ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ
image_pdfimage_print
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
SATIŞ SONU İŞLEMLERİ
 
 
Bir önceki yazımızda
satış işlemlerini anlatmadan satış sonu işlemlerine
geçeceğimizi söylemiştik.
Şu anda satış işlemi
gerçekleşmiş ve üzerinden 7 gün geçmiş durumda. Bu aşamada
satış memurluğunun bulunduğu tüm sulh hukuk mahkemelerine
ihalenin feshi davası açılıp açılmadığını sorulması
gerekmektedir.
 
İhalenin feshi davası
açılmış ise yine İcra satışlarında ihalenin feshi davası
açılması halinde yapılması gereken işlemler yapılır.
 
İhalenin feshi davası
açılmamış ise satış kesinleşmiş olur.
 
Yapılan satışa ilişkin
olarak, hemen kdv ve damga vergisi ilgilisine yatırtılır.
 
Dosyada mevcut bulunan
satıştan elde edilen paradan, alınması gereken binde 11,38 lik
karar ilam harcı alınır, alınması gereken %1+1,00 TL lik
tellaliye ücreti, taşınır veya taşınmaz farketmez aynından
kaynaklanan vergi borcunu yatırılır, satış talep edenin yapmış
olduğu satış masrafları kendisine iade edilir, satıcı tapu
harcını tapu dairesine veya tescil anında tüm tapu harcını
ödeyen ihale alıcısına tapudan getirdiği makbuz karşılığında
ödemek gerekir.
 
İhale Bedeli – Satış
masrafı – Vergi borcu – Tellaliye resmi – Karar ilam harcı –
Satıcı Tapu Harcı = Kalan hisse bedeli
 
Alınması gereken
miktarlar, ödenmesi gereken harçlar, resimler, vergiler ödendikten
sonra veraset intikal vergileri ödemesi yapılmadan elde kalan
miktarın ne kadar olduğunu, ödenen vergi borcundan hangi
hissedarın ne kadar vergi borcundan sorumlu olduğu bilgileri ile
birlikte dosya mahkemesine satış sonu yazısı ile iade edilir.
 
Mahkeme dosyayı iade
eden icra müdürünü kalan satış bedelinin paylaştırılması,
yapılan masrafların, ödenen vergilerin, ödenecek veraset intikal
vergisinin miras paylarına göre tevzisinin yapılması için
bilirkişi olarak görevlendirebilir. Ya da bundan sonraki işlemleri
kendi yazı işleri müdürü aracılığı ile yapabilir. Veya başka
bir kişiyi bilirkişi olarak görevlendirebilir.
 
Satışı yapan icra
müdürünün bilirkişi olarak görevlendirilmesi genellikle
mahkemelerin uyguladığı bir yöntemdir neredeyse dosyaların
tamamı yine aynı icra müdürüne bilirkişi olarak verilir.
 
Mahkeme tarafından icra
müdürü bilirkişi olarak görevlendirildikten sonra, icra müdürü
bir tevzi dağılım cetveli yapar bu tevzi dağılımında ihale
bedelinden, tellaliye resmini, karar ilam harcını, satıcı tapu
harcını, aynından doğan vergi borcunu, satış masrafını,
veraset intikal vergisini hissedarların hisse oranlarına göre
paylaştırır ve ilgililere ödenmesi gereken çıplak pay miktarını
bulur. (Yediemin masrafı da satıs masrafına dahil edilir)
 
Burada dikkat edilecek
husus, tellaliye resmi, satıcı tapu harcı, karar ilam harcı,
satış masrafı kalemlerinden muaf olan hissedar olamaz, ancak
aynından doğan vergi borcundan kendi payına düşen vergi borcunu
ödeyen hissedar ödediği vergi miktarından sorumlu olmaz, sadece
vergi borcundan sorumlu olan hissedarlar yönünden kesinti yapılır.
Yine aynı şekilde mal kaydında birden çok miras bırakan olması
halinde miras bırakanlarının bazılarının mirasçıları tapuya
intikali işletmeseler bile ilgili vergi dairesinden vergi ilişiğini
kesmiş olabilirler veraset vergi ilişiğini kesenler yönünden
veraset vergisi kesintisi yoluna gidilemez.
 
 
Aynından kaynaklanan
vergi borcunun ve veraset intikal vergisi kesintilerinin doğru bir
şekilde yapılabilmesi için vergi borcunun ve veraset intikal
vergisi borçlarının öğrenilmesi için yazılacak olan
müzekkerelerin ayrıntılı ve dikkatlice yazılması, ilgili
yerlerden vergi yükümlüğü olan kişilerin kimler olduğu ve ne
kadarlık bir vergi borcundan sorumlu oldukları doğru şekilde
öğrenilmelidir.
 
İcra müdürü gerekli
tevzi tablosunu yapıp çıplak payı tespit ettikten sonra. Elde
edilen bu çıplak payı tüm hissedarların hisse payları oranında
paylaştırır. Aynından kaynaklanan vergi borcu, vergi
yükümlülüğünün farklı olabilmesi mümkün olduğundan gelen
müzekkere cevabına göre kesintilenir. Veraset intikal vergisi de
veraset ilişiğini kesmeyen vergi mükellefleri istihkakından
(paylarına düşen ihale satış bedeli bunun matrahıdır) % 10
olarak kesintilenir. Diğer kesinti kalemleri olan satıcı tapu
harcı, tellaliye resmi, karar ilam harcı, satış masrafı
hissedarların hisseleri oranında kesintilenir.
 
Yapılan tevzi tablosu
mahkemenin talebine göre sadece tablo şeklinde yada tabloyu
açıklayıcı rapor ile birlikte mahkemeye ibraz edilir. Mahkeme
hakimi tarafından onaylanan yada havale edilen tevzi tablosu dosya
içerisine alınır bilirkişi olarak tayin edilen icra müdürünü
bilirkişilik görevini bu aşamadan sonra yerine getirmiş sayılır
ve kendisi için takdir edilen bilirkişi ücretini almaya hak
kazanır. Yine bilirkişi ücreti de tevzi tablosunda hissedarların
hisseleri oranında paylaştırmaya kesinti olarak dahil edilir ve
kesintilenir.
 
Bilirkişi raporu safhası
geçildikten sonra halen icra müdüründe olan dosyada satış
memurluğu görevi mahkemenin takdirine göre ya kendi yazı işleri
müdürü tarafından devam ettirilir ya da satışı yapan aynı
zamanda bilirkişi olan icra müdürü tarafından işlemlere devam
edilir.
 
İşlemlere icra müdürü
tarafından devam edilmesi halinde, yapılan tevzi tablosu ilgililere
bilgi mahiyetinde tebliğ edilir, bu tevzi tablosunun kesinleşmesi
aranmaz zorunlu değildir, ancak yapılan işleme ilişkin açılan
davalar çeşitli yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere
memur işlemini şikayet yolu ile devamlı surette sulh hukuk
mahkemelerinde görülmüştür. Her ne kadar bilirkişi tevzi
tablosu bir memur işlemi değil bilirkişi raporu mahiyetinde olsada
tüm davalar bu şekilde memur işlemi şikayetine bağlı açılmış
davalar olarak yürümüş ve karara bağlanmıştır.
 
İcra müdürü bilgi
amaçlı olarak tevzi tablosunu ilgilire tebliğ etmek zorunda değil
demiştik. Bununla beraber uygulamada tebliğ edilmesi de çok sık
rastlanılan bir husus değildir. Mahkemelerde, tebliğ şartı
aranmaksızın ortaklığın giderilmesi davasında verdikleri karar
gibi hisseleri oranında dağıtılması hükmüne uyulmasını
istemektedirler.
 
Tevzi tablosunda satış
sonunda tellaliye resmi, karar ilam harcı, satıcı tapu harcı,
satış masrafı, malın aynından kaynaklanan vergi borcu, kdv ile
damga vergisi zaten ödenmiş olmaktadır. Geriye kalan bilirkişi
ücreti ve veraset intikal vergileride bu aşamada hemen ödenir.
Dosyada sadece hesaplanan çıplak hisse pay miktarı kalmış olur.
Bu hisse pay miktarıda yapılan tevzi tablosuna göre hissedarların
hisseleri oranında hisse payının kendisine ödenmesini talep edip
ıban numarası bildirilenlerin bu ıban numaralarına, hiç bir
talep ve bildirimi olmayanların yönünden de sulh hukuk satış
memurluğu ana hesabı altında alt hesap şeklinde birer ay vadeli
hesaplar açılarak en yüksek banka mevduat faizi tipinde yatırılır,
yapılan işlemlere ilişkin hesap cüzdanları yazdırılır
dekontlar cüzdan arasına alınır ve dosyasına konulur.
 
Mahkeme ilamından
kaynaklanan avukatlık ücretleri taraflarca ayrıca icraya konulduğu
ve tahsil edildiği bildirilmediği takdirde ilgili avukata ıban
numarası bildirildiğinde ödenir. Hem mahkeme ilamından kaynaklı
vekalet ücreti hemde ortaklığın giderilmesi satışından
kaynaklı maktu avukatlık ücretleride tevzi tablosunda satış
masrafı kalemi içine dahil edilirler.
 
Yapılan satışlarda
hissedarların hisselerinde bulunan hacizler yönünden ise uygulama
şu yöndedir.
Satış memurluğu kural
olarak sıra cetveli yapmaz, satış memurluğu sadece tevzi dağılım
tablosu düzenler. Bu yüzden satış memurluğu 100 maddeye yarar
bilgi toplamakla uğraşmak yerine uygulamada 100 madde bilgisi
beklemeden kıymet takdiri raporunu ve satış ilanını tüm haciz
alacaklılarına tebliğ ederek hızlı bir şekilde satışı
sonlandırır. Satış sonunda hisse payında haciz bulunan
hissedarın parası kendisine ödenmez, hesap açtırılıp o hesaba
yatırılmaz. Haciz alcaklısı olan icra dosyasına gönderilir ve
icra müdürlüğüne müzekkere yazılarak bilgi verilir.
 
Eğer aynı hisse
üzerinde birden fazla haciz var ise yine satış memurluğunca sıra
cetveli yapılamayacağından tüm haciz alacaklılarından 100.
maddeye yarar bilgi toplamaya gerek yoktur. Hissede yer alan ilk
sıradaki haciz alacaklısı olan dosyaya müzekkere yazılarak
haczin devam edip etmediği sorulur haczin devam etmemesi halinde
sırası ile diğer tüm haciz alacaklılarına ilişkin dosyalardan
bilgi sorulabilir. Ancak sıra cetveli yapılmayacak olması satış
memurluğununun 100 maddeye yarar bilgi toplamasına engel teşkil
etmez. Devam eden ilk aktif haczin tespiti için aynı anda tüm
haciz alacaklılarına 100 maddeye yarar bilgi sorulması da
mümkündür bu sıra cetveli için değil hisse payının sıra
cetveline esas olmak üzere gönderileceği ilk haciz alacaklısını
tespit içindir.
 
İlk haciz alacaklısı
tespit edildikten sonra hisse bedeli, ilgili icra dosyasına
gönderilir ve ilgili icra müdürlüğüne müzekkere yazılır
müzekkere ekinde satışa esas olan son güncel tapu takyidatı
varsa elimizde bulunan 100 madde cevapları (zorunlu değildir)
paranın kaynağı ve paranın İİK 140 maddesine binaen sıra
cetveline esas olmak üzere gönderildiği, sıra cetveli yapılıp
ilgili haciz alacaklılarının alacaklı ödendikten sonra artan
para olması halinde borçluya ödenmeyerek satış memurluğu
dosyasına gönderilmesi hususu da ayrıca ve önemle bildirilir
artan paranın gelmesi halinde de artan miktar yine hissedar
tarafından talep olması ve bildirilen iban bulunması halinde bu
iban numarasına bir talep yoksa artan miktar yine diğer paralar
gibi aynı şekilde satış memurluğu ana hesabı altında bir alt
hesap açılarak birer ay vadeli olarak en yüksek banka mevduat
faizi ile birlikte açılan hesaba yatırılır hesap cüzdanı
yazdırılır dekontu ve cüzdan dosya arasına alınır.
 
Tüm bu işlemler
bittikten sonra sonlandırıcı işlemlere ilişkin mahkemeye bir
müzekkere yazılarak bu müzekkere ekinde mahkeme dava dosyası,
satış memurluğu satış dosyası ve ekleri ile birlikte teslim
edilir.04.09.2017
 
TARIK BİRDAL
İCRA MÜDÜRÜ
 
 
11 comments on “ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ
 1. Adsız dedi ki:

  Gerçekten bu konuda yazılmış en aydınlatıcı makale olabilir, tebrik ederim sizi.

