Posts Tagged “yeni haciz”

Haczin yenilenmesi söz konusu değildir, her haciz yeni bir hacizdir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2018/1739 E.  ,  2018/2625 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »