Posts Tagged “İpotek satışı”

Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise zarar unsuru oluşmadığından haciz ilgililerine kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedeni kabul edilemez

By |

T.C.  BURSA  6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                   GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2017/304 KARAR NO : 2017/377 DAVALI  : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 17/03/2017 KARAR TARİHİ : 18/04/2017 İCRA DOSYASI           : 13. İC. 2015/14371 KARAR YAZIM TARİHİ : 25/04/2017 Ön inceleme tensip zaptı ekli meşruhatlı davetiyenin davacı vekiline 30/03/2017  tarihinde, ön inceleme tensip zaptı ve dava…

Read more »

İpotek veren üçüncü kişiye hesap özeti tebliği zorunlu değil ise de adı geçene MK 887 gereğince muacceliyet ihtarının yapılması takip şartıdır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/4601 E.  ,  2017/10987 K. KARŞI OYA DİKKAT “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup…

Read more »

İİK’nun 68/b ve İİK’nun 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/7753 E.  ,  2017/13703 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »