Harçlar Kanunu

image_pdfimage_print
3903
HARÇLAR KANUNU (1)(2)
Kanun Numarası : 492
Kabul Tarihi : 2/7/1964
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”
Cilt: 2 Sayfa: 733

Kanunun şümulü:
Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:
1. Yargı harçları,
2. Noter harçları,
3. (Değişik: 21/1/1982 – 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,
4. Tapu ve Kadastro harçları,
5. Konsolosluk harçları,
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, (3)
7. Gemi ve liman harçları,
8. İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,
9. Trafik harçları.
BİRİNCİ KISIM
Yargı Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzuu:
Madde 2 – Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.
Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere
(1) sayılı tarifeye göre harç alınır.
Hakem kararları:
Madde 3 – Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen
şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır.
Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç
alınır.
___________________
(1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
(2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu ve yetkili
kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda
mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
(3) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bende “ikamet tezkeresi” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.
3904
Yabancı mahkeme ilamları:
Madde 4 – Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda
hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.
Bölge idare mahkemeleri ile Danıştay işlemleri:
Madde 5 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/2 md.)
Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay’da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.
Ancak, vergi,resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup Bölge İdare
Mahkemeleri ve Danıştay’ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.
Karşılık davalar ve davaya müdahale :
Madde 6 – Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.
Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek
mecburiyetindedir.
Yeniden harç alınması:
Madde 7 – Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde
yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.
Hükmün bozulması:
Madde 8 – Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır
ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilam harcı, mütaakıp hükme ait harçdan mahsup olunur.
Tashihi karar:
Madde 9 – Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden
alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır.
İadei muhakeme:
Madde 10 – İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. İadei
muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.
Mükellef:
Madde 11 – Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler
ödemekle mükelleftir.
Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır.
Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan
kişilerden alınır.
Celse harçlarında mükellef:
Madde 12 – Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik
edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike
sebebiyet veren taraftan alınır.
Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir.
Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği
takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir.
3905
İKİNCİ BÖLÜM
İstisna ve Muaflıklar
Harçdan müstesna işlemler:
Madde 13 – Aşağıda yazılı mevzular harçdan müstesnadır:
a) (Değişik: 20/3/1981 – 2430/1 md.) Değeri 50 Yeni Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler (Ticari senetlere ait
takipler hariç),(1)
b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafına ait kararlar,
c) (Değişik: 30/12/1980 – 2366/1 md.) Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler,
“Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara
alınır.,(1)
d) İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri
kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,
e) Ticaret sicilinde re’sen yapılan düzeltmeler,
f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri.
g) İcra ve İflas Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,
h) Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,
i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan davalar ve kanun yolu başvuruları ile ceza
mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları, (2)
J) (Ek: 21/1/1982 – 2588/3 md.) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün
işlemleri.
(Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan
tahsiline ilgili merciince karar verilir.)
Harçtan muaf olanlar:
Madde 14 – Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden
ötürü harçtan muaftırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harç alma ölçüleri:
Madde 15 – Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin
nev’i ve mahiyetine göre maktü esas üzerinden alınır.
Değer esası:
Madde 16 – Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahelenin men’i
tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.
Gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harc,
gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.
Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya
tesbit ettirilir.Tesbitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz.
Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır.
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 13 üncü maddenin (a) fıkrasında geçen “2 500 lirayı”
ibaresi “50 Yeni Türk Lirasını”; (c) fıkrasında yer alan “5 000 lirayı” ibaresi “100 Yeni Türk Lirasını” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “açılan davalar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
3906
Tahliye davalarında değer:
Madde 17 – Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli
üzerinden karar ve ilam harcı alınır.
Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi:
Madde 18 – Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı;bir yıllık
kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.
Menkullerin teslimi:
Madde 19 – Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde
gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.
İcra takiplerinde faiz:
Madde 20 – İcra takiplerinde takipten sonra işliyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.
Harcın nispeti:
Madde 21 – Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.
Davadan feragat, davayı kabul veya sulh:
Madde 22 – Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa,karar ve ilam
harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.
İcra takibinden vazgeçme:
Madde 23 – Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için
vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil
harcı tam olarak alınır.
Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nispeti:
Madde 24 – Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı
miktarların yarısı nispetinde alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödeme usulü:
Madde 25 – Yargı harçları makbuz karşılığında ödenir.(1)
Ödeme yeri:
Madde 26 – Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından alınır.
Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır.
Maktu harçlarda ödeme zamanı:
Madde 27 – (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir.
Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün
içinde ödenir.
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu
yapıştırılmak suretiyle” ibaresi, “makbuz karşılığında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3907
Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mütaakıp muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.
Nispi harclarda ödeme zamanı: (1)
Madde 28 – (1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir.:
a) (Değişik: 23/7/2010-6009/18 md.) Karar ve ilam harcı,
Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki,
ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak
uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun
yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez. (1)
b) İcra Tahsil Harcı,
İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması
tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.
Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harclarında da bu bent hükümleri uygulanır.
c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harclar,
(1) Sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito defter tutma ve miras işlerine ait harclar işin sonundan itibaren 15
gün içinde ödenir.
İlamsız takiplerde peşin harc:
Madde 29 – İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır.
Peşin harclar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur.
İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur.
Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harclarına mahsup edilir.
Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın ödenmesi:
Madde 30 – Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu
anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve
ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesinde
gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.
Peşin alınan karar ve ilam harclarının geri verilmesi:
Madde 31 – Peşin alınan Karar ve İlam Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık
istek üzerine geri verilir.
___________________
(1) 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “kararın verilmesinden itibaren iki ay”
ibaresi “kararın tebliğinden itibaren bir ay” şeklinde değiştirilmiştir.
3908
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Harcı ödenmiyen işlemler:
Madde 32 – Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından
ödenmiyen harcları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet
kalmaksızın hükümde nazara alınır.
İşçi alacaklarının takibi:
Madde 33 – İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden
hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harclar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir
hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.
Yol giderleri ve tazminatı :
Madde 34 – (Mülga : 8/5/1991 – 3717/3 md.)
İstinabe yoliyle icra takiplerinde giderler:
Madde 35 – Diğer bir icra ve iflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması istendiği zaman bu işlemlere
ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir.
Paraların bankalara ve mal sandıklarına yatırılması:
Madde 36 – Mahkemeler, hakimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip
işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve
sair menfaatleri Devlete aittir.
Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar
yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır.
Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alınmaz.
Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.
İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar
Hazineye gelir kaydolunur.
3909
Süresinde ödenmiyen harclar:
Madde 37 – Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harclardan süresinde ödenmiyenleri, ilgili mahkeme ve daireler
tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harclar vergi dairesince
tahsil olunur.
Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgah adresi açık olarak gösterilir.
İKİNCİ KISIM
Noter Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve Muaflık
Mevzuu :
Madde 38 – Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir. (Ek
cümle: 15/7/2016-6728/30 md.) Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi
harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.
Pey akçesi, zamanı rücü, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına
bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.
(Ek:13/7/1967 – 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu
vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.
Yetkili makamların istiyecekleri suretler:
Madde 39 – Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri suretlerden harç alınmaz.
Mükellef:
Madde 40 – Noter harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harç alma ölçüleri:
Madde 41 – Noter harcları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi
ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Değer esası:
Madde 42 – Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlıklar
esastır.
(Değişik ikinci fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve
rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine
verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu
hüküm uygulanmaz.
3910
Çeşitli İşlemlerde değer:
Madde 43 – Tarifede yazılı nispi harcların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin
bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı,hizmet akdinde
süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulması ve ileride
konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla, irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.
Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye
paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır.
(Ek:15/12/1990 – 3689/10 md.) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım,satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer;
işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, model, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince te spit
edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer
alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir.
Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. (1)
Kişilerin, imzaların, birden çok olması:
Madde 44 – Bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.
Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde,vekilin
imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.
Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları
birden çok imzalar bir imza sayılır.
Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi
hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkral ara göre
ayrı harç alınır.
Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı
harç alınır.
Harcın nispeti:
Madde 45 – Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.
Bir arada yapılan işler:
Madde 46 – Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.
___________________
(1) Bu fıkranın uygulanma usul ve esasları ile ilgili 17 Seri Nolu Tebliğ 26/12/1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanmıştır.
3910-1
Çeşitli işlemlerde harç: (1)
Madde 47 – Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan
harcın yarısı alınır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/31 md.) Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet,
mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtlar artan miktar
üzerinden aynı nispette harca tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Madde 48 – (Mülga: 18/1/1972 – 1512/208 md.)
Ödeme zamanı:
Madde 49 – Noter harcları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sorumluluk:
Madde 50 – Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz
addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını şahsen tazmin ile mükelleftir.
Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde noterden ayrıca zarar ve ziyan
istemelerine engel teşkil etmez.
Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler:
Madde 51 – (Mülga: 18/1/1972 – 1512/208 md.)
___________________
(1) Bu madde başlığı “Yarı harca tabi işler:” iken, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3911
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Yargısı Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyeti
Mevzuu:
Madde 52 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/4 md.)
Vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına tabidir.
Mükellef:
Madde 53 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/5 md.)
Vergi yargısı harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve
Danıştay’a başvuranlar tarafından ödenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Harcın Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi
Harç alma ölçüleri:
Madde 54 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/6 md.)
Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve
mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Harcın ödenmesi:
Madde 55 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/7 md.)
Vergi yargısı harçlarından, “Başvurma harcı” dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında ödenir.(1)
Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi
dairesine ödenir.
Harcın geri verilmesi:
Madde 56 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/8 md.)
Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge
İdare Mehkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin
kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tapu ve Kadastro Harçları
BİRİNCi BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzuu:
Madde 57 – Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro
harclarına tabidir.
Mükellef:
Madde 58 – (Değişik birinci cümle: 21/1/1982 – 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede
belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle
mükelleftir.
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “dava dilekçesine pul yapıştırılmak
suretiyle peşin olarak” ibaresi, “dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında” olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
3912
a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harcları hisseleri
oranınca öderler)
b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
e) Rücülarda rücü eden taraf,
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
Harçtan müstesna tutulan işlemler:
Madde 59 – (Degişik: 21/1/1982 – 2588/10 md.)
Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:
a) Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair
ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, (1)
b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri
gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu
tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların
terkinleri.
c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri,
d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri,
e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri
gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,
f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması
şartları Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ilk ilan olunur),
g) 7269 sayılı Kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisaplara ve 3202 sayılı
Kanun uyarınca T. C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil,
şerh ve terkinler,
h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vukubulduğu bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve İmar ve İskan
Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur) bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa
üzerinde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve
terkinler,
i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap
edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve
terkinler,
j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve
ferağı,
___________________
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “Genel ve katma bütçeli dairelerle”
ibaresi “Genel ve özel bütçeli idarelerle” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3913
k) (Ek: 4/12/1985 – 3239/91 md.) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere
kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili
devir ve iktisap işlemleri.
l) (Ek: 30/7/2003-4962/13 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen
ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili. (1)
m) (Ek: 14/7/2004-5226/20 md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli
taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler.
n) (Ek: 30/12/2004-5281/9 md.; Değişik: 18/6/2017-7033/8 md.) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler,
endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya
birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve
üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.
o) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.) Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek
işlemleri,
p) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/32 md.) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan
taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri.
r) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.; Mülga: 4/6/2008-5766/11 md.)
Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harç alma ölçüleri:
Madde 60 – Tapu ve kadastro harcları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre,
değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.
Değer esası:
Madde 61 – Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır.
İpotekli gayrimenkuller:
Madde 62 – Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında bagışlama yapıldığı anda bakiye kalan
rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir.
Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri): (2)
Madde 63 – (Değişik: 3/4/2002-4751/5 md.)
Bu Kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” veya ” emlâk vergisi değeri” deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun
29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.
(Değişik ikinci fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak
vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/16 md.) Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin
tamamı üzerinden hesaplanır.
(Değişik üçüncü fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha
düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının
tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve
kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir
komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.
Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.(3)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
___________________
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “ek 1 inci” ibaresi “ek 2 nci” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu madde başlığı “Kayıtlı değer” iken, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “on milyon liraya” ibaresi, “10 Yeni
Türk Lirasına” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3914
Harcın nispeti:
Madde 64 – Tapu ve kadastro harcları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.
Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu
fıkra hükmü uygulanmaz.
Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harcların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de
intifa hakkına ayrılır.
Tashih harcı:
Madde 65 – Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya
her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödeme usulü:
Madde 66 – Tapu ve kadastro harcları, makbuz karşılığında ödenir.
Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir.
Ödeme yeri:
Madde 67 – (Değişik: 21/1/1982 – 2588/11 md.)
Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde
ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.
Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zamanı :
Madde 68 – (Değişik: 4/12/1985 – 3239/92 md.)
Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden
aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.
İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o
gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden
tahsil olunur.
Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak
tescilden önce ödenir.
Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Harcın teminatı:
Madde 69 – Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller kadastro
harclarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.
3914-1
Gönderilecek listeler ve sorumluluk :
Mükerrer Madde 69 – (Ek: 2/1/1982 – 2588/12 md.)
Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini
ve vasıflarını, noterler de düzenledikleri veya tastik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini
şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren
en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.
Bu Kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci
maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
(Değişik: 4/12/1985 – 3239/93 md.) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi
veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, vergi dairesine
gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.
Akdin daire dışında yapılması :
Madde 70 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 – 3239/94 md.) Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil
veya terkin gibi tapu işlemleri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev
yolluğunun 2/3’ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı
Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte
belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine
geri verilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir.
İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Kanunu hükümleri
gereğince yollukları verilir.
3915
BEŞİNCİ KISIM
Konsolosluk Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzu:
Madde 71 – Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden
bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harclarına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden
yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada
belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harclarına tabidir.
Konsoloslarca yapılacak noter işlemleri:
Madde 72 – (Değişik: 18/1/1972 – 1512/207 md.)
Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde,kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır.
Mükellef:
Madde 73 – Konsolosluk harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
Harçdan müstesna işlemler:
Madde 74 – Aşağıdaki mevzular harcdan müstesnadır:
a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler,
b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmi bir göreve veya Devletçe tedavi
veya hava dağişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri,
askeri ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler,
c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri,
d) Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıtların düzenlenmesi veya onaylanması,
e) Öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak
düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kağıtlar.
f) (Ek: 28/12/2001-4731/6 md.) Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara hibe olarak yardım amacıyla gönderilecek mal,
malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harç alma ölçüleri:
Madde 75 – Konsolosluk harçları, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi işlemin
nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Harcın nisbeti:
Madde 76 – (Değişik: 29/7/1970 – 1318/104 md.)
Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır.
(Değişik: 10/4/1985 – 3180/1 md.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı
nispetler uygulanır.
3916
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödeme usulü:
Madde 77 – Konsolosluk harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)
Ödeme zamanı:
Madde 78 – Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir.
Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı: (2)
Madde 79 – (Değişik: 10/4/1985 – 3180/2 md.)
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait
harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı
veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Dışişleri Bakanlığının yetkisi :
Madde 80 – Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde
yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda
Konsolosluk harçları almaya yetkilidir.
Zaruri giderler:
Madde 81 – Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk
ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.
(Ek fıkra: 17/9/2004-5234/6 md.) Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider
olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye
bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar
ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir.
Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz.
Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi:
Madde 82 – Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık tutulması veya
diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirtilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce
kararlaştırılır.
____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “işle ilgili kağıt ve belgelerin
konsolosluklarda kalacak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle” ibaresi, “makbuz
karşılığında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu maddede yer alan harçlarla ilgili olarak, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye
Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 79 Seri No.’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.
3916-1
ALTINCI KISIM
Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzu:
Madde 83 – Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik
işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. (2)
Mükellef:
Madde 84 – Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan
işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. (3)
İKİNCİ BÖLÜM
İstisna ve Muaflıklar
Harçtan müstesna işlemler: (4)
Madde 85 – Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar, ikamet tezkereleri,
çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:
a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,
b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye’den çıkarken ve gerekse yabancı
memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar,
c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti
konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye’ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla
üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,
d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli
Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve
müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar,
e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri
Bakanlığınca tasdikı,
____________________
(1) Bu kısım başlığı “Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları” iken, 28/7/2016 tarihli ve
6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “ikamet tezkeresi,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “çalışma izni, çalışma izni muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.
(3) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “ikamet tezkeresi” ibaresinden sonra
gelmek üzere “,çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibaresi eklenmiştir.
(4) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“ikamet tezkereleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “,çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibaresi eklenmiştir.
3917
f) Türkiye’deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında
ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle).
g) (Ek: 11/8/1999 – 4444/11 md.) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası gözönünde tutularak belirlenecek
ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti (1)(2)
h) (Ek: 29/1/2016-6663/4 md.) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.
Harçtan muaf olanlar:
Madde 86 – (Değişik: 20/3/1981 – 2430/2 md.)
İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için
verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasaport
harcından muaftır.
Madde 87 – Milli veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları
kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye’ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak
aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye’den transit geçeceklere harçsız vize
verilir.
Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm tedavi veya hava değişimi maksadiyle geleceklere de, tesbit edilen
şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir.
Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır.
Madde 88 – Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:
a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,
b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar,(3)
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından
istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocukları,
d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,
e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.
___________________
(1) 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca bu fıkra, 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girecektir.
(2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “ikamet tezkereleri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “,çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibaresi eklenmiştir.
(3) Bu bentte yer alan “gazete muhabirliği yapanlar“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle
“basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3918
f) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,
g) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.
h) (Ek: 10/9/2014-6552/23 md.; Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından
çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alanlar.
i) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin
olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harcın ölçüleri: (1)
Madde 89 – Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve tasdik harçları, (6) sayılı tarifede
yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. (1)
Yeniden harç alınması: (2)
Madde 90 – Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden, çalışma izinlerinden ve çalışma
izni muafiyetlerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin, çalışma izinlerinin ve çalışma izni muafiyetlerinin yenilenmesi
halinde yarı harç alınır.
İkamet tezkerelerinde yarım harç:
Madde 91 – Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır.
Dışişleri Bakanlığının yetkisi:
Madde 92 – Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler uyrukları hakkında
artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir.
___________________
(1) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “ikamet tezkeresi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibaresi eklenmiştir.
(2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “yenilenen ikamet
tezkerelerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izinlerinden ve çalışma izni muafiyetlerinden” ibaresi ve
“kaybolan ikamet tezkerelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izinlerinin ve çalışma izni muafiyetlerinin”
ibaresi eklenmiştir.
3918-1
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödeme usulü : (2)
Madde 93 – Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik
harçları makbuz karşılığında veya basılı damga konulması suretiyle alınır.(1) (2)
Ödeme zamanı: (3)
Madde 94 – Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve tasdik harçları peşin olarak alınır. (3)
YEDİNCİ KISIM
Gemi ve Liman Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzu:
Madde 95 – Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına
tabidir.
İnşa halindeki gemiler:
Madde 96 – İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir.
Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca
tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz.
Mükellef:
Madde 97 – Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir:
a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (İktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler),
b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler,
c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ikamet tezkeresi ve tasdik harçları,
ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması“ ibaresi, “ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
makbuz karşılığında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ikamet tezkeresi,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma izni, çalışma izni muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.
(3) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “ikamet tezkeresi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibaresi eklenmiştir.
3919
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
Harçtan müstesna tutulan işlemler:
Madde 98 – Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır:
a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler,
icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler,
b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları
müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri.
c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin yola
elverişlilik belgeleri.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispeti
Harç alma ölçüleri :
Madde 99 – Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi,
işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Değer esası :
Madde 100 – Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır.
Harcın nispeti:
Madde 101 – Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemlerin aynı
zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır.
Yola elverişlilik belgesi harcında indirim :
Madde 102 – Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam,
dönüşlerine kadar uğrıyaca
kları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde
yola elverişlilik belgesi harcı alınır.
Denize elverişlilik belgesi harcında indirim:
Madde 103 – Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa
veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır.
Ölçme belgeleri harcında indirim:
Madde 104 – Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3
nispetinde harç alınır.
Tasdik harcında indirim:
Madde 105 – Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede yazılı miktarın 1/5’i
nispetinde harç alınır.
3920
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödeme usulü:
Madde 106 – Gemi ve liman harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)
Ödeme zamanı:
Madde 107 – Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz.
Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğrıyan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman
başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir.
SEKİZİNCİ KISIM
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet
Mevzuu:
Madde 108 – İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca
tabidir.
Mükellef:
Madde 109 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle
mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
Harç alma ölçüleri:
Madde 110 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve
mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Yeniden harç alınması:
Madde 111 – Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi
tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal
edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.
Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse,
yeniden harç alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi
Ödenme usulü :
Madde 112 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, makbuz karşılığında ödenir.(2)
____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “işle ilgili kağıt ve belgelere harç
pulu yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ilgili belgelere harç pulu
yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
3920-1
Ödeme zamanı:
Madde 113 – Bu harçlar peşin olarak alınır.
(Değişik: 28/12/2001-4731/6 md.) Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir. (Ek cümle: 31/5/2012-6322/18
md.) Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen
bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk
ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. (1)
(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/16 md.) Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi
içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk
ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak
kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90’ı, haziran
ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi
bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır. Hesaplanarak aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl
Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il
özel idarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Belgelerin süresi ve yıl kesirleri:
Madde 114 – Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir.
Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı
olmadıkça, her yıl alınacak harclarda yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir.
___________________
(1) Bu fıkra “yıllık harçlar, her mali yılın ilk ayı içinde ödenir” iken, 28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanunla metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3921
Harçların geri verilmesi:
Madde 115 – İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen belgeler için
evvelce alınmış harclar, iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir.
Diploma harcının ödenmemesi:
Madde 116 – Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar
yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.
Sınıfların tesbiti:
Madde 117 – Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan
işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur.
DOKUZUNCU KISIM
Trafik Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve Muaflıklar
Mevzuu:
Madde 118 – Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları,trafik harclarına tabidir.
Harçtan muaf olanlar:
Madde 119 – Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı
mütaakıp kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.
Mükellef:
Madde 120 – Trafik harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.
İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri, Nispetleri ve Ödenmesi
Harç alma ölçüleri:
Madde 121 – Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas
üzerinden alınır.
Harcın ödenmesi:
Madde 122 – Trafik harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)
____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ işle ilgili kağıt ve belgelere pul
yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
3922
ONUNCU KISIM
Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Muaflıklar ve İstisnalar
Özel kanunlardaki hükümler:
Madde 123 – (Değişik: 20/3/1981 – 2430/3 md.)
Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.
Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları
ilamların takiplerinde harçtan muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari
ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.(1)
(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23 md.; Değişik: 25/12/2003 – 5035/31 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited
şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler
ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Değişik parantez içi hüküm: 15/7/2016-6728/33 md.) (Bu
kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve
Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve
uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları
hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. (2)(3)(4)(5)
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 123 üncü maddenin ikinci fıkrasında geçen
“gündelikleri 200 lira veya aylık ücretleri 6000 lirayı geçmeyen“ ibaresi, “ gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını
doldurmuş işçiler için belirlenen asgarî ücreti geçmeyen“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada bulunan “nev’i değişiklikleri nedeniyle
yapılacak işlemler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu
kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak
krediler için verilecek kefaletler dahil)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “harca tabi tutulmaz.” ibaresi “bu
Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “kredilerin temini ve bunların
teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler” ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin
işlemler (yargı harçları hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “şirketlerin kuruluş,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “pay devri,” ibaresi, “bankalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “finansman şirketleri,” ibaresi
eklenmiştir.
3922-1
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/84 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/33 md.) Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden
her türlü varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak
girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması ile bu
işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran
yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin
düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler,
taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik
şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlarla
ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve ortayüksek
teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve
hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan
işlemler ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince
münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik olarak yapılan işlemler bu Kanunda
yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari
teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan
işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile
bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna
girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı
harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/19 md.) Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler,
bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı
Tarifesinin “B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından
uygulanmaz.
3922-2
Diplomat muaflığı:
Madde 124 – Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve
konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir göreve memur
edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan
muaftır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyetle İlgili Genel Hükümler
Özel kanunlara göre harç mükellefi :
Madde 125 – Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda
hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır.
Re’sen yapılan işlemler:
Madde 126 – Herhangi bir istek olmaksızın re’sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa,
lehine işlem yapılan kişilerden alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme ile İlgili Genel Hükümler
İşlemin yapılamıyacağı:
Madde 127 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan
işlem yapılmaz.
Memurların Sorumluluğu:
Madde 128 – Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile
müteselsilen sorumludurlar.
İşin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı:
Madde 129 – Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması
lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Zamanında ödenmiyen harçlar:
Madde 130 – Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili
makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine
bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça
gösterilir.
Genel Ödeme şekli:
Madde 131 – Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.
Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, makbuz karşılığı veya basılı damga
vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.(1)
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 131 inci maddede geçen “pul yapıştırılması, makbuz
karşılığı“ ibaresi, “makbuz karşılığı“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3922-3
Harçları almaya yetkili daireler:
Madde 132 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler
tarafından tahsil olunur.
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir.
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/34 md.) Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili harçları:” başlıklı
bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar
tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı
Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi
dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili
müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.
Tahsilatın vergi dairesine yatırılması :
Madde 133 – Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya
ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. 500 Yeni
Türk Lirasını geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır.(1)
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir.
Teftiş ve kontrol yetkisi: (2)
Madde 134 – Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve
takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler.
Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 135 – Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son
sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır.
Madde 136 – (Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.)
Madde 137 – (Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
Madde 138 – Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul
Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur.
___________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 133 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “(500)
lirayı” ibaresi, “500 Yeni Türk Lirasını” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Maliye müfettişleri,
maliye müfettişi muavinleri ve gelirler kontrolörleri” ibaresi “Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3923
Mükerrer Madde 138–(Ek: 4/12/1985 – 3239/95 md.; Değişik: 15/12/1990 – 3689/11 md.) (1)(2)
Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi
Usul Kanunu uyarınca l990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların
toplamı kadar artırılmıştır.
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari
ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.(Ek
cümle:25/12/2003-5035/32 md.; Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.(2)
(Ek: 4/5/1994 – 3986/12 md.) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi harçlar % 20 oranında
artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. (Değişik ibare:
27/1/2000 – 4503/4 md.) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden
değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları
yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had,
miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. (3) (4)
___________________
(1) Bu maddede yer alan maktu ve nispi harç miktarlarının 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak,
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı Eki Karar ile 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi
Başkanlığı) 78 Seri Numaralı Tebliği ile 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye
Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 79 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.
(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, Mükerrer 138 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
“miktarlarında 100.000 lira kesirleri” ibaresi, “tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri” olarak değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(3) Bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları” ibaresi; 27/1/2000 tarih ve
4503 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ayrıca “on katına” ibaresi anılan Kanun ile “yirmi katına”
olarak değiştirilmiştir.
(4) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “maktu harçları yarısına kadar, nispi
harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye,” ibaresi “maktu harçları yarısına, nispi harçları ise
Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3924
Ek Madde 1- (Ek:25/12/2003 – 5035/33 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/35 md.)
1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler harçlardan müstesnadır:
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (İhracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman,
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal
Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil).
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam
muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin
geçici ihracı ve ithali.
f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat.
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi
alımlar.
ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak
Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı.
2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin
işlemler, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla harçtan müstesnadır.
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından
uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yükleni ci
firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise
yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmal arın, bahse konu
işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,
ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef
imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri,
iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise
(ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen
firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları.
3924-1
b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri
üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme
projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan
bakım ve onarım hizmetleri,
ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen
savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı
firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve
teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış
ve teslimleri,
iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam
mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları
üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve
parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet
ve faaliyetleri.
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı (…) (1) taşıma işlerini
yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri. (1)
f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz
veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri.(2)
g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri.
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk
vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri.
h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları
döviz karşılığı hizmet satışları.
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım
hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile
bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları.
___________________
(1) 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “münhasıran yük” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
(2) 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “yük taşımacılığından döviz olarak
kazanılan navlun bedellerinin” ibaresi “yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin” şeklinde
değiştirilmiştir.
3924-2
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi.
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden
çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri.
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları.
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım
malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek
yapacakları satış ve teslimleri.
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından
getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar,
yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri.
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum,
kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen
şirketler dâhil) tarafından proje kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç); (1)
i) Tam mükellef olması hâlinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu
firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde, tam mükellef firmanın ortaklığı oranında
gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve
teslimleri.
o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları
hizmet ve faaliyetleri. (1)
3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin
(2) numaralı fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından
önceki teminatlar ve ihale kararlarına belge aranmaksızın resen harç istisnası uygulanır.
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı
işlemlere harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması
şarttır.
4. Bu maddenin uygulamasında;
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine
açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,
Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla harç istisnası
uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken, harca konu işlemin yapıldığı tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca
düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
___________________
(1) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu bendin hükümlerinin 6728 sayılı Kanunun yayımı
tarihi olan 9/8/2016’dan sonra yapılan proje ve işlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm
altına alınmıştır.
3924-3
Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre
tayin ve tespit edilir.
5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen
kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte
geri alınır.
Bu madde kapsamında, harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile
alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından
bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu
durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen
sorumludurlar.
6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave
olarak döviz kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Hükümler
Madde 139 – Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.
a) 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı,
b) 11/3/l954 tarih ve 6401 sayılı,
c) 20/5/1955 tarih ve 6608 sayılı,
d) 29/6/1956 tarih ve 6765 sayılı,
e) 26/7/1957 tarih ve 6955 sayılı,
f) 6/1/1960 tarih ve 7406 sayılı,
g) 2/1/1961 tarih ve 201 sayılı,
h) 2/2/1340 tarih ve 405 sayılı,
i) 15/4/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,
j) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri,
k) 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,
l) 5/7/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait hükümleri,
m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri,
n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki
Kanunun harçla ilgili hükümleri.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1–Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında:
1. Arazide:
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi değerlerinin (10) misli,
3924-4
b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkür tarihteki vergi değerlerinin (10) misli,
2. Binalarda:
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na
göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli,
b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları
takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli,
c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları
takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli,
d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların
V.U.K. na göre bulunacak vergi değeri aynen,
Vergi değeri olarak kabul olunur.
Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere
tabidir.
Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır.
Geçici Madde 3 – Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya harçtan muaf tutulan kişiler
adına, 5887 sayılı kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş
bulunan harç ve cezalar terkin olunur.
Geçici Madde 4 – Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları
ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna
kadar muteberdir.
Geçici Madde 5 – (Ek: 11/8/1999 – 4444/12 md.)
Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi uyarınca 1/11/1999 – 31/12/1999 tarihleri arasında yeniden
beyanda bulunan mükelleflerin beyan ettikleri değerler, tapu ve kadastro harçları uygulamasında kayıtlı değer veya emlak
vergisi değeri olarak kabul edilir. Beyan edilen bu değerler müteakip yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutularak harcın
hesabında dikkate alınır.
Geçici Madde 6 – (Ek: 31/10/2012-6358/18 md.)
EXPO 2016 Antalya Ajansı ya da EXPO 2016 Antalya resmî katılımcıları tarafından çalıştırılacak yabancı personel
ile resmî katılımcıların temsilcileri, ekli (6) sayılı tarifede belirlenen vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik ve
süreli çalışma izin belgesi harçlarından muaftır.
Madde 140 – Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 141 – Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3925
2/7/1964 TARİH ve 492 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:
1 – 21/1/1982 tarih ve 2588 Sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin emlak alım, gayrimenkul kıymet artışı
ve gelir vergilerine tabi olay ve hukuki durumlarda Emlak Alım Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanununun
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ve Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri ile bu kanunların ek ve
değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu ve 1318 sayılı
Finansman Kanununun (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri) ile 1598 sayılı Mali Denge Vergisi
Kanununun mahsus kısım ve bölümlerinde kayıtlı vergi nispet ve tarifelerinde 1982 bütçe yılında meydana gelen olay ve
hukuki durumlar için % 50’ye kadar indirim yapmaya ve bu indirimlerle ilgili esas ve usulleri saptamaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
2 – 4/12/1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 2 – a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen
ve Emlak Vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren işlemlerden, Emlak Vergisi beyanname verme süresi (ek süre dahil) bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gösterilmemiş bulunanların 31/12/1987 tarihine kadar tapuda
gösterilmesi halinde, ilgili mükellefler hakkında bahis konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz.
b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII – Telsiz Harçları bölümünde yazılı
olan harçlardan (Yıllık harçlara ait hükümler hariç) 7/10/1983 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kalan
süreyle ilgili bulunanların ve bu Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem ve belgelere ait yıllık harçların 1/4/1986 tarihine
kadar ödenmesi halinde ceza uygulanmaz.
3222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hükümleri gereğince ödenecek
harçlardan mahsup edilir.
3 – 3.12.1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) yan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş
olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000
lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi
sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının
tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları
kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme
zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30’unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70’inin
tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
3926
Geçici Madde 2 – a) İhracat,
b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,
c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan
yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni
sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31.12.2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga
vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir. (1)
Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların
yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya
konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin
gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün
içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar,
damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük
Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.
___________________
(1) Bu fıkradaki 31/12/1993 tarihi, 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 31/12/1998 olarak, daha
sonra; 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile de 31/12/2003 olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
3926-1
4 – 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000
lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu
vergilere isabet eden gecikme zammı , gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30’unun; yarısının 31.12.1990, diğer
yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan
vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70’inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re’sen
ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı, 3.000.000 lirayı yıllık
beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30’unun;yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991
tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70’inin tahsilinden vazgeçilir, Bu fıkra kapsamına giren
gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.
Bu Kanunun uygulamasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi
geregince asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık
beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden;
– 1.1.1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın % 30’unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi
sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 70’inin,
– 1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların % 20’sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991
tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 80’inin ve 1.1.1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990
yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,
Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi halinde tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları
kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000 (Yıllık
beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 20’sinin;
yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan % 80’inin
tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece Kanunda belirtilen miktarları
kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.
Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsilat tutarları ile bu
Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
5 – 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
1 – Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen XI-Finansal faaliyet izin
belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık harç kapsamına alınan belgelerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
düzenleşmiş bulunanlara ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez.
3926-2
6 – 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1- Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç
pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
7 – 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal
faaliyet harçları” bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik 2010 yılında tahakkuk ettirilmiş harçlar için de
uygulanır ve aradaki farka isabet eden harç tutarı bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay
içinde ödenir. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan tüm bankaların serbest bölgeler dışındaki şubelerine ait
belgelere ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde
ödenir.
8- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 13 üncü maddesinin tatbikinde temyiz, istinaf ve itiraz yolu başvurusunun yapıldığı
tarihteki harç miktarları esas alınır.
3927
(1) SAYILI TARİFE (1)(6)
(Değişik :21/11/1980 -2345/2 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
Yargı harçları :
(A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2)
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde (3)
I – Başvurma harcı :
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde,icra tetkik mercilerinde (14,50 TL.) 29.400 TL.
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (31,40 TL.) 60.000 TL
3. (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (4)
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya
görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)
(48,30 TL.) (15.300.000 TL.)
4. (Ek: 30/3/2011-6216/75 md.) Anayasa Mahkemesinde (257,50 T.L) 150,00 TL
II – Celse harcı :
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri :
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (35.600 (17,80
TL.) liradan aşağı
olmamak üzere),
(Binde 2,27) Binde 1,2
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda (17,80 TL.) 35.600 TL.
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (60.000 (31,40 TL.) liradan az
olmamak üzere)
(Binde 2,27) Binde 1,2
III – Karar ve ilam harcı :
1. Nispi harç :
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 68,31) Binde 36
(Ek hüküm: 4/12/1985-3239/96-A md.) (Değişik cümle: 15/7/2016-6728/36 md.)
Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. Bakanlar Kurulu
dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bente yazılı nispeti
binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
(5)
***Bu tarifede yer alan dipnotlar için 3928 inci sayfaya bakınız.
3928
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No.’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu bölümün birinci cümlesinde yer alan “yargı konularında” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu başlıkta yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ceza”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) Bu alt bentde yer alan “Bölge Adliye Mahkemeleri” ibaresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, 1/4/2005
tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(5) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresinden önce gelmek üzere
“Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır.” ibaresi eklenmiştir.
(6) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç
miktarında esas olacak döviz kuru 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi
Başkanlığı) 79 Seri No.’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 ABD Doları 3,46 TL olarak, emsal sayı ise 1,000 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca uygulama ile ilgili olarak sözkonusu Tebliğe bakınız.
3928-1
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan
hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
(Binde 11,38) Binde 6
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen
gayrimenkul değeri üzerinden)
(Binde 4,55) Binde 2,4
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38) Binde 6
e) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen
uygulanır.(1)
f) (Ek: 21/2/2007-5582/32 md.) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 68,31) Binde 54
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt
bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar
çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar 60.000 (31,40 TL) liradan aşağı olamaz.
2. Maktu harç :
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1
inci fıkra dışında kalan kararlarında
(31,40 TL.) 60.000 TL.
b) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk
eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında
(65,40 TL.) (20.600.000 TL.)
c) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında (1)

(51,70 TL.) (16.400.000 TL.)
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında (51,70 TL.) 97.400 TL.

––––––––––––––––––––
(1) Bu alt bentlerde yer alan “Bölge Adliye Mahkemeleri” ibaresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, 1/4/2005
tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş ve metne işlenmiştir.
3928-2

Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.; Değişik:
31/3/2011-6217/13 md. ) (1) (2)
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında (154,30 T.L) 90 TL
b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142
sayılı Kararı ile.) (…)
(…)
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında (154,30 T.L) 90 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare
mahkemelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında(3)
(85,70 T.L) 50 TL
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında (85,70 T.L) 50 TL
f) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168
sayılı Kararı ile.) (4)
g) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168
sayılı Kararı ile.) (4)
h) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168
sayılı Kararı ile.) (4)
V. Keşif harcı: (Ek: 23/7/2010-6009/20 md.) (221,80 TL.) 120 TL.
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da
tespit kararlarını yerine getirmek için)
B) İcra ve iflas harçları:
I – İcra harçları :
1. İcraya başvurma harcı (31,40 TL.) 60.000 TL.
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (31,40 TL.) 60.000 TL.
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55) Yüzde 2,4
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10) Yüzde 4,8
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan
paralardan
(Yüzde 11,38) Yüzde 6
––––––––––––––––––––
(1) Bu kısmın başlığı “Temyiz ve itiraz harçları: “ iken, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu kısmın (b) fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup,
Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 29/12/2011 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
(3) Bu alt bentte yer alan “itirazen yapılacak başvurularda” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle “yapılacak
istinaf yolu başvurularında” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Sözkonusu İptal Kararı yayımlandığı 13/3/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.
3928-3
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair
hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 4,55) Yüzde 2,4
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125
inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 2,27) Yüzde 1,2
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27) Yüzde 1,2
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55) Yüzde 2,4
g) (Değişik : 20/3/1981 – 2430/4-B md.) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27) Yüzde 1,2
bb) İcra marifetiyle teslim halinde
h) (Ek: 21/2/2007-5582/32 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
(Yüzde 4,55) Yüzde 2,4
4. İdare harçları : (21,70 TL.) 42.400 TL
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap
tutulması için)
II – İflas harçları :
1. Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (51,70 TL.) 97.400 TL
2. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden harç :
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55) Yüzde 2,4
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38) Binde 6
III- Haciz, teslim ve satış harcı: (Ek: 23/7/2010-6009/20 md.)
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire
dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)
(73,60 TL.) 40 TL.
C) Ticaret Sicili harçları :
I – Kayıt ve tescil harçları : (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (233,70 TL.) 428.600 TL.
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (670,40 TL.) 1.225.600 TL.
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1.510,70 TL.) 2.757.400 TL.
3928-4
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (115,80 TL.) 214.000 TL.
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (166,00 TL.) 305.200 TL.
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (367,50 TL.) 673.400 TL.
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari
işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde
harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (115,80 TL.) 214.000 TL.
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (166,00 TL.) 305.200 TL.
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (367,50 TL.) 673.400 TL.
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (45,15 TL.) 84.800 TL.
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (65,40 TL.) 121.600 TL.
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (115,80 TL.) 214.000 TL.
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı
harca tabidir.
II – Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları :
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir
kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/1)
(11,50 TL.) 23.600 TL.
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/2, 104, 105) (38,50 TL.) 72.800 TL.
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :
I – Suret harçları :
(Değişik : 20/3/1981 – 2430/4-D md.)
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1,80 TL.) 6.200 TL.
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
(1,80 TL.) 6.200 TL.
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (4,60 TL.) 11.600 TL.
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil)
(4,60 TL.) 11.600 TL.
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
3929
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
II – Muhafaza harçları :
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 11,38) Binde 6
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 5,69) Binde 3
III – Defter tutma harçları :
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 35.600 (17,80 TL.) liradan az
olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden
(Binde 4,55) Binde 2,4
b) Miras işlerinde defter tutulmasında :
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (48,30 TL.) 90.800 TL.
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden (48,30 TL.) 90.800 TL.
IV – Miras işlerine ait harçlar :
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların
konusunu teşkil eden değerler üzerinen
(Binde 4,55) Binde 2,4
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V – Vasiyetname tanzimine ait harçlar :
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen
resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13) Binde 0,60
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler (65,40 TL.) 121.600 TL.
3930
(2) SAYILI TARİFE (1)(2)
(Değişik : 21/11/1980 – 2345/2 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
Noter Harçları
I–Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar :
1. (Değişik : 30/12/1980 – 2366/2 md.)
Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher
imza için
(Binde 1,13) Binde 0,60
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 121.600 (65,40 TL.)
liradan az, 61.299.400 (33.607,10 TL.) liradan çok olamaz.
2. Emanet harçları :
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27) Binde 1,2
Harç miktarı 11.600 (4,60 TL) liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir
yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tamitibar
olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı : (Binde 4,55) Binde 2,4
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç
alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir
yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı :
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan (0,589 TL.) 1.034 TL.
5. (Ek : 21/1/1982 – 2588/15 md; Mülga: 4/12/1985 – 3239/139 md.)
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden,1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç
miktarında esas olacak döviz kuru 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi
Başkanlığı) 79 Seri No.’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 ABD Doları 3,46 TL olarak, emsal sayı ise 3,600 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca uygulama ile ilgili olarak sözkonusu Tebliğe bakınız.
3931
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
II–Maktu harçlar :
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
(10,20 TL.) 20.800 TL.
2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce
muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ
edilecek beher nüsha için
(17,80 TL.) 35.600 TL.
3.(Değişik: 15/7/2016-6728/37 md.) Vekaletnamelerde beher imza için (13,30 TL) 12,40 TL.
4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç): (1)
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (25,30 TL.) 48.400 TL.
bb) Serbest meslek kazanç defteri (31,40 TL.) 60.000 TL.
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler (31,40 TL.) 60.000 TL.
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi :
100 sayfaya kadar (100 dahil) (8,20 TL.) 17.600 TL.
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için (8,20 TL.) 17.600 TL.
(Ek hüküm:25/12/2003-5035/35 md.) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak
defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5. Suretler ve tercümeler :
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve
kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
(1,80 TL.) 6.200 TL.
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri
beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
(4,60 TL.) 11.600 TL.
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle
vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
(17,80 TL.) 35.600 TL.
7. Tesbit ve tutanak harçları :
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve
şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
(17,80 TL.) 35.600 TL.
8. Piyango, seçim ve toplantılarında hazır bulunmaktan alınacak harçlar :
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a seçim ve toplantılarında hazır
bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
(334,20 TL.) 612.200 TL.
–––––––––––––
(1) Bu fıkranın başlığı” Defter tasdiki :”iken, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
3932
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
9. Düzeltme harcı :
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere
ait beyannamelerden her imza için
(3,65 TL.) 9.000 TL.
10. Mukavele feshi harcı :
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen
mukavelelerin feshinde beher imza için
(3,65 TL.) 9.000 TL.
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz,
tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar
bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi,
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi,
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların
teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter
tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan (1)
(65,40 TL.) 121.600 TL.
–––––––––––––
(1) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “miras taksim mukaveleleri,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mirasçılık belgesi,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
3933
(3) SAYILI TARİFE (1)(3)
(Değişik : 21/11/1992 – 2588/16 md.)
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin
uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da
açılan davalarda.
I–Başvurma harcı :
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma (31,40 TL.) 60.000 TL.
b) Danıştaya başvurma (65,40 TL.) 121.600 TL.
c)(Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Danıştay’a temyiz başvurularında (136,40 TL.) 60 YTL
d) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu
başvurularında(2)
(90,80 TL.) 40 YTL
II–Nispi harçlar :
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında :
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin
nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri
üzerinden 60.000 (31,40 TL.) liradan az olmamak üzere
(Binde 4,55) Binde 2,4
b) Danıştay kararlarında :
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 121.600 (65,40 TL.) liradan az olmamak üzere
(Binde 9,10) Binde 4,8
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III–Maktu harç :
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme
ve diğer işlemlerle ilgili :
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında (31,40 TL.) 60.000 TL.
b) Danıştay kararlarında (65,40 TL.) 121.600 TL.
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında (65,40 TL.) 121.600 TL
IV –Suret harçları :
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler
dahil)
(1,30 TL.) 5.000 TL.
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları metne
parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Me vzuat İzleme Cetveline
bakınız.
(2) Bu alt bentte yer alan “itirazen yapılacak başvurularda” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle “yapılacak istinaf yolu
başvurularında” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden,1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak
döviz kuru 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 79 Seri No.’lu Harçlar Kanunu
Genel Tebliği ile 1 ABD Doları 3,46 TL olarak, emsal sayı ise 1,000 olarak belirlenmiştir. Ayrıca uygulama ile ilgili olarak sözkonusu Tebliğe bakınız.
3934
(4) SAYILI TARİFE (1)(2)
(Değişik : 21/11/1980 – 2345/2 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar :
I–Tapu İşlemleri :
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer
üzerinden
(Binde 11,38) Binde 6
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen
yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden
(Binde 1593,9) Binde 840
3. (Değişik: 15/1/2009-5831/6 md.)a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve
atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 22,77) (Binde 18)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla,
bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye
suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden
(Binde 11,38) (Binde 9)
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni
mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde
kayıtlı değer üzerinden
(Binde 68,31) Binde 36
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi
muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı
üzerinden
(Binde 68,31) Binde 36
6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38) Binde 6
b) (Değişik: 15/1/2009-5831/7 md.) İmar parselasyon planları uygulama sonucu
şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı
değer üzerinden
(Binde 11,38) Binde 9
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya
hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 4,55) Binde 2,4
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2016 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden,1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç
miktarında esas olacak döviz kuru 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi
Başkanlığı) 79 Seri No.’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 ABD Doları 3,46 TL olarak, emsal sayı ise 1,000 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca uygulama ile ilgili olarak sözkonusu Tebliğe bakınız.

3935
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
7. İpotek tesisinde:
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya
teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden
(Binde 4,55) Binde 2,4
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde
borç miktarı üzerinden (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/38 md.) (Tacirler arası
ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında
uygulanır.)
(Binde 2,27) Binde 1,2
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 2,27) Binde 1,2
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa
haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile
şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 6,83) Binde 3,6
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine
göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 6,83) Binde 3,6
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4
12. (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi
vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu
bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi
değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri
üzerinden
(Binde 6,83) (Binde 5,4)
13. a) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa
olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)
(203,20 TL) 100 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki
meskenlerin tescilinde
(Her bir bağımsız bölüm için) (101,50 TL.) 50 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde
yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı
değer üzerinden
(Binde 22,77) Binde 12
c) (Değişik: 18/2/2009 – 5838/17 md.) (a) fıkrası dışında kalan her nevi
cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)
(101,50 TL.) 50 TL
14. (Değişik : 21/1/1982 – 2588/17 md.) Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili
tescil ve şerhlerin terkininden
(21,70 TL.) 42.400 TL.
3936
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına
tescilinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 2,27) Binde 1,2
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya
için
(45,15 TL.) 84.800 TL.
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her
birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
(8,20 TL.) 17.600 TL.
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
(Binde 11,38) Binde 6
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 36,62) Binde 72
20. (Ek : 21/1/1982 – 2588/17 md.) (1)(2)(3)(4)
a) (Değişik : 4/12/1985 – 3239/96-B md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya
ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve
iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak
üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış
bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı
ayrı,
(Binde 20)(3)(4) Binde10
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde
de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri
yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek
bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
(Ek paragraf: 23/2/2017-6824/6 md.) Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni
nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları,
büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak
üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.
b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye
şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer
üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için
(Binde 20) Binde 15 (5)
___________________
(1) Bu bentte yeralan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle, “Binde 10”olarak değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(2) Bu paragrafta bulunan “gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden” ibaresi 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla“gayrimenkulün
beyan edilen devir ve iktisap bedelinden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 6 ncı maddesiyle; bu fıkrada sayılan tapu işlemleri üzerinden
“binde 16,5” nispetinde alınan tapu harçları “binde 20” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile, bu
fıkrada sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar
dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.
(5) Bu bentte yer alan, “Binde 36” ibaresi, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, “Binde 15” olarak değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
3936-1
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için
ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya
vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya
yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (1)
(Binde 20) Binde 10
d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen
bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi
değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (1)(2)
(Binde 20) Binde 10
e) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve
devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak
üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir
alan için
(Binde 20) (Binde 15)
f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve
devir alan için ayrı ayrı (1)
(Binde 20) Binde 10
g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen
kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri
alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden
(Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti
durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka
tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte
alınır.)
(Binde 4,55) Binde 3,96
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru
mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan
miktarlardan düşük olamaz.
——————————
(1) Bu bentte yeralan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle, “Binde 10”olarak değiştirilmiş v e
metne işlenmiştir.
(2) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu bentte yer alan (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu
değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz)
şeklindeki parantez içi hüküm “(Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından
çok olamaz)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3936-2
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
II –Kadastro ve tapulama işlemleri:
(Değişik : 4/12/1985 – 3239/96-B md).
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline
tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere,
tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya
tapulamasında,
(Binde 6,83) Binde 3,6
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname
vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 11,38) Binde 6
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya
tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 9,10) Binde 4,8
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya
tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
(Binde 13,66) Binde 7,2
(Ek hüküm: 25/12/2003 – 5035/36 md.)Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç
alınmaz.
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 35.600 (17,80
TL.) liradan aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 35.600 (17,80 TL.)
liradır.
(Ek hüküm: 4/12/1985 – 3239/96-B md.; Mülga: 18/2/2009 – 5838/32 md.)
3936-3
(5) SAYILI TARİFE (1)(2)
(Değişik : 21/11/1980 – 2345/2 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
Konsolosluk harçları:
I –Değer üzerinden alınacak harçlar:
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77) Binde 6
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu
takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden
(Binde 11,38) Binde 6
2.Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden 🙂
a) 50.000 (0,05 TL.) liraya kadar olan kısmından (50.000 (0,05 TL.) dahil) (Binde 45,54) Binde 24
b)50.000 (0,05 TL.) liradan sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38) Binde 6
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın
ilgililere tesliminde
(Binde 6,83) Binde 3,6
4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki
gerekenlerden
(Binde 2,27) Binde 1,2
II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:
Beher rüsum tonilatosundan (1,138 TL.) 2.140 TL.
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (0,590 TL.) 1.034 TL.
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan (0,590 TL.) 1.034 TL.
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç
miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak, emsal sayı tutarının ise 1,750 olarak uygulanacağı 27/12/2016 tarihli
ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 79 Seri No’lu Tebliğ ile hüküm altına
alınmıştır.
.
3937
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
III –Maktu harçlar:
1. Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki (98,90 TL.) 183.400 TL.
b) Jurnala sayfa ilavesi (38,50 TL.) 72.800 TL.
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (401,50 TL.) 734.800 TL.
3. İmza ve mühür tasdiki: a) (Değişik: 20/3/1981 – 2430/5 md.)Bulunulan yabancı
memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip
Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı
memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve
suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne
şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
(38,50 TL.) 72.800 TL.
b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) (78,40 TL.) 146.000 TL.
4. (Değişik : 20/3/1981 – 2430/5 md.)Yabancı memlekette usulüne uygun olarak
yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette
yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
(38,50 TL.) 72.800 TL.
5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a) Birinci sayfa için (38,50 TL.) 72.800 TL.
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için (17,80 TL.) 35.600 TL.
6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) (65,40 TL.) 121.600 TL.
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) (132,90 TL.) 244.800 TL.
7. Terekenin mühürlenmesi (98,90 TL.) 183.400 TL.
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki (58,60TL.) 109.200 TL.
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait
diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
(38,50 TL.) 72.800 TL.
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde
düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak
(98,90 TL.) 183.400 TL.

3938
(6) SAYILI TARİFE (1)(3)
(Değişik : 10/4/1985 – 3180/3 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri
Bakanlığı tasdik harçları (2)
I–Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar (120,10 TL.) 214.000 TL.
1 yıl için olanlar (175,50 TL.) 305.200 TL.
2 yıl için olanlar (286,40 TL.) 514.400 TL.
3 yıl için olanlar (406,70 TL.) 734.800 TL.
3 yıldan fazla süreli olanlar (573,10 TL.) 1.041.000 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için
ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus
damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus
münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu
pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu başlık, “Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:” iken, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanunla
“Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları: ” şeklinde,
daha sonra 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliğ ile; bu
tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında
esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL , I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport
harcı miktarları için emsal sayı 0,466 ve (6) numaralı tarifede yer diğer miktarlar için 0,490 olarak belirlenmiştir.
3939
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
II – Vize müracaat ve vize harçları(1)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş (400,80 TL.) 367.000 TL.
b) Müteaddit giriş (1.342,10 TL.) 1.225.600 TL.
2. Transit vizeleri: (400,80 TL.) 367.000 TL.
a) Tek transit (804,00 TL.) 734.800 TL.
b) Çift transit
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen
alınır.)
(Değişik hüküm: 25/12/2003 – 5035/37 md.) Hangi ülke vatandaşlarından vize
müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç
tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı
yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine
verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
(669,70 TL.) 612.200 TL.
III – Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri
Bakanlığı tasdik harçları:
1- (Değişik: 25/12/2003-5035/37 md.) İkamet tezkeresi:
1 aya kadar her gün için (15,05 TL.) (5.000.000 TL.)
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan (28,05 TL.) az 50 (143,70 TL.)
milyondan çok olamaz.)
1 aydan sonraki her ay için (95,50 TL.) (30.000.000 TL.)
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (232,95 TL.) 214.000 TL.
(Ek Cümleler: 28/12/2001-4731/6 md.) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya
süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın
tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi
uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir. (Ek Cümle: 12/6/2002-4761/7 md.)
İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
___________________
(1) Bu başlık “II- Vize harçları” iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “II- Vize müracaat ve vize harçları”
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3940
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
IV- (Ek: 27/2/2003-4817/34 md.; Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.)
Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri:
1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi: (537,50 TL) 500 TL
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca
tabidir.)
2. Süresiz çalışma izni belgesi: (5.375,00 TL) 5.000 TL
3. Bağımsız çalışma izni belgesi: (5.375,00 TL) 5.000 TL
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz
önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti
geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart
sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin
olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

3940-1
(7) SAYILI TARİFE (1)(2)
(Değişik : 21/11/1980 – 2345/2 md.)
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
Gemi ve Liman Harçları
I – Gemi sicil işlemleri :
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan (367.000 (199,50 TL.) liradan
az, 1.335.500.000 (13.442,00 TL.) liradan çok olamaz.)
(0,243 TL.) 424 TL.
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla
yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerin de yazılı bedel
üzerinden
(Binde 22,77) Binde 12
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç
bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri,
trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
üzerinden
(Binde 5,69) Binde 3
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele
ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 5,69) Binde 3
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç
miktarı üzerinden
(Onbinde 11,38) Binde 0,6
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı
üzerinden
(Onbinde 11,38) Binde 0,6
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (17,80 TL.) 35.600 TL.
(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 35.600
(17,80 TL.) liradan az 612.200 (334,40 TL.) liradan çok olamaz.)
(0,243 TL.) 424 TL.
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil
kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
(8,20 TL.) 17.600 TL.
__________________________
___________________
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu Tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden
itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının bu tarifen in II.
bölümündeki miktarlar için 1,410 ve diğer bölümlerindeki miktarlar için ise 1,000 olarak uygulanacağı, Maliye Bakanlığının(Gelir
İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliği ile hüküm altına alınmıştır.

3940-2
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
II – Liman işlemleri: (2)
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 121.600 (65,40 TL.) lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre
harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751TL.) 1.400 TL.
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,405 TL.) 792 TL.
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (0,202 TL.) 294 TL
(Harç tutarı 3.677.400 (2.014,90 TL.) liradan çok olamaz.)
2. Ölçme belgesi:
En az 244.800 (132,90 TL.) lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç
alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,997 TL.) 1.834 TL.
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,997 TL.) 1.834 TL.
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751 TL.) 1.400 TL.
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 9.807.800
(5.375,60 TL.) liradan çok olamaz.)
(0,405 TL.) 792 TL.
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden (38,50 TL.) 72.800 TL.
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (65,40 TL.) 121.600 TL.
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (132,90 TL.) 244.800 TL.
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (166,00 TL.) 305.200 TL.
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan
(183.400 (98,90 TL.) liradan az 6.129.600 (3.359,60 TL) iradan çok olamaz.)
5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki (0,751 TL.) 1.400 TL.
6. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.) Yeterlik Belgesi Harçları: (14,50 TL.) 29.400 TL.
a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti,
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya
Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve
Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
(98,90 TL.) (31.100.000 TL.)
b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı (65,40 TL.) (20.600.000 TL.)
c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine
Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz
Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
(38,50 TL.) (12.300.000 TL.)
d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,
Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
(28,05 TL.) (9.000.000 TL.)
3940-3
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
7. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.) Türk Denizci Kütüğüne
kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının
Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
(17,80 TL.) (5.900.000 TL.)
8. (Ek : 3/12/1988 – 3505/32 md.) Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi,
uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi, telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiztelgraf
emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)
En az 60.000 (31,40 TL.) lira maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan (0,060 TL.) 176 TL.
Her belgenin harç tutarı 612.200 (334,40 TL.) liradan çok olamaz.
b) Muafiyet belgesi (65,40 TL.) 121.600 TL.
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi
işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Özel yat kayıt belgesi:
En az 27,00 (Yeni Türk Lirası maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye (65,40
TL.) göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751 TL.) (0,27 YTL)
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,405 TL) (0,15 YTL)
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (0,202 TL) (0,06 YTL)
(Harç tutarı 824,90 (2.014,90 TL.)Yeni Türk Lirasından çok olamaz.)
10. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Transitlog belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden (13,65 TL) (5,00 YTL)
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden (28,05 TL.) (10,00 YTL)
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (57,20 TL.) (20,00 YTL)
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (115,00 TL.) (40,00 YTL)
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (143,70 TL.) (50,00 YTL)
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
3941
(8) SAYILI TARİFE (1)(2)(3)
(Değişik : 21/11/1980 – 2345/2 md.)
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
I–İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca
verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
b) Memleket içinde imal olunanlar (670,40 TL. ) 1.225.600 TL.
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
– Hariçten ithal edilenler (670,40 TL.) 1.225.600 TL.
–Memleket içinde imal olunanlardan (334,40 TL.) 612.200 TL.
2. (Değişik: 16/7/2004-5228/37 md.) Patent ve faydalı modeller : (22,50 TL.) (7.300.000 TL.)
a) Başvuru harcı (22,50 TL.) (7.300.000 TL.)
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
e) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı (3) (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil
edilir.)
(112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
___________________
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu Tarifedeki miktarlar için; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları
harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının 1,000 olarak uygulanacağı, Maliye
Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliği ile
hüküm altına alınmıştır.
(3) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu tarifenin “I-İmalat ruhsatları:” bölümünde yer alan “2. Patent ve
faydalı modeller:” bendinin (e) alt bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.
3942
Uygulanan
Miktar
Kanunla Getirilen
Miktar
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model
belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
– Devir (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
– Veraset (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
– Lisans (129,30 TL.) (40.400.000 TL.)
– Rehin (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
– Mevki fiil (112,80 TL.) (35.400.000 TL.)
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı (129,30 TL.) (40.400.000 TL.)
3. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Tasarım: (1)
a) Tekli tasarım başvuru harcı (35,00 TL.) (11.200.000 TL.)
b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı (92,90 TL.) (29.200.000 TL.)
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı (19,10 TL.) (6.300.000 TL.)
d) Tasarım tescil harcı (37,10 TL.) (11.800.000 TL.)
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) (221,90 TL.) (69.300.000 TL.)
f) Süre uzatımı ile yenileme (334,10 TL.) (104.100.000 TL.)
(6’şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
g) Devir şerhi tescil (112,80 TL.) (34.900.000 TL.)
h) Lisans işlemi kayıt harcı (221,90 TL.) (69.300.000 TL.)
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı (64,00 TL.) (20.200.000 TL.)
i) Birleşme kayıt harcı (166,00 TL.) (51.900.000 TL.)
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı (129,30 TL.) (40.400.000 TL.)
k) Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi (1) (37,10 TL.) (11.800.000 TL.)
l) Menşei memleket belgelerinden (129,30 TL.) (40.400.000 TL.)
m) Tasarım erken inceleme harcı (1) (803,10 TL.) (250.000.000 TL.)
4. (Değişik: 16/7/2004-5228/37 md.) Markalar: (1)(2)
a) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için) (1) (92,90 TL.) (29.200.000 TL.)
b) (Mülga: 22/12/2016-6769/186 md.)
c) Marka yenileme harcı (241,55 TL.) (75.400.000 TL.)
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı (322,20 TL.) (100.500.000 TL.)
e) Marka tescil harcı (1) (195,75 TL.) (61.200.000 TL.)
f) Marka devir işlemi kayıt harcı (179,40 TL.) (56.100.000 TL.)
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı (322,20 TL.) (100.500.000 TL.)
___________________
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, 8 sayılı tarifenin “I-İmalat ruhsatları:” bölümünde yer alan “3.
Endüstriyel tasarımlar:” bendinin başlığı “3. Tasarım:”, bu bendin (k) alt bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca”, bu
bendin (m) alt bendinde yer alan “Endüstriyel tasarım” ibaresi “Tasarım”, aynı bölümün “4. Markalar:” bendinin (a) alt bendinde yer
alan “Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)” ibaresi “Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)”, (e) alt bendinde yer alan “Marka
tescil belgesi düzenleme harcı” ibaresi “Marka tescil harcı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “Markalar:“ başlıklı (3) numaralı alt bent değiştirilmek suretiyle (4)
numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.
3943
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı (118,35 TL.) (37.000.000 TL.)
ı) Rehin işlemi kayıt harcı (1)
(186,00 TL.) (58.000.000 TL.)
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı (129,30 TL.) (40.400.000 TL.)
j) Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı (1) (92,90 TL.) (29.200.000 TL.)
k) Öncelikli başvuru harcı (1.504,10 TL.) (468.000.000 TL.)
l) Uluslararası başvurunun bildirim harcı (1) (92,90 TL.) (29.200.000 TL.)
5. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:
(1)
a) Başvuru harcı (22,50 TL.) (7.300.000 TL.)
b) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı (1) (22,50 TL.) (7.300.000 TL.)
c) Kurumca onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil
sureti (1)
düzenleme harcı
(22,50 TL.) (7.300.000 TL.)
6. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı (322,20 TL.) (100.500.000 TL.)
b) Sicil yenileme harcı (322,20 TL.) (100.500.000 TL.)
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı (322,20 TL.) (100.500.000 TL.)
II – İhraçatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler : (Mülga: 22/7/1998
– 4369/82 md.)
III–Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme
imtiyazları: (Değişik: 24/3/1998 – 3418/36 md. ;Mülga: 4/2/2015-6592/26
md.)
IV – Petrol işlemleri :
1. Sicil işlemleri :
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali
taleplerinin tescilinden
(502,60 TL.) 918.600 TL.
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (602,90 TL.) 1.102.400 TL.
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin
tescilinden
(300,80 TL.) 550.800 TL.
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların
sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahısa
muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden
(502,60 TL.) 918.600 TL.
e) Diğer hususların tescilinden (199,70 TL.) 367.000 TL.
___________________
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, 8 sayılı tarifenin “I-İmalat ruhsatları:” bölümünde yer alan “4.
Markalar:” bendinin (ı) alt bendinde yer alan “Rehine işlemi kayıt harcı” ibaresi “Rehin işlemi kayıt harcı”, (j) alt bendinde yer alan
“Enstitüce” ibaresi “Kurumca” ve (l) alt bendinde yer alan “Uluslararası başvuru harcı” ibaresi “Uluslararası başvurunun bild irim
harcı”, “5. Coğrafi işaretler:” bendinin başlığı “5. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:”, bu bendin (b) alt bendinde yer alan
“Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı” ibaresi “Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı”, (c) alt
bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” ve aynı alt bentte yer alan “coğrafi işaret” ibaresi “coğrafi işaret ve geleneksel ürün
adı” şeklinde değiştirilmiştir.

3944
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
2. Ruhsatlar :
a) Müsaade vesikaları (1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
b) Arama ruhsatnameleri (2.014,90 TL.) 3.677.400 TL.
c) İşletme ruhsatnameleri (16.802,90 TL.) 30.649.600 TL.
d) Belgeler (2.014,90 TL.) 3.677.400 TL.
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı
miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki (334,40 TL.) 612.200 TL.
V – Satış ruhsatnameleri :
1. (Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)
2. (Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son
nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde (25,30 TL.) 48.400 TL.
Nüfusu 10.000 – 50.000 olan yerlerde (65,40 TL.) 121.600 TL.
Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde (132,90 TL.) 244.800 TL.
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden
alınacak ruhsat harçları :
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için
SağlıkBakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :
Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde (670,40 TL.) 1.225.600 TL.
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde (1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde (2,014,90 TL.) 3.677.400 TL.
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde (3.359,60 TL.) 6.129.600 TL.
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde (6.719,90 TL.) 12.259.400 TL.
VI – Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden
alınacak harçlar :
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :
Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için (65,40 TL.) 121.600 TL.
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için (132,90 TL.) 244.800 TL.
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için (334,40 TL.) 612.200 TL.
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için (536,10 TL.) 980.400 TL.
3945
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için (805,10 TL.) 1.470.800 TL.
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için (1.073,70 TL.) 1.961.200 TL.
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için (1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için (2.014,90 TL.) 3.677.400 TL.
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :
a) Programlarının Türk yüksek mühendisi ve yüksek mimar eğitim
müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek
mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara
usulüne göre verilecek ruhsatnameler
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil
olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden
diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
(401,50 TL.) 734.800TL.
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :
a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (670,40 TL.) 1.225.600 TL.
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek
ihtisas vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun mezun Türk hekimlerine
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :
a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas
vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
ihtisas vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk
kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş
tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları :
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere
Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
(267,00 TL.) 490.000 TL.

3946
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler :
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek
ruhsatnameler
(199,70 TL.) 367.000 TL.
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe,
sağlık memuru ve laborantlara Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek
ruhsatnameler
(199,70 TL.) 367.000 TL.
c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek
şahadetnameler
(199,70 TL.) 367.000 TL.
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri :
Hususi kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri (1.006,50TL.) 1.838.000 TL.
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri :
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri :
20 yataklıya kadar olanlar (1.342,10 TL.) 2.451.600 TL.
20-50 yataklıya kadar olanlar (2.014,90 TL.) 3.677.400 TL.
50-100 yataklıya kadar olanlar (3.359,60 TL.) 6.129.600 TL.
100 yatak veya daha yukarı olanlar (5.375,60 TL.) 9.807.800 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000’den aşağı bulunan mahallerde
açılacak hastanelerden bu harçların
dörtte biri alınır.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi
müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler
(1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler :
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma
mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek
ruhsatnameler
(670,40 TL.) 1.225.600 TL.
11. Avukatlık ruhsatnameleri :
Hususi kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (670,40 TL.) 1.225.600 TL.
12. (Mülga :24/6/1994 – 4008/39 md.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri :
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnameleriden :
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (132,90 TL.) 244.800 TL.
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) (65,40 TL.) 121.600 TL.
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (334,40 TL.) 612.200 TL.
3947
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
14. (Değişik:27/1/2000 -4503/4 md.) Gümrük müşavirlerine verilecek izin
belgeleri :
Gümrük müşavirliği izin belgesi (2.687,60 TL.) 171.200.000 TL.
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi (1.342,60 TL.) 85.580.000 TL.
15. (Değişik : 24/3/1988 – 3418/37 md.) Avcılık belgesi:(1)(4)
Hususi kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için) (1)
a) (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.) Avcı derneklerine dahil olanlardan (175,90 TL.) (55.000.000 TL.)(5)
b) (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan (192,20 TL.) (60.000.000 TL.) (5)
16. (Değişik : 24/6/1994 – 4008/34 md.) Silah taşıma ve bulundurma
vesikaları :(4)
a) (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.) Resmi makamlar tarafından gerçek
kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )
(803,10 TL.) (250.000.000 TL.)
b) Bulundurma vesikaları (1.285,05 TL.) (400.000.000 TL.)
c) (Ek:25/12/2003-5035/39 md.) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek
ruhsatnameleri
(31,20 TL.) (10.000.000 TL.)
17. (Mülga : 24/6/1994 – 4008/39 md.)
18. (Değişik : 20/3/1981 – 2430/7 md.) Özel okul ve özel dersane işletme
ruhsatnameleri :
a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) (2) (1.342,60 TL.) 2.451.600 TL.
b) Lise seviyesindeki özel okullardan (…)(3) (Her yıl için) (2.687,60 TL.) 4.903.600 TL.
——————————
(1) Bu bentte geçen “Kara av tezkereleri:” ibaresi “Avcılık belgesi:”, “kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık belgeleri” olarak
1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu bentte yeralan “ilk tahsil” ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 81 nci maddesi ile “İlköğretim” şeklinde değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(3) a) Bu bentte yer alan “orta tahsil” ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 81 nci maddesi ile “Lise” şeklinde değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
b) Bu bentte parantez içinde yeralan “orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere” hükmü, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 82 nci
maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için metinden çıkarılmıştır.
(4) 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; (15) numaralı fıkranın (a), (b) bendi ve (16) numaralı fıkranın (a) bendinde yer alan
tutarların yeniden belirlendiği ifadesinin kullanılmasına rağmen bu bentlerin içeriklerinin de değiştirilmesi sebebiyle “değişik”
ibareleri kullanılmıştır. 15 (a), (b) ve 16 (a), (b) ve (c) bentlerindeki uygulanan miktar bölümünde yer alan tutarlar 5035 sayılı Kanunun
hükmüdür.
(5) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle (a) bendinde yer alan “110.000.000 TL.” ibaresi, “55.000.000 TL”; (b)
bendinde yer alan “120.000.000 TL.” ibaresi, “60.000.000 TL.” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3948
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
c) Özel dersanelerden (Her yıl için) (2.687,60 TL.) 4.903.600 TL.
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli
Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç.)
d) (Ek: 9/4/2003-4842/27 md.) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü
maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili
Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000’e kadar olan şehirlerde (908,20 TL.) 20.000.000.- TL.
Nüfusu 500.000’e kadar olan şehirlerde (1.817,40 TL.) 440.000.000.- TL.
Nüfusu 500.000′ den yukarı olan şehirlerde (2.726,30TL.) 660.000.000.- TL.
19. Turizm müessese belgeleri :
Merkez turizm komitesinin kararı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının onayı
üzerine;
a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (199,70 TL.) 367.000 TL.
b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (334,40 TL.) 612.200 TL.
c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (401,50 TL.) 734.800 TL.
d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (536,10 TL.) 980.400 TL.
e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (805,10 TL.) 1.470.800 TL.
f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (199,70 TL.) 367.000 TL.
g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (334,40 TL.) 612.200 TL.
h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (401,50 TL.) 734.800 TL.
i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (536,10 TL.) 980.400 TL.
j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (805,10 TL.) 1.470.800 TL.
Turistik müessese harcı alınır.
20. (Ek : 20/3/1981 – 2430/7 md.) Müteahhitlik karneleri :
Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar.) (Binde 0,22) Binde 0,12
Ancak, bu miktar 24.519.600 (13.442,00 TL.) liradan fazla olamaz.
VII – Okul diplomaları :
1. (Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.)
2. (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve
meslek okul ve enstitülerden mezun olacaklara verilecek diplomalar
(13,30 TL.) 26.200 TL.
3948-1
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (Ek :
4/12/1985 – 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 – 3293/7 md; Yeniden
düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.)
1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından
getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni
(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden
önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan
başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden
kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma
açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma
kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183
sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu
tahsilat yapılmadan
cihaz kullanıma açılamaz.)
(149,20 TL.) 100 TL
IX – Kapalı devre televizyon ruhsat harçları : (Ek : 4/12/1985 – 3239/96-c
md.)
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve
Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl
için)
a) 3 – 15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (2.014,90TL.) 3.677.400 TL.
b) 16 – 30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (4.031,50 TL.) 7.355.400 TL.
c) 31 – 60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (8.065,30 TL.) 14.711.800 TL
d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (11.761,25 TL.) 21.454.000 TL.
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil
edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler
tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X – Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : (Ek
: 3/12/1988 – 3505/33 md.; Değişik : 27/1/2000 – 4503/4 md.)
1. Genel antrepo izin belgeleri :
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden :
– Açma (35.287,40 TL.) 2.247.260.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (11.761,25 TL.) 749.060.000 TL.
3948-2
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası
izin belgelerinden :
– Açma (23.524,65 TL.) 1.498.160.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (11.761,25 TL.) 749.060.000 TL.
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası izin belgelerinden :
– Açma (23.524,65 TL.) 1.498.160.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (11.761,25 TL.) 749.060.000 TL.
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :
– Açma (23.524,65 TL.) 1.498.160.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (11.761,25 TL.) 749.060.000 TL.
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerler de gümrük hattı dışı eşya satış
mağazası açma izin belgelerinden :
(5.879,60TL.) 374.510.000 TL.
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden : (5.879,60TL.) 374.510.000 TL.
2. Özel antrepo izin belgeleri :
– Açma (17.642,50 TL.) 1.123.600.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (8.736,60TL.) 556.440.000 TL.
3. Geçici depolama yeri izin belgeleri :
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden
– Açma (35.287,40 TL.) 2.247.260.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (11.761,25 TL.) 749.060.000 TL.
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
– Açma (17.642,50TL.) 1.123.600.000 TL.
– İşletme (Her yıl için) (8.736,6 TL.) 556.440.000 TL
XI– (Ek : 24/6/1994 – 4008/34 md.) Finansal faaliyet harçları(1)
1. (Değişik:28/1/2010-5951/3 md.) Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)
(369.997,70 TL.) 200.000 T.L
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)
(369.997,70 TL.) 200.000 TL
——————————
(1) Bu başlık “Finansal faaliyet izin belgesi harçları:” iken 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle “Finansal
faaliyet harçları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3949
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen
Miktar
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri
(yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen
belgeler (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay
sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.)
bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;(1)
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde (22.199,60 TL.) 12.000 TL.
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde (66.599,40 TL.) 36.000 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde (88.799,40 TL.) 48.000 TL.
2. (Mülga: 28/1/2010-5951/3 md.)
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her
belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) (54.825,75 TL.) 1.000.000.000 TL.
4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (54.825,75 TL.) 100.000.000 TL.
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri :
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (54.825,75 TL.) 100.000.000 TL.
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
(27.412,60 TL.) 50.000.000 TL.
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri :
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (54.825,75 TL.) 100.000.000 TL.
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
(27.412,60 TL.) 50.000.000 TL.
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri :
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (25.572,10 TL.) (11.220-YTL.) (2)
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler
(12.785,70 TL.) (5.610-YTL.) (2)
——————————
(1) 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bentte yer alan “(her şube ve her yıl için)” ibaresi “(her şube ve her yıl
için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.)”
şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Bu miktarlar; 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
3950
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
8. (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (137.066,50 TL.) (42.622.000.000 TL.)
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (96.475,90 TL.) (30.000.000.000 TL.)
(Ek: 31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin
belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki
yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) (54.825,75 TL.) 100.000.0000TL.
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu
mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
(Her şube için)
(27.412,60 TL.) 50.000.000 TL.
10.(Ek:25/12/2003-5035/39 md.; : Mülga: 21/2/2007-5582/33 md.)
XII- (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.)Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem
belirleme anlaşması harçları:
1- Başvuru harcı (56.979,40 TL.) 25.000 TL
2- Yenileme harcı (45.583,30 TL.) 20.000 TL
XIII- (Ek: 6/5/2009-5897/4 md.)Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden (…)
(1) alınacak harçlar: (1)
10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama
kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek
ruhsatnamelerden (…) (1) (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre): (1)
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan (406,70 TL) 200 TL.
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (813,70 TL) 400 TL.
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan (1.627,65 TL) 800 TL.
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (3.255,60 TL) 1600 TL.
30 metreden büyük olanlardan (6.511,60 TL) 3200 TL.
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz.
Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz
ve iç su araçları için alınacak ruhsatname (…) (1) işlemleri bu bölümdeki
harçlardan müstesnadır. (1)
——————————
(1) 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve
bunların vizelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümün başlığında ve birinci cümlesinde yer alan “ve bunların vizelerinden”
ibareleri ile üçüncü cümlesinde yer alan “ve yapılacak vize” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
3950-1
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.) Denetim yetkilendirme belgeleri ve
müşavirlik ruhsat harçları: (1)
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim
kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl (44.810,10TL.) 30.000 TL.
bb) Takip eden yıllarda 10.000 (14.936,60 TL)TL’den az olmamak üzere
bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş
hasılatının
(Binde 5,75’i) Binde 5’i
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme
belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl (22.405,00 TL.) 15.000 TL
bb) Takip eden yıllarda 5.000 (7.468,10 TL) TL’den az olmamak üzere bağımsız
denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının
(Binde 5,75’i) Binde 5’i
2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı (2.688,40 TL.) 1.800 TL
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi (1.344,10 TL.) 900 TL
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı (672,00 TL.) 450 TL
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde
2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına
göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.
XV – (Ek: 3/4/2013-6456/17 md.) Elektrik üretimi lisans harçları: (2)
1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve
su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim
faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde
ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinde
(Binde 15) Binde 15
Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş
hasılatına dâhil edilmez.
——————————
(1) Bu tarifede 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
(2) Bu tarifede 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
3950-2
(9) SAYILITARİFE (1)(2)
(Değişik : 4/12/1985 – 3239/96 md.)
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
Trafik Harçları
I – ( Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
II – (Değişik: 30/12/2004-5281/11 md.) Sürücü belgesi harçları :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden
bir defaya mahsus olmak üzere;
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) (143,70 TL.) (50,00 YTL)
b) B sınıfı sürücü belgesinden (433,10 TL.) (150,00 YTL)
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden (143,70 TL.) (50,00 YTL)
d) Uluslararası sürücü belgelerinden (288,60 TL.) (100,00 YTL)
e) Diğer sürücü belgelerinden (722,50 TL.) (250,00 YTL)
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tâbi tutulur.
III – (Mülga: 30/12/2004-5281/11 md.)Sınav harçları :
IV – (Değişik: 30/12/2004-5281/11 md.) Sürücü belgesi vize harçları :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü
belgesi vize işlemlerinden “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen
harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin aslî sürücü belgesine
dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim
edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
——————————
(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat
için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.
(2) Bu Tarifedeki miktarlar için; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları
harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının 1,000 olarak uygulanacağı, Maliye
Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliği ile
hüküm altına alınmıştır.
3950-3
Uygulanan Miktar Kanunla Getirilen Miktar
V – (Mülga: 16/7/2004-5228/60 md.) Teknik muayene harçları :
VI – Ruhsat (İzin) harçları :
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden (400,80 TL.) 367.000 TL.
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden
(Her yıl için) (804,00 TL.) 734.800 TL.
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden
(Her yıl için) (1.611,30 TL.) 1.470.800 TL.
d) 33 üncü maddesine göre verilecek izin belgesinden (804,00 TL.) 734.800 TL.
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) (4.030,80 TL.) 3.677.400 TL.
f) (Mülga: 9/4/2003-4842/27 md.)
VII – Geçici trafik belgeleri harçları :
a) Karayolları TrafikKanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici
trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden; (2.350,20 TL.) 2.145.000 TL.
bb) Diğerlerinden (232,95 TL.) 214.000 TL.
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden (266,70 TL.) 244.800 TL.
3951
492 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNDEKİ ORAN VE MİKTARLARDA
BAKANLAR KURULU KARARLARI VE TEBLİĞLERLE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YAYIMLANDIĞI RESMİ
GAZETENİN
492 SAYILI KANUNDA
DEĞİŞEN
TARİHİ NUMARASI CİNSİ TARİHİ NUMARASI MADDE TARİFE
20/12/1985 85/10177 B.K.K. 26/12/1985 18970 – 1 ila 9
30/12/1987 87/12462 B.K.K. 31/12/1987 19681 (Mük.) – 1 ila 9
22/12/1988 88/13600 B.K.K. 30/12/1988 20035 – 1 ila 9
27/12/1989 89/14920 B.K.K. 30/12/1989 20388 – 1 ila 9
– Seri No: 18 Tebliğ 24/12/1991 21091 – 1 ila 9
– Seri No:19 Tebliğ 18/12/1992 21439 – 1 ila 9
– Seri No:24 Tebliğ 23/12/1993 21797 – 1 ila 9
– Seri No:31 Tebliğ 27/12/1996 22860 – 1 ila 9
– Seri No:33 Tebliğ 16/12/1997 23202 (Mük.) – 1 ila 9
– Seri No:34 Tebliğ 1/12/1998 23540 (Mük.) – 1 ila 9
– Seri No:36 Tebliğ 6/12/1999 23908 – 1 ila 9
– Seri No:37 Tebliğ 22/12/2000 24268 – 1 ila 9
– Seri No:38 Tebliğ 19/12/2001 24615 – 1 ila 9
– Seri No:45 Tebliğ 30/12/2004 25686 – 1 ila 9
– Seri No:46 Tebliğ 5/1/2005 25691 – 1 ila 9
– Seri No:49 Tebliğ 18/12/2005 26027 – 1 ila 9
– Seri No:50 Tebliğ 27/12/2005 26036 – 2
– Seri No:52 Tebliğ 20/12/2006 26382 – 1 ila 9
– Seri No:54 Tebliğ 26/12/2007 26738 – 1 ila 9
– Seri No:55 Tebliğ 26/12/2007 26738 – 2,5,6, 7
– Seri No:57 Tebliğ 23/12/2008 27089 – 2,5,6, 7
– Seri No:58 Tebliğ 24/12/2008 27090 – 1 ila 9
– 2009/14813 Tebliğ 29/3/2009 27184 – 4
– Seri No:60 Tebliğ 31/12/2009 27449 – 1 ila 9
– Seri No:61 Tebliğ 31/12/2009 27449 – 2, 5, 6, 7
7/6/2010 2010/512 B.K.K. 20/6/2010 27617 – 6
– Seri No:62 Tebliğ 20/6/2010 27617 – 6
– Seri No:63 Tebliğ 29/12/2010 27800 (6.Mük.) – 1 ila 9
– Seri No:64 Tebliğ 29/12/2010 27800 (6.Mük.) – 2, 5, 6, 7
– Seri No:65 Tebliğ 31/12/2011 28159 – 1 ila 9
– Seri No:66 Tebliğ 31/12/2011 28159 – 2, 5, 6, 7
20/9/2012 2012/3735 B.K.K. 22/9/2012 28419 – 4
3952
492 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNDEKİ ORAN VE MİKTARLARDA
BAKANLAR KURULU KARARLARI VE TEBLİĞLERLE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YAYIMLANDIĞI RESMİ
GAZETENİN
492 SAYILI KANUNDA
DEĞİŞEN
TARİHİ NUMARASI CİNSİ TARİHİ NUMARASI MADDE TARİFE
– Seri No:69 Tebliğ 1/1/2013 28515 – 1 ila 9
– Seri No:70 Tebliğ 1/1/2013 28515 – 2 ila 9
– Seri No:71 Tebliğ 30/12/2013 28867 (Mük.) – 1 ila 9
– Seri No:72 Tebliğ 30/12/2013 28867 (Mük.) – (2, 5, 6, 7)
– Seri No:73 Tebliğ 30/12/2014 29221 – 1 ila 9
– Seri No:74 Tebliğ 30/12/2014 29221 – 2 ila 9
– Seri No:75 Tebliğ 25/12/2015 29573 – 1 ila 9
– Seri No:76 Tebliğ 31/12/2015 29579 – 1 ila 9
– Seri No:78 Tebliğ 27/12/2016 29931 – 1 ila 9
– Seri No:79 Tebliğ 27/12/2016 29931 – 1 ila 9
13/3/2017 2017/9973 BKK 15/3/2017 30008 – 4
3953
492 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
492 sayılı Kanunun Değiştirilen
Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
903 38, 59
24/7/1967 tarihini takip eden
bütçe yılı başında
1137 86 31/3/1969
1318 76 10/8/1970
1512 48, 51, 72 5/5/1972
1977 79, 86, 6 Sayılı Tarife 1/4/1976
2244 34 16/6/1979
2345
79, 1 Sayılı Tarife, 2 Sayılı Tarife, 3 Sayılı
Tarife, 4 Sayılı Tarife, 5 Sayılı Tarife, 6
Sayılı Tarife, 7 Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarife,
9 Sayılı Tarife
Harcın konusuna yeni giren
yıllık harçlar ile miktarları
artırılan yıllık harçlar
1/1/1981 tarihinde, sair
hükümler 1/12/1980
2366 13, 2 Sayılı Tarife
1/1/1981 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/1980
2430
13, 86, 123, 1 Sayılı Tarife, 5 Sayılı Tarife, 6
Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarife,
1/4/1981
2588
1, 5, 52, 53, 54, 55, 56, 1 Sayılı Tarife, 3
Sayılı Tarife
Bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinin kurulup
göreve başladıkları tarihte
58, 59, 67, 69, 2 Sayılı Tarife, 4 Sayılı Tarife
Emlak Vergisi 1980 genel
beyan dönemini izleyen ilk
genel beyan döneminin
rastladığı bütçe yılının
başında
13, 79 1/3/1982
3180 76, 79, 6 Sayılı Tarife 1/5/1985
3954
492 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
492 sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
3239
8 Sayılı Tarifeye Eklenen Telsiz Harçlarına İlişkin
Hükümler (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç)
7/10/1983
tarihinden geçerli
olmak üzere
11/12/1985
34, 59, 68, Mükerrer 69, 70, Mükerrer 138, 1 Sayılı
Tarife, 4 Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarifeye Eklenen
Kapalı Devre Televizyon Ruhsat Harçlarına İlişkin
Hükümler, 9 Sayılı Tarife
1/1/1986
3418 8 Sayılı Tarife 31/3/1988
3505
7 Sayılı Tarife
1/1/1989 tarihinden
geçerli olmak üzere
10/12/1988
Mükerrer 138 10/12/1988
3689 43, Mükerrer 138
1/1/1991 tarihinden
itibaren elde edilen
gelirlere
uygulanmak üzere
1/1/1991
3717 34 16/5/1991
3824 63 1/1/1993
3986 Mükerrer 138 7/5/1994
4008 8 Sayılı Tarife 6/7/1994
4369
4 Sayılı Tarife 1/8/1998
63, Mükerrer 138, 6 Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarife 29/7/1998
4444
63, Geçici Madde 5 14/8/1999
85 1/1/2000
3954-1
492 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin veya
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
492 sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
4503 Mükerrer 138, 8 Sayılı Tarife, 9 Sayılı Tarife 5/2/2000
4684 123 3/7/2001
4731
113
31/12/2001
tarihinden geçerli
olmak üzere
30/12/2001
74, 6 Sayılı Tarife
Henüz tahsil
edilmemiş ikamet
tezkeresi harçları
hakkında da
uygulanmak üzere
30/12/2001
4751 63
1/1/2002 tarihinden
geçerli olmak üzere
yayımı tarihi olan
9/4/2002
4761 6 Sayılı Tarife 22/6/2002
4817 6 Sayılı Tarife 6/9/2003
4842
123 1/1/2004
8 Sayılı Tarife 31/12/2003
Mükerrer 138, 4 Sayılı Tarife 4/4/2003
4915 8 Sayılı Tarife 11/7/2003
4962 59, 123 7/8/2003
5035
123 2/1/2004
Mükerrer 138, Ek Madde 1 ve 1 Sayılı Tarife,
2 Sayılı Tarife, 4 Sayılı Tarife, 6 Sayılı Tarife,
7 Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarife, 9 Sayılı Tarife
1/1/2001 tarihinden
geçerli olmak üzere
2/1/2004
5226 59 27/7/2004

3954-2
492 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin veya
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
492 sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
5228
8 Sayılı Tarifenin VI-15-(a) ve (b) bölümleri
1/1/2004 tarihinden
geçerli olmak üzere
31/7/2004
88 ve 8 Sayılı Tarifenin diğer kısımları 31/7/2004
9 sayılı Tarifenin İlgili bölümü 1/1/2005
5234 81 21/9/2004
5235 1 Sayılı Tarife 1/4/2005
5281
13, 25, 55, 59, 63, 77, 93, 106, 112, 122, 123,
131, 133, 137, Mükerrer Madde 138, 7 Sayılı
Tarife, 9 Sayılı Tarife
1/1/2005 tarihinden
geçerli olmak üzere
31/12/2004
5582 59, 1 Sayılı Tarife, 8 Sayılı Tarife 6/3/2007
5615
123, 4 Sayılı Tarife 4/4/2007
8 Sayılı Tarife 1/1/2008
5766
42, 59, 63, 123, 1 Sayılı Tarife, 3 Sayılı Tarife,
8 Sayılı Tarife
6/6/2008
5831 4 Sayılı Tarife 27/1/2009
5838 63, Mükerrer Madde 138, 4 Sayılı Tarife 28/2/2009
5897 8 Sayılı Tarife 30/6/2009
5951 8 Sayılı Tarife ve İşlenemeyen Hüküm 5/2/2010
6009 28, 123, 1 Sayılı Tarife 1/8/2010
6111 123 25/2/2011
6216 1 Sayılı Tarife 3/4/2011
6217
13, İşlenemeyen Hüküm, 1 Sayılı Tarife, 2
Sayılı Tarife
14/4/2011
KHK/646 134 10/7/2011
6322 113, 123, 8 Sayılı Tarife 15/6/2012
6358 Geçici Madde 6 10/11/2012
6361 4 Sayılı Tarife 13/12/2012
3954-3/3954-5
492 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının Numarası
492 sayılı Kanunun
Değiştirilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
Anayasa Mahkemesi’nin
18/10/2012 tarihli ve E.: 2012/70,
K.: 2012/157 sayılı Kararı
28/a
13/2/2013 tarihinden
başlayarak altı ay sonra
(13/8/2013)
Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012
tarihli ve E.:2011/64, K.: 2012/168
sayılı Kararı
(1) sayılı Tarifenin “AMahkeme
Harçları” bölümünün
“IV. Temyiz, istinaf ve itiraz
harçları” kısmının (f), (g) ve (h)
fıkraları
13/3/2013 tarihinden
başlayarak altı ay sonra
(13/9/2013)
6487 28, (8) sayılı Tarife 11/6/2013
6456 113 ve (8) sayılı Tarife 1/1/2014
6518 (1) sayılı Tarife 19/2/2014
6528 (8) sayılı Tarife 14/3/2014
6458 88
11/4/2013 tarihinden bir yıl
sonra (11/4/2014)
6545 (1) ve (3) sayılı Tarife 28/6/2014
6552 88 11/9/2014
6592 (8) sayılı Tarife 18/2/2015
6663 85 10/2/2016
6728
38, 47, 59, 123, 132, Ek Madde
1 ve (1), (2), (4) sayılı Tarifeler
9/8/2016
Ek 1 inci maddesinin (2)
numaralı fıkrasının (n) ve (o)
bendi hükümleri
9/8/2016 tarihinden sonra
yapılan proje ve işlere
uygulanmak üzere yayımı
tarihi olan 9/8/2016
6735
1, 83, 84, 85, 88, 90, 93, 94, 6
Sayılı Tarife
13/8/2016
6769 8 Sayılı Tarife 10/1/2017
6770 Ek Madde 1, 8 Sayılı Tarife 27/1/2017
6824 4 Sayılı Tarife 8/3/2017
7033 59 1/7/2017