Posts Tagged “Yeddiemin”

Yediemin ücretinin, talimat icra müdürlüğünce haciz mahalline gidilmeksizin ve borçlunun muhafaza gerektirecek taşınır malının bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin tensip kararıyla alacaklıdan talep edilmesi doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/5448 E.  ,  2017/11381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »