Posts Tagged “Satış”

Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise zarar unsuru oluşmadığından haciz ilgililerine kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedeni kabul edilemez

By |

T.C.  BURSA  6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                   GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2017/304 KARAR NO : 2017/377 DAVALI  : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O DAVA : İhalenin Feshi DAVA TARİHİ : 17/03/2017 KARAR TARİHİ : 18/04/2017 İCRA DOSYASI           : 13. İC. 2015/14371 KARAR YAZIM TARİHİ : 25/04/2017 Ön inceleme tensip zaptı ekli meşruhatlı davetiyenin davacı vekiline 30/03/2017  tarihinde, ön inceleme tensip zaptı ve dava…

Read more »

İİK 121. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davada birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek miktarda taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddedilmesi gerekir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için İcra Müdürü’nün yetki verme yetkisi yoktur. Yetki İcra Hukuk hakimine aittir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

İcra ve İflas Kanununun 142. maddesine göre sıra cetveline itiraz davaları, kural olarak genel mahkemede görülür; itiraz, sadece sıraya ve icra müdürünün icra hukuku kurallarına uygun davranmadığına ilişkin ise görev icra mahkemesindedir

By |

20. Hukuk Dairesi         2017/6190 E.  ,  2017/4136 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. İcra Hukuk ve….Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, sıra cetvelindeki alacağa itiraza ilişkindir. ……

Read more »

İflasın açıldığı yerde yapılan ihalenin ve icra dairesine ait vazifelerin, iflas idaresince yapılması gerekmekte olup, bu görevin, alınan karar ile iflas müdürlüğüne devredileceğine dair yasada bir hükmün mevcut olmadığı gözetildiğinde, iflas müdürlüğünce ihalenin yapılması doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/6800 E.  ,  2017/14337 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/07/2017 tarih, 2017/3715 Esas – 2017/10277 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Read more »

KDV nin mükellefi ve sorumlusu icra müdürlüğü, satış memurluğu değildir. Vergi Mahkemesi kararı, Bölge idare mahkemesi kararı

By |

KDV nin mükellefi ve sorumlusu icra müdürlüğü, satış memurluğu değildir. Vergi Mahkemesi kararı, Bölge idare mahkemesi kararı

okunma sayısı 225

Read more »

İcra Müdürlüğü ve Satış Memurluğu KDV nin mükellefi ve sorumlusu değildir. Danıştay kararı

By |

Danıştay Dördüncü Daire Kararı E.2012/4859 25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30018 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından: Esas No: 2012/4859 Karar No: 2016/2845 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı : Denizli 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’ne İzafeten İzale-i Şuyuu Satış Müdürlüğü Vekili: Av. Salih …. DENİZLİ Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı İstemin…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ     Bir önceki yazımızda satış işlemlerini anlatmadan satış sonu işlemlerine geçeceğimizi söylemiştik. Şu anda satış işlemi gerçekleşmiş ve üzerinden 7 gün geçmiş durumda. Bu aşamada satış memurluğunun bulunduğu tüm sulh hukuk mahkemelerine ihalenin feshi davası açılıp açılmadığını sorulması gerekmektedir.   İhalenin feshi davası açılmış ise yine İcra satışlarında ihalenin…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ     Dosyanın satış talebi üzerine icra müdürlüğüne gönderilmesi halinde icra müdürü tarafından yapılacak olan satış işlemleri genel uygulamalar itibari ile şöyledir.   Dosya satış işlemi için her ne kadar icra müdürlüğüne gönderilmiş ise de sulh hukuk mahkemelerinden gelen satış dosyalarına ilişkin satış işlemleri artık icra müdürlüğü ekranlarından değil mahkeme…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ       Ortaklığın giderilmesi davasında verilen kararın infazı satış işlemi ile son bulmaktadır. Satış işleminde icra satış usulü uygulanmaktadır. Ancak satış işlemlerinin başlangıcında ve sonunda dikkate alınması gereken başkaca hususlar bulunmaktadır.   Ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkeme ilamı kesinleştikten sonra kararı veren mahkemeden kararı infazı gereği ilama konu malların…

Read more »