 2. Adsız dedi ki:

  Satış yapıldı 15 inde hissedarlardan birisi aldı parası ne zaman ve nerede yatar

  • admin dedi ki:

   Değişen bir şey 7 günlük süre var parada satışı yapan satış memurluğunun dosya için açtıracağı hesaba yatması gerekir. Mahkemeler veznesine ihale bedeli yatırılmaması gerekir.

 3. Unknown dedi ki:

  Merhaba Tarık Bey benim ortaklığın giderilmesi davam var bu dava 2015 yılın 7 ayında açıldı karşı taraf durmadan yer değiştirdiği için biraz uzun sürdü Şimdi dosya satış kararı alındı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne düştü dosya müdür bana diyor ki bundan sonra senin işin daha zor Ve daha uzun bu dosyayı hızlandırmak için ne yapmam gerekli ve bundan sonra bu olayı nasıl takip etmeliyim mesela yazı İşleri Müdürlüğünde kaç gün sürer bu işlem teşekkürler

 4. admin dedi ki:

  Ortaklığın giderilmesi satışları normal icra dosyalarının satışından daha uzun ve daha zahmetli ve detaylı bir iş ne yazık ki öncelikle yeterli avansları yatırıp satışa esas olmak üzere kıymet takdiri talep etmelisiniz çünkü mahkemenin yapmış olduğu kıymet takdiri satış memurluğunu bağlamaz ve yeniden kıymet takdiri yapılması zorunludur. kıymet takdirlerinin kesinleştirilmesi tebliğden itibaren 7 gün içinde olur ancak tarafların kıymet takdirine karşı itiraz davası açmaları halinde süreç mahkemenin hızına bağlı olarak uzayabilir. Dava açılmaz ise kıymet takdiri kesinleştikten sonra satış talebinde bulunarak satış talep etmeniz gerekir. Yapılan işlemlere herhangi bir itiraz olmazsa 6 ay içerisinde tüm işlemler normal olarak çok rahat bir şekilde tamamlanabilir.

 5. can dedi ki:

  Merhabalar cevaplarsanız çok sevinirim şimdi satış gerçekleşti 10 gün oluyor bu evrak geldi BU ZARFTA BİLİRKİŞİ RAPORU (İCMAL CETVELİ) VARDIR. CETVELE BİR
  İTİRAZINIZ YOK İSE ADINIZA BİR BANKA İBAN NUMARASI BİLDİRMENİZ,
  BİLDİRMEDİĞİNİZ TAKDİRDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE T. VAKIFLAR BANKASI
  İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI ŞUBESİNDE ADINIZA BİR HESAP
  AÇILARAK PARANIN BU HESABA YATIRILACAĞI İHTAR OLUNUR. şu durumda satış kesinleşmiş midir? iban vs nasıl ve nereye vereceğim başka bir şehirdeyim gelince hemen alabilir miyim. Teşekkürler.

 6. admin dedi ki:

  Bulunduğunuz yerden Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile Satış Memurluğuna dilekçe ile ıban numaranızı bildirebilirsiniz. İlgili birim bildirdiğiniz hesaba ilgili miktarı yatıracaktır.

 7. yılmaz dedi ki:

  merhaba sayın admin çok teşekkürler güzel bir yazı olmuş. Keşke hesaplamayı da yazsaydın tadından yenmezdi. örneğin 100.000 tl ye ihale bende kaldı. kendi hissem %30 idi. nereye ne kadar miktarda para yatırmamız gerekir. bunun hesabını da bize öğretirmisin teşekkür ederiz sağol.

 8. Halil dedi ki:

  Merhaba admin bey acikartirmada ortakligin giderilmesinde. satilan malin hisedariyim parami nereden alabilirim

  • admin dedi ki:

   İhaleyi yapan satış memuru sizin adınıza vakıflar bankasında paranızın miktarına göre vadeli açılabilecek kadar yüksek için vadeli bir hesap açacaktır. Satışı yapan satış memurundan adınıza açılan ıban numaranızı ve banka isim ve şube bilgilerini alarak ilgili banka ve şubeye başvuru yaparak paranızı bankadan alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir