Posts Tagged “Haciz”

Haksız şekilde yapılan haciz işlemi de haksız eylem niteliğinde olup, bundan dolayı kişilik hakkı zedelenen kişi manevi tazminat isteminde bulunabilir.

By |

Hukuk Genel Kurulu         2018/374 E.  ,  2018/943 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.09.2013 gün ve 2011/189 E., 2013/374 K. sayılı karar davalı vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 10.02.2014 gün…

Read more »

Haczin yenilenmesi söz konusu değildir, her haciz yeni bir hacizdir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2018/1739 E.  ,  2018/2625 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

İcra Müdürü olan sanığın haciz işlemlerine kendisi katılmadığı, icra müdürlüğünde görevli … katıldığı halde kendi kaşe ve imzasını kullanarak haciz işlemini kendisi yapmış gibi haciz tutanaklarını düzenlemekten ibaret eylemlerinin sübutu halinde TCK’nın 204/2, 43/7. madde ve fıkralarına uyan zincirleme biçimde “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu oluşturacağı

By |

11. Ceza Dairesi         2017/14319 E.  ,  2017/8085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Görevi kötüye kullanmak, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : 1)Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan sanıklar … ve … haklarında: Beraat 2)Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık … hakkında: Beraat 3)Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık … hakkında: Mahkumiyet…

Read more »

İİK 121. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davada birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek miktarda taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddedilmesi gerekir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

Yediemin ücretinin, talimat icra müdürlüğünce haciz mahalline gidilmeksizin ve borçlunun muhafaza gerektirecek taşınır malının bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin tensip kararıyla alacaklıdan talep edilmesi doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/5448 E.  ,  2017/11381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

İstihkak davası sonucuna kadar haczin durması için üçüncü kişi tarafından verilen teminat mektubunun icra dosyasına konu ….

By |

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/701 Karar No:2016/141 Taraflar arasındaki “icra müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırılması” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 18.03.2013 gün ve 2013/231 E. – 2013/253 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 gün ve 2013/14047…

Read more »

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili Bakanlık Genelgesi

By |

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/2/2 … /…./2011 Konu : Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili GENELGE No:64/2 Nafaka alacaklarının yabancı devletlerde tahsiline ilişkin 01/03/2008 tarihli ve 64/1 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. BİRİNCİ BÖLÜM NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI DEVLETLERDE TAHSİLİ…

Read more »

İcra Müdürünün Araştırma Yükümlülüğünün Bulunmadığı

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A  Y A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2015/32555 KARAR NO : 2016/404  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür

By |

Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür

Birikim herkese gereklidir. Birikim modelleri ve şekilleri günümüzde çok çeşitli hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda yıldızı en çok parlayan birikim sistemi Bireysel emeklilik fonlarıdır. Hızla yükselen yıldızını şüphesiz devlet destesine borçludur. Yükselişini daha da hızlandırarak devam edeceğinden şüphe yoktur. Çünkü 2017 yılı başında devlet tarafından tüm ücretli çalışanlar için zorunlu hale gelecektir. Devletin zorunlu kılması…

Read more »

2016 yılı Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

By |

2016 yılı Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Tarımsal destekleme ödemeleri 5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 Sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 2016’8791 sayılı kararın  Finansman ve Ödemeler Başlıklı kısmında yer alan 8/14. Maddesi gereği Kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz. —————————————————————————————————————————   5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete Karar Sayısı:2016/8791 Ekli “2016 Yılında…

Read more »