Posts Tagged “İhalenin Feshi”

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

By |

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

İİK. 133 maddenin iki açıdan değerlendirilmesi gerekir.1- ihale kararının kaldırılmasına sebep olan ihale alıcısının, iki ihale arasındaki farktan sorumluluğun nasıl oluşacağı …2- Yasa da düzenlenen , HEMEN ARTIRMAYA ÇIKARILIR Cümlesi ile yapılan Tamamlama satış işleminin doğurduğu sonuçlardır.Yasa koyucu 133 maddenin değişik son paragrafında ” İHALEYE KATILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAK SURETİYLE İHALENİN FESHİNE SEBEP…

Read more »

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalede ihalenin düşmesine sebep olan kişi ilk peyinden aşağıya pey süremez

By |

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/8073 KARAR NO : 2010/10553 Y A R G I T A Y İ L A M I ***************************** *** **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ************* ***** ********************* ******** Feshi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine…

Read more »

Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise zarar unsuru oluşmadığından haciz ilgililerine kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedeni kabul edilemez

By |

T.C.  BURSA  6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                   GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2017/304 KARAR NO : 2017/377 DAVALI  : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 17/03/2017 KARAR TARİHİ : 18/04/2017 İCRA DOSYASI           : 13. İC. 2015/14371 KARAR YAZIM TARİHİ : 25/04/2017 Ön inceleme tensip zaptı ekli meşruhatlı davetiyenin davacı vekiline 30/03/2017  tarihinde, ön inceleme tensip zaptı ve dava…

Read more »

İflasın açıldığı yerde yapılan ihalenin ve icra dairesine ait vazifelerin, iflas idaresince yapılması gerekmekte olup, bu görevin, alınan karar ile iflas müdürlüğüne devredileceğine dair yasada bir hükmün mevcut olmadığı gözetildiğinde, iflas müdürlüğünce ihalenin yapılması doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/6800 E.  ,  2017/14337 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/07/2017 tarih, 2017/3715 Esas – 2017/10277 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Read more »