Posts Tagged “Hukuk Genel Kurulu Kararı”

İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür yorum ile hüküm kısmı belirlenemez

By |

 T.C. Y A R G I T A Y Hukuk Genel Kurulu E. 1997/12-517 K. 1997/776 T. 08/10/1997 ÖZET : İcra takibine konulan kesinleşmiş ilam edayı ve yaptırımı içermediği halde icra hakimliğinin hüküm fıkrasını kendiliğinden yoruma tabi tutarak edayı kapsayan bir ilam olarak nitelendirilmesi isabetsizdir. Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonuda; Kartal I….

Read more »

İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkündür.

By |

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/12-138 K. 2010/169 T. 24.3.2010 • ŞİKAYET ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğundan Reddi Gereği ) • FER’İ ALACAKLAR ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğu –…

Read more »

İstihkak davası sonucuna kadar haczin durması için üçüncü kişi tarafından verilen teminat mektubunun icra dosyasına konu ….

By |

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/701 Karar No:2016/141 Taraflar arasındaki “icra müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırılması” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 18.03.2013 gün ve 2013/231 E. – 2013/253 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 gün ve 2013/14047…

Read more »

İLAMDAKİ HAKLAR AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEMEZ

By |

T.C.YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas No:2014/611Karar No:2016/492 Taraflar arasındaki “şikayet” kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından şikayetin reddine dair verilen 15.2.2013 gün ve E:2013/162, K:2013/124 sayılı kararın incelenmesi şikayetçi-borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 24.10.2013 gün ve E:2013/8492, K: 2013/15039 sayılı ilamı ile, (…Sair temyiz itirazları yerinde değil…

Read more »

Menfi Tespit Davası açılması halinde TTK 662 gereği zaman aşımı sürelerinin işlemeyeceği

By |

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 1996/654 Karar No : 1996/805 Tarih : 20.11.1996DAVA : Taraflar arasındaki “takibin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırıkkale İcra Tetkik Mercii’nce davanın kabulüne dair verilen 29.1.1996 gün ve 1995/126-1996/10 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 8.4.1996 gün ve 1996/4609-4844 sayılı ilamı…

Read more »

İstihkak davası sonucuna kadar haczin durması için üçüncü kişi tarafından verilen teminat mektubunun icra dosyasına konu borcun tahsili için paraya çevrilmesi mümkün değildir

By |

T.C.Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas No:2014/701Karar No:2016/141  Taraflar arasındaki “icra müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırılması” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 18.03.2013 gün ve 2013/231 E. – 2013/253 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 gün ve 2013/14047 E. – 2013/23091…

Read more »

İstihkak Davası Açılabilmesi İçin Yapılmış Bir Haciz Bulunması Şarttır

By |

Hacizden doğan istihkak davası açılabilmesi için gereken koşullardan biri de, hukuken geçerli bir haczin bulunmasıdır. Bir başka ifadeyle, “haciz” olarak nitelendirilebilecek bir icra işlemi yoksa, kural olarak, istihkak davasından söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, istihkak prosedürünün tatbik edilebilmesi için, icra dairesi tarafından borçluya ait olduğu gerekçesiyle bir malın haczedilmiş olması gerekir. Denilebilir ki, bir haczin bulunması zorunluluğu,…

Read more »

icra takibinde iradi taraf değişikliği yapılamayacağına ilişkin kuralın mutlak olmadığı, maddi hata ve temsilcide yanılma halleriyle sınırlı olarak istisnai bazı hallerde uygulanabileceği (HGK)

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2016/32747KARAR NO : 2017/183 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası…

Read more »

İmza itirazında, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup takibe başlayarak imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir (HGK)

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/32756KARAR NO : 2017/197 Taraflar arasındaki itiraz sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası,…

Read more »

İHTİYAT-İ HACİZDE YETKİ .İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlemesi, içtihat dediğişikliği (HGK)

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/32902KARAR NO : 2017/213 Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası,…

Read more »