Posts Tagged “Yargıtay Kararları”

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için İcra Müdürü’nün yetki verme yetkisi yoktur. Yetki İcra Hukuk hakimine aittir.

By |

14. Hukuk Dairesi         2017/3564 E.  ,  2017/7112 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve…

Read more »

İİK’nun 68/b ve İİK’nun 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/7753 E.  ,  2017/13703 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

İcra ve İflas Kanununun 142. maddesine göre sıra cetveline itiraz davaları, kural olarak genel mahkemede görülür; itiraz, sadece sıraya ve icra müdürünün icra hukuku kurallarına uygun davranmadığına ilişkin ise görev icra mahkemesindedir

By |

20. Hukuk Dairesi         2017/6190 E.  ,  2017/4136 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. İcra Hukuk ve….Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, sıra cetvelindeki alacağa itiraza ilişkindir. ……

Read more »

İİK’nun 135. maddesi uyarınca; tahliye talebinde bulunmak isteyen, talebini, dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. Tahliye talebi adli bir işlem olup, talebin vekil aracılığıyla yapılmak istenmesi halinde, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre, yalnız baroda yazılı avukatlar aracılığıyla tahliye talebinde bulunulabilir.

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2015/13202KARAR NO : 2015/26506 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

Satış ilanının tebliğ tarihi ile satış arasında bulunan bir günlük süre makul bir süre değildir.

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/20495KARAR NO : 2016/25400 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/19181KARAR NO : 2016/25498 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…

Read more »

İcra İflas Kanunu’nda pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin davanın genel mahkeme açılması gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22114KARAR NO : 2017/3140 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 09.05.2016 tarih, 2016/9103 E. – 2016/13494 K. sayılı daire ilamının müddeti…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi ilamı nedeniyle yapılan satışlara ilişkin ihalenin feshi davalarında alıcı ile birlikte hissedarların tamamının hasım olarak gösterilmeleri gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22441KARAR NO : 2017/478 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Beykoz Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ :NUMARASI :DAVACI : ŞİKAYETÇİ:DAVALI : İHALE ALICISI:DAVALILAR : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için İİK’nun 121. maddesi uyarınca yetki alınması konusunda icra mahkemesine başvurulması, alacaklının takibin devamına yönelik iradesini gösteren bir icra takip işlemi olup, anılan işlem zaman aşımını keser

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/25306KARAR NO : 2017/1613 Takibe dayanak bonoların vade tarihleri itibariyle yürürlükte olup olayda uygulanması gereken mülga 6762 sayılı TTK’nun 662. maddesinde; dava açılması, takip…

Read more »

Ortaklığın giderilmesi, veraset, vesayet, kayyım, atama ve yetkiye ilişkin

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2016/13339KARAR NO : 2017/4579 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi…

Read more »