Posts Tagged “Takip”

İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkündür.

By |

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/12-138 K. 2010/169 T. 24.3.2010 • ŞİKAYET ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğundan Reddi Gereği ) • FER’İ ALACAKLAR ( İlamda Yer Alan Asıl Alacak ve Buna Bağlı Fer’i Alacaklar İçin Ayrı Ayrı Takip Yapılmasının Mümkün Olduğu –…

Read more »

İpotek veren üçüncü kişiye hesap özeti tebliği zorunlu değil ise de adı geçene MK 887 gereğince muacceliyet ihtarının yapılması takip şartıdır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/4601 E.  ,  2017/10987 K. KARŞI OYA DİKKAT “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup…

Read more »

İİK’nun 68/b ve İİK’nun 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/7753 E.  ,  2017/13703 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

Senedin sahte oluşu takibi kendiliğinden durdurmaz

By |

T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİESAS NO. 2014/9285KARAR NO. 2014/11622KARAR TARİHİ. 21.4.2014 Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesi, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin durdurulması sonucunu doğurmaz. Anılan hüküm, genel mahkemelerde davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alınamayacağını, başka bir anlatımla delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra takibine etkisi yoktur. Somut olayda Asliye…

Read more »