Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir

Arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz, icra edilebilirlik şerhine gerek olmadan ilam niteliğindedir
image_pdfimage_print

T.C.
SAMSUN
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2019/400
KARAR NO : 2019/408
T Ü R KM İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 01/10/2018
NUMARASI : 2018/1304 Esas – 2018/1334 Karar
DAVACI:
DAVALI : –

DAVANIN KONUSU : Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİHİ : 29/01/2019
DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı  ………. Sanayi Ticaret Ltd. Şti ile
arabuluculuk görüşmeleri yapıldığını, arabulucunun taraflar ile beraber tanzim ettikleri 18/06/2018
tarihli belgeye istinaden 10.000,00 TL’nin taraflarına ödenmesi kararlaştırılmış ise de alacağın tahsil
edilemediğinden, tahsil edilebilmesi için icra edilebilirlik şerhi verilmesi talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 01/10/2018 tarih, 2018/1304 Esas – 2018/1334 Karar sayılı
ilamıyla açılan davanın reddine karar verilmiş, gerekçeli kararın tebliği üzerine davacı vekili
tarafından istinaf dilekçesi sunulduğu görülmüştür.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
İstinaf eden davacı dilekçesiyle; yerel mahkemece verilen hükmün kaldırılmasını talep etmiştir.
DELİLLER :
6325 SK. HMK ve tüm dosya kapsamı
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :
Talep, Arabuluculuk Anlaşmasına İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi istemine ilişkindir.
Talep eden dilekçesinde 18/06/2018 tarihli arabuluculuk anlaşma tutanağına 6325 SK’nun 18.
maddesi gereği icra edilebilirlik şerhi verilmesini istemiştir.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin 6325 SK’nun 17/2 bendinde arabuluculuk faaliyeti
sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığının
bir tutanak ile belgelendirileceği, arabulucu tarafından düzenlenecek bu belgenin arabulucu, taraflar,
kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanacağı öngörülmüş,
Aynı kanunun 18. maddesinin 1. bendinde arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın
kapsamının taraflarca belirlenip anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde bu belgenin taraflar ve
arabulucu tarafından imzalanacağı belirlenmiş,
18. maddesinin 2. bendinde ise “Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu
anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.” şeklinde düzenleme
mevcutken, 12/10/2017 tarihli 7036 SK’nun 24. maddesiyle anılan maddeye 4. bent olarak “Taraflar
ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi
aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.” hükmü eklenmiştir.
Arabuluculuk anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge
sayılabilmesi için lafzi değil amaçsal yorum yapılması gerekir. Kanunun 17/2 bendi ile 18/1 bendi bir
bütün olarak değerlendirildiğinde, anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar veya avukatlarınca
imzalanması yeterli olup taraflar ve avukatlarının her ikisinin birlikte imzası aranmaz. Aksinin
kabulü, kanunda düzenlenmemesine rağmen arabulucuya başvurma hususunda taraflara avukat ile
temsil edilme zorunluluğu getirmek olur ki bu husus hukukun genel ilkelerine aykırı olmakla
arabuluculuk anlaşma belgesinin arabulucu dışında taraflar ve/veya avukatlarınca imzalanması
halinde söz konusu anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge
sayılacaktır.
6100 sayılı HMK’nın 114/1-h bendi gereği davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması dava
şartı olup, somut olayda, davaya dayanak yapılan anlaşma belgesinin 7036 SK’nun 24. maddesiyle
6325 SK’nun 18. maddesine 4. bent olarak eklenen düzenleme gereği,icra edilebilirlik şerhi
aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağından ve icra edilebilirlik şerhi verilmeksizin ilamlı icraya
konu edilebileceğinden, talep edenin eldeki talebe ilişkin arabuluculuk anlaşma tutanağına icra
edilebilirlik şerhi verilmesini istemekte hukuki yararı bulunmadığından, mahkemece hukuki yarar
dava şartı eksikliği nedeniyle HMK’nun 114/1-h maddesi delaletiyle 115/2 maddesi uyarınca davanın
usulden reddine karar verilmesi gerekirken yukarıda belirtilen yanılgılı gerekçelerle davanın
reddinekarar verilmesi isabetsizise de sonuç itibariyle verilen ret kararı yerinde olduğundan ret
kararının gerekçesi belirtilen şekilde düzeltilmek suretiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun
HMK’nun 353(1)b-2 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle aşağıdaki
şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı vekilinin Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 01/10/2018 tarih, 2018/1304-1334 Esas
Karar sayılı kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusunun ilk derece mahkemesinin davanın
reddine ilişkin kararının gerekçesi, yukarıda gerekçe kısmında açıklandığı üzere değiştirilmek suretiyle
HMK’nın 353(1)b-2 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Dosyanın, gereği ve kararımızın taraflara tebliği için kararı veren İlk Derece Mahkemesi’ne
İADESİNE,
3-Davacıdan tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL nin mahsubu ile bakiye 8,50 TL nin
davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK’nun 362/1-ç maddesi gereğince kesin olmak
üzere ve oy birliği ile karar verildi.29/01/2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir