi ve hüküm kesinleştiğinde dosyaya getirilmesi taleplerinin İcra Müdürlüğü’nce, başka bir işten dolayı verilen teminat mektubunun haczinin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, İcra Müdürlüğü kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, teminat mektubunun hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığı, teminat mektubunun hangi iş için verilmişse o iş için haczedilip paraya çevrilebileceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş olup; hüküm, alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehtar, akit durumda değildir. Yani, teminat mektubu ile doğmuş ve doğacak bir hak bulunmadığından, lehdarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur. Teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebilir.
Somut olayda, takip dayanağı ilama ilişkin Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/121 Esas 2013/99 Karar sayılı dosyasında 25.04.2002 tarihli duruşmada ara kararı ile ”Dava konusu miktar kadar banka teminat mektubu davalı tarafça dosyaya ibraz edildiğinde davalının hakedişleri üzerine konulan tedbirin değiştirilerek teminat mektubu üzerinden devamına bu hususun müracaatında davalı vekiline bildirilmesine…” karar verilmiştir. Takip dayanağı ilamın hüküm kısmında da teminat mektubunun üzerine konulan tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiştir. Anılan teminat mektubunun ibrazı nedeniyle hakedişler üzerindeki tedbir kalktığından alacağın karara bağlanmasından sonra ilamın infazı sırasında paraya çevrilmesi istenen teminat mektubunun tedbirin konusunu oluşturan, aynı alacaktan kaynaklandığının kabulü gerekir. Bu durumda teminat mektubunun verildiği iş için haczinin talep edildiği düşünülerek İcra Müdürlüğü’nün haciz isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılması gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 03.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